Nyheter

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte

February 21, 2023

Tisdagen den 20 april 2023 kl 18.00 – 20.00 Teams

Anmälningslänk

Sista anmälningsdag 2 april 2023

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs senast den 20 mars 2023.

Årsmötets agenda
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas

SFM medverkar i tidningen Socionomen

February 20, 2023

I artikeln "Så hjälper vi förövare och brottsutsatta att mötas" i tidningen Socionomen medverkar Svenskt Forum för Medling och konflikthantering och berättar om Medling vid brott. "Att mötas efter ett begånget brott har visat sig ha läkande effekter för både brottsutsatta och gärningspersoner. Ändå är medling vid brott en relativt lågprioriterad verksamhet i Sverige. Varför?"

Läs artikeln här

SFM gästades av Jan Eliasson

January 2, 2023

SFM gästades av den välkände toppdiplomaten Jan Eliasson, en veteran inom internationell medling och samarbete vid vår senaste nätverksträff. Eliasson delade med sig av sina erfarenheter att medla i internationella förhandlingar och väpnade konflikter. Han framhöll särskilt vikten av tidpunkten för medling, de personliga relationernas roll och den centrala funktion som orden har i diplomatiska processer. Ord kan vara helt avgörande för att nå lösningar. Diskussionen leddes av Filippa Freijd och Isak Svensson.

Läs mer i Eliassons nya bok Ord och handling: ett liv i diplomatins tjänst.

Debattartikel om medling

January 2, 2023

https://www.svd.se/a/l3Kj3o/debattorer-i-stallet-for-ny-lag-anvand-de-brottsforebyggande-metoder-som-finns