Medling

Grundperspektiv: Medling

Konflikter kan vara kostsamma och orsaka mycket lidande och låsningar - om de inte hanteras på ett konstruktiv sätt. Medling är ett sätt att försöka finna mer konstruktiva processer för parter i konflikter att hantera sina egna konflikter.

Medling är en typ av intervention av en tredje part i en konflikt, en intervention som baserar sig på parternas godkännande. I många fall av medling är det viktigt att medlaren förhåller sig opartiskt.

I en medlingsprocess försöker medlaren förbättra kommunikationen mellan parterna, bistår dem i att mötas på ett så avslappnat och respektfullt sätt som möjligt, och hjälper dem att kreativt söka efter lösningar som tillmötesgår parters grundläggande intressen.

Medling är alltså en process av konfliktlösning där en utomstående part försöker bidra till att parterna i en konflikt kan komma överens i en sakfråga, bygga en bättre relation, bearbeta sina negativa attityder till varandra, och skapa förutsättningar för mer långsiktigt samarbete.

SFM har bildats för att vara en forum för människor som praktiserar eller är intresserade av medling och konfliktlösning. Vår utgångspunkt är att det inte är konflikter som är problemet, utan hur vi hanterar dem. Konflikter kan lösas, och vi har bättre förutsättningar att göra det om vi förstår processen kring konfliktlösning.

Vår organisation vänder sig till personer med intresse för medling från olika delar av samhället och samlar människor med vitt skilda erfarenheter och intressen. Medling förekommer på olika områden – brottsmedling, familjemedling, skolmedling, internationell medling, etc. SFM arbetar för att förbättra förståelsen för medling, klargöra dess potential (och begränsningar). Genom att skapa ett forum där vi kan dela erfarenheter kan vi skapa bättre förutsättningar för medling och konflikthantering i Sverige.