Möte med IVO

Idag har SFM haft möte med IVO som är tillsynsmyndighet för medling med anledning av brott. Brottsmedlargruppen har redovisat översynen som gjorts kring omfattningen av brottsmedling i Sverige.

Nätverksmöte Mindfulness för medlare

Under en kväll i början av maj var vi ett gäng medlare som kopplade upp oss för att prata om vad medlarens egna inre påverkar i och påverkas av medling.

Gert Nilsson Eldrimner, advokat och medlare, lyfte frågorna om behovet av att vara medvetna om att våra egna inre processer, våra personliga erfarenheter och reaktioner kan påverka en medling.

Gert hänvisar bland annat till artikeln ”Implicit bias and the illusion of mediator neutrality” av Carol Izum i Journal of Law and Policy 2010. Hon skriver där bl a “För att upprätthålla neutralitet måste medlare vara medvetna om sina antaganden, fördomar och bedömningar av deltagarna i processen, särskilt i de fall där de har starka reaktioner på en av parterna.” Författaren skriver vidare ”För att uppnå opartiskhet krävs att medlare har insikt i sina egna perspektiv och erfarenheter och (att förstå) vilken inverkan dessa har på deras relation med parterna i medlingen.”

Även sådant som att snegla på track record eller egen dagsform är sådant som kan påverka medlarens arbete bortom formell kompetens och metoder. Vi konstaterar i samtalet att arbetet med två medlare kan, om relationen är öppen och tillitsfull, möjliggöra medvetenhet om olika saker som kan påverka opartiskhet och neutralitet. För dem av oss som mest arbetar ensamma krävs medvetenhet – ”mindfulness”- om minor i vårt inre. Genom att ge oss själva tid till reflektion innan och efter medlingsarbete kan vi kanske bättre få syn på riskerna?

Under senare delen av kvällen talade vi också någon om hur medling påverkar medlaren. Att arbeta inom ett arbetsområde så sprängfyllt av känslor och som kan beröra barn och utsatta i brottsmedling kan vara slitsamt. Hur tar vi hand om oss själva och hur hanterar vi det utan att hårdna eller ta med oss erfarenheterna på ett skadligt sätt i fortsatt arbete? Nina Stenbom berättade om Per Isdal, psykolog och grundare av ATV (Alternativ till vold) som länge arbetat med våld och övergrepp som brukar säga att ”Alla behöver hitta sin lägereld”. Var finner vi vägar att bearbeta och fylla på med förtröstan och lugn? Vi talar om möjligheter till handledning och röster lyftes angående möjlighet för föreningen att kanske titta vidare på frågan att kanske kunna samordna något sådant i framtiden.

Förhoppningsvis fick kvällens deltagare några nya tankar att suga på runt sin egen person och medlingsarbetet. Vi tackar alla som deltog i samtalet!

SFM vill tacka för deltagandet vid kvällens nätverksträff

Nätverksträffen inleddes med en presentationsrunda och bland deltagarna fanns flera olika yrkeskategorier och en stor geografisk spridning vilket var roligt och bidrog till olika perspektiv på samtalet. Därefter presenterades översynen av brottsmedlingen i Sverige som Brottsmedlargruppen i SFM under många månader arbetat med. Det har varit ett omfattande arbete (vill du ha resultatet av kartläggningen mejla brottsmedling@s-f-m.se). Därefter var det fri diskussion och erfarenhetsutbyte särskilt med fokus kring hur det fortsatta arbetet kan se ut. Tack igen till alla deltagare som gjorde nätverkskvällen så lyckad. Ni som deltog på nätverksträffen kommer imorgon att få ett mejlutskick med presentationen, information om hur ni kommer i kontakt med forskarna som skriver om medling med anledning av brott i antologin om medling och annan information från kvällen.

Brottsmedlargruppen vill också passa på att tacka alla kommuner som deltagit i denna kartläggning och vi uppskattar alla svar vi fått in. Det kan konstateras att många kommuner kämpar och försöker få till medling med anledning av brott och att flera kommuner arbetar för att öka samverkan och kunskapen om medling vilket är positivt.

Nätverksträff: Mindfulness för medlare… och hur överlever man med förnuftet i behåll som medlare?

3 maj kl 18.30-20.00, online via Teams.
På SFMs nätverksträffar möts vi för erfarenhetsutbyte, dialog och inspiration. Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna.

Anmälningslänk (Sista anmälningsdag 29 april)

Hur mycket vi än funderar över vad medlaren har för utbildning eller metod så är det otvivelaktigt så att medlaren som person har en avgörande betydelse för medlingen.

Vi är vårt eget viktigaste redskap. Har vi koll på detta redskap och hur tar vi hand om det?

Hur stor medvetenhet har vi om vad vi tar med oss in i medlingen? Hur påverkar våra värderingar? Har vi koll på våra fördomar? Hur hanterar vi begrepp som partiskhet?

Så här skriver medlaren Gert Nilsson Eldrimner om den här oerhört spännande frågan: Ladda ner dokumentet här.

Här finns också en artikel i ämnet, se särskilt Gerts markeringar

En annan dimension av frågan om medlaren som person är vad medlingen gör med oss? Arbetet som medlare är ofta ett ensamarbete fyllt av starka känslor hos dem vi möter. Vad gör vi med de tankar och känslor som uppkommer i arbetet? Vad gör vi med känslor av oro för utsatta barn, frustration eller sorg?

Koppla upp på nätverksmöte den 3 maj och låt oss prata vidare tillsammans om dessa viktiga och spännande ämnen!

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Kom ihåg att du behöver vara medlem för det nya versksamhetsåret 2022. Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se). Det går inte att betala med faktura.

Nätverksträff Medling vid brott 27 april: Översynen av brottsmedlingen i Sverige – vad gör vi nu?

27/4 kl. 18.00-20.00, online via Zoom.

Alla som är intresserade av medling vid brott är välkomna.

Anmälningslänk

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff online.

Under nätverksträffen presenterar vi rykande färska resultat från översynen vi gjort kring omfattningen av brottsmedling i Sverige under 2021. Vi delger också de tankar vi har om fortsatt arbete kring hur översynen ska användas och spridas. Vi önskar också att ta del av era tankar och idéer kring hur det fortsatta arbetet kan se ut! Detta är ett öppet tillfälle att diskutera om ni har vidare tankar kring hur brottsmedlingen i Sverige kan utvecklas. 

Brottsmedlingen har under lång tid varit en eftersatt verksamhet, den används i för liten utsträckning och satsas inte på från nationellt håll. Brottsmedlargruppen i SFM har därför genom en enkätundersökning tagit reda på hur medling i Sverige sett ut under 2021. Vår intention har varit, och är, att få en bild av brottsmedlingens omfattning för att sedan kunna använda underlaget i syfte att arbeta för en nationell samordning och tillsyn av medlingen.

Vi vill också erbjuda aktiva medlare ett frivilligt kontaktnät med andra medlare för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Just detta nätverksmöte är ett steg i detta led för att försöka hitta vägar att kunna mötas som medlare med anledning av brott.

Alla som är intresserade av medling är välkomna!

Sista anmälningsdag 25/4.

Zoom-länk till nätverksträffen skickas ut till de som anmält sig en dag innan innan nätverksträffen.

Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott 6 april

SFMs brottsmedlargrupp samt forskare Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson tackar för deltagandet vid förra veckans digitala diskussionsforum angående medling med anledning av brott.

Under två timmar så diskuterades det kring medlingens framgångsfaktorer och fallgropar, arbetet utifrån lagen om medling och förarbeten kring lagen, om ansvaret ska ligga hos kommunerna, samverkan och dess utmaningar samt behovet om nationell samordning.

Vi tog upp rutiner kring ärenden, hur vi arbetar med olika ålderskategorier och utmaningarna kring det, att det krävs politiskt engagemang för att driva medlingsfrågan och också regional drivkraft.

Vi vill också dela med oss av de svar vi fick in från mentifrågorna, där ni själva svarat vad som varit viktigt för er att få diskutera samt också vad ni tog med er från de två timmarna.

Svar i ordmoln
Svar i ordmoln

Stor tack till er alla!

Vill ni dela med er av fler tankar eller har ni kommit på ytterligare saker som ni skulle vilja belysa – maila då:

Lottie: lottie.wahlin@socarb.su.se
Maritha: maritha.jacobsson@soc.uu.se

Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott – för brottsmedlare i Sveriges kommuner

SFMs Brottsmedlargrupp i samarbete med forskare Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson bjuder in till: Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott – för brottsmedlare i Sveriges kommuner.

Datum: 6 april

Tid: kl. 10-12

Plats: Digitalt via Teams

SFMs Brottsmedlargrupp, tillsammans med forskarna Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson, bjuder nu in alla kommuners ansvariga medlare med anledning av brott till ett två timmars digitalt diskussionsforum. Detta för att utbyta erfarenheter, tankar och åsikter om hur det är ordnat med medling med anledning av brott i landet.

Forskarna Lottie och Maritha har tidigare skrivit flera forskningsrapporter och debattartiklar om medling med anledning av brott i Sverige och arbetar nu, bland annat, med att sammanställa ett av kapitlen till en antologi om medling. Det kapitel de skriver handlar om medling med anledning av brott och de önskar nu komma i kontakt med Dig som arbetar med medling idag för att vi yrkesverksamma ska få bidra med en tydlig lägesrapport och samtidsbild av medling i realiteten. Forskarna vill veta hur just Du upplever arbetet med medling efter brottshändelser.

Om du önskar delta och inte fått inbjudan via din mail, ta kontakt med SFM´s brottsmedlargrupp genom brottsmedling@s-f-m.se

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte

Tisdagen den 5 april 2022 kl 18.00 – 20.00 Teams

Anmälningslänk

Sista anmälningsdag 31 mars

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs senast den 5 mars 2022.

Årsmötets agenda

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas