Medlingens dag

Medlingens dag 2014

“Framgångsfaktorer för familjemedling och brottsmedling”, Göteborg

Därför är Norge framgångsrika inom konflikthantering

I Norge är medling en kostnadsfri statlig tjänst för personer i alla åldrar. Gry Akre Tellum, Seniorrådgivare på sekretariatet för konfliktråden, skildrar hur konfliktrådet arbetar med medling vid brott och civila konflikter samt vilka positiva effekter detta ger, bland annat i form av minskat återfall i brott. Anförandet görs på norska.

Därför är familjemedling bra för familjen

Hilary Linton, advokat och juris doktor, är en världsledande auktoritet inom familjemedling både i teori och praktik, verksam i Toronto, Canada. Linton illustrerar vad som skiljer en familjemedling från domstolsprocessen och visar oss aktuell forskning kring värdet av familjemedling. Anförandet görs på engelska.

Seminarium

Grunderna inom familjemedling

Bernt Wahlsten, familjerättssocionom och medlare från familjerätten i Göteborg, ger en illustrativ introduktion i familjemedling enligt föräldrabalken. Seminariet vänder sig till dig som vill veta mer om familjemedling och särskilt till dig som vill bli familjemedlare eller idag har en begränsad erfarenhet av familjemedling. Du kommer även att få handfasta tips och råd.

Grunderna inom medling med anledning av brott

Angeliqué Fors, medlare vid medlingsverksamheten i Göteborg,Yvonne Inge utredningsbefäl på ungdomssektionen på polisen i Göteborg och Marin Ekelin samordnare för ungdomsärenden på åklagarkammaren i Borås, ger en introduktion i medling enligt 2002 års lag om medling med anledning av brott. Seminariet vänder sig till dig som vill veta hur medling med anledning av brott går till och vilken roll medlare, polis och åklagare har.

Fördjupning inom familjemedling

Hilary Linton inspirerar och undervisar om kvalitativ, kreativ och framgångsrik familjemedling. Hur vidareutvecklar sig den erfarne familjemedlaren bäst, både som person och sina redskap för uppdraget som familjemedlare? Seminariet vänder sig till dig som är medlare med erfarenhet av familjemedling. Seminariet hålls på engelska.

Fördjupning inom brotts- och konfliktmedling

Agron Tahiri, Rådgivare från konfliktrådet i Vestfold i Norge, ger en fördjupning i praktik och teori kring medling. Thomas Jordan, universitetslektor, forskare och lärare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, presenterar vad som är verksamt i medling och medlingens teorier. Seminariet vänder sig till dig har grundläggande kunskaper i medling vid brott eller konflikt.

Presentation av föreläsarna

Norska konfliktrådet – Gry Akre Tellum

I Norge har konfliktråden funnits i offentlig regi sedan 1981, och sedan 2004 finns konfliktråd tillgängliga i alla kommuner. I konfliktråden erbjuds medling som en metod för att hantera konflikter, både vid tvistemål och vid brott. Konfliktråden är även en instans dit medborgare kan vända sig för rådgivning och vägledning vid konflikter. Konfliktrådet medlar bland annat i grannkonflikter, familjetvister, ekonomiska frågor och skolkonflikter. Vid brott kan åklagarmyndigheten överföra fall till medling i stället för till rättegång. Norge var föregångsland till Sverige när lag om medling med anledning av brott (2002:445) utformades och trädde i kraft. Till skillnad från Norge så ersätter inte medling i Sverige rättegången utan ses som ett komplement.

Seniorrådgivare Gry Akre Tellum med erfarenhet från konfliktrådet i Hedmark där hon arbetat som medlare och samordnare. Gry har sedan 2012 varit verksam i sekretariatet för konfliktrådsstyrelsen och är projektledare i konflikrådets biståndsprojekt i Makedonien. Projektet finansieras av norska utrikesdepartementet. Syftet med projektet är att bidra i arbetet med att etablera reparativa processer, med speciellt fokus på ungdomskriminalitet och interetniska konflikter.

Läs mer:
www.konfliktraadet.no
www.accentmagasin.se/forebyggande/konfliktrad-minskar-aterfall

Hilary Linton

Hilary Linton, advokat, juris doktor och världsledande auktoritet inom familjemedling, hemmavarande i Toronto, Canada. Hilary har arbetat med familjerättstvister i domstol i 14 år och har en jur kand i ADR (Alternative Dispute Resolution) från Osgoode Hall Law School. Hon är även styrelseledamot i amerikanska APFM (Academy of Professional Family Mediators). Hon har också verkat som professor i familjerätt.
År 2001 startade hon Riverdale Mediation, en sammanslutning av jurister och socialarbetare som samarbetar tvärprofessionellt med medling, utbildning och föräldraskapssamordning för att skapa och leverera intelligent, interaktiv och högkvalitativ medling och utbildning. De har även ett omfattande praktikprogram för att utbilda nästa generation av duktiga familjemedlare. Riverdale Mediation

är specialiserat på familjemedling och skiljedom, undervisning i medling och förhandling i teori och praktik, samt utbildning och konsultation för företag, myndigheter och privatpersoner inom familjemedling.

Lintons artikel ‘What is mediation?’: www.mediate.com/articles/LintonHbl20140214.cfm

Lintons företag Riverdale Mediation: www.riverdalemediation.com/about-us/hilary-linton

Seminariumledare

Bernt Wahlsten, familjerättssocionom, har arbetat med familjerätt, bl.a. i form av samarbetssamtal, i Göteborgs Stad sedan 1979. Bernt har även arbetat som frilansande familjemedlare åt olika domstolar i verkställighets- och vårdnadsmål. Han var under åren 1996-2002 ordförande i yrkesföreningen Familjerättssocionomernas Riksförening och var även med och bildade SFM (Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering) 1998. Bernt håller sedan 2002 regelbundet grundkurser i samarbetssamtal/familjemedling för familjerättssocionomer, undervisar vid Domstolsverkets utbildningar för domare, och är även kursansvarig för fördjupningsutbildningar i samarbetssamtal samt vårdnadsutredningar vid Ersta Sköndals högskola i Stockholm.

Läs mer: goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familjeratt


Angeliqué Fors, brottsmedlare vid Medlingsverksamheten i Göteborgs Stad, Social resursförvaltning. Angeliqué har varit ordförande i CfK (Centrum för Konflikthantering) år 2010 – mars 2014 och är idag styrelseledamot i CfK.

Läs mer: www.goteborg.se/medling
Läs mer: www.konfliktcentrum.se

Yvonne Inge, utredningsbefäl på ungdomssektionen på polisen i Göteborg och samordnare för medling med anledning av brott på polisen i Göteborg.


Martin Ekelin, samordnare för ungdomsärenden på åklagarkammaren i Borås. Martin var även rådgivande vid åklagarmyndighetens framtagande av RättsPM 2013:8 Medling vid ungdomsbrott – Åklagarens roll.


Thomas Jordan, universitetslektor, forskare och lärare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborg Universitet. Författare till ett flertal kursböcker inom konflikthantering och medling.

Läs mer: blog.perspectus.se

Läs mer: www.socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt


Agron Tahiri, rådgivare från konfliktrådet i Vestfold i Norge arbetar direkt med reparativa processer i sitt distrikt- det vill säga med parter, medlare och lokala samarbetspartners. Agron var tidigare en av konfliktrådets frivilliga medlare under 2 år, innan
han började som rådgivare inom konfliktrådet. Agron har tidigare arbetat inom kriminalvården och är vidareutbildad inom konflikthantering och olika medlingsmetoder vid Diakonhemmets högskola i Oslo.