Om SFM

Stadgar

Antagna vid konstituerande möte 2000-03-11 i Göteborg.

§ 1 Namn

Föreningens namn är Svenskt forum för medling och konflikthantering (SFM).

§2 Syfte

Föreningens syfte är att vara en mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av medling.
Föreningen verkar för att medling som konflikthanteringsmetod utvecklas och sprids i Sverige samt att stärka idé-, metod- och erfarenhetsutbyte mellan olika personer och yrkeskategorier som på olika sätt använder medling som arbetsredskap eller forskningsområde. Allt arbete i föreningen skall bedrivas enligt grundläggande demokratiska principer.

§3 Medlemskap

Alla som så önskar och vill kan bli medlemmar, och erhåller ifrån 18 års ålder rösträtt och valbarhet. Verksamhetsåret följer kalenderåret. Medlemmarna skall agera i enlighet med stadgarna och föreningens syfte. Styrelsen kan temporärt utesluta medlem som bryter mot stadgarna. Beslut om permanent uteslutning kan endast tas av ordinarie eller extra ordinarie årsmöte.

§4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall ske minst sex veckor före årsmötet. Kallelsen ska tillställas medlemmarna genom publicering på föreningens hemsidaFörslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet. Förslag som innefattar förslag till stadgeändring måste vara ordföranden tillhanda i sådan tid att § 8 i dessa stadgar kan följas.

För beslut på årsmötet krävs enkel majoritet. Sluten omröstning ska genomföras om någon medlem önskar detta. Fullmakt kan inte användas vid röstning. På ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
 5. Revisorns revisionsberättelse
 6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Behandling av budget och verksamhetsplan
 9. Behandling av inkomna medlemsförslag
 10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Val av revisor
 13. Mötet avslutas.

Protokoll ska föras över de beslut som fattats. Extra årsmöte skall hållas om minst två styrelsemedlemmar finner det nödvändigt eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar ställer krav till styrelsen därom med förslag till dagordning. Det extra årsmötet måste hållas senast två månader efter kravet härom är mottaget, och skall följa samma riktlinjer som det ordinarie årsmötet.

§5 Styrelsen

Styrelsen består av minst fem ordinarie styrelsemedlemmar (inklusive ordföranden) och två suppleanter. Ordföranden väljs varje år på årsmötet för ett år. Övriga ordinarie styrelsemedlemmar väljs för två år. Omedelbart efter årsmötet konstituerar styrelsen sig med en vice ordförande, en kassör och en sekreterare. Styrelsen fastställer själv sina arbetsformer. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre styrelsemedlemmar är närvarande. Beslut i styrelsen avgörs genom enkel majoritet. Vid jämnt röstetal har ordförande utslagsröst. Suppleanter har rösträtt, om de ersätter ordinarie styrelsemedlem. Beslutsprotokoll skall föras. Om någon av styrelsemedlemmarna inte kan fullfölja sitt uppdrag, kan styrelsen uppdra åt någon annan inom styrelsen att ersätta denna fram till nästa årsmöte.

§ 6 Firmatecknare

Ordföranden och kassören tecknar firman var för sig.

§ 7 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är det samma som kalenderåret.

§ 8 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar behandlas av årsmötet. För att ett förslag om ändring ska antas fordras att det biträds av minst två tredjedelar av de röstande.

Förslag att stadgarna ska ändras ska tillställas medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte.

§ 9 Föreningens upplösning

För att upplösa föreningen krävs beslut därom på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara det ordinarie årsmötet. Det behövs 2/3 majoritet på båda mötena för upplösning. Det skall vara minst två veckor mellan dessa möten. Samtliga medlemmar skall få en personlig kallelse till dem. Uppnås inte 2/3 majoritet, är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte, på vilket beslut om upplösning kan ske med enkel majoritet. Om föreningen upphör skall eventuellt ekonomiskt överskott överföras till Läkare utan gränser, svenska sektionen.

__________

Dessa stadgar antogs vid konstituerande möte för SFM den 11 mars 2000. Stadgarna har därefter ändrats vid årsmötet den 10 mars 2021