Medlingens dag

Medlingens dag 2012

Medlingens dag, Karlstad


Therese Jönsson från Folke Bernadotte Akademin föreläser under rubriken “Dialog och medling – en väg till fred och försoning”.

Seminarier:
– Medling med anledning av vårdnadstvister enligt Kalmarmodellen, föreläsare Lagman Conny Jörneklint och medlare Jan Hultman.

– Forskning och medling vid brott. Kriminolog Lottie Wahlin ”Medling till nytta för vem?” Jur. doktor Linda Marklund ”Hur reparativt är medling?

Ali Javahari, familjevägledare, föreläser under rubriken ”kommunikation i mångkulturella miljöer”
Dagen slutar 18.00


Olof Semb – Psykolog och brottsofferforskare föreläser under rubriken “Vikten av ett aktivt erbjudande till brottsutsatta”

Filmvisning ”Meeting with a killer”

Föreläsare

Conny Jörneklint

Lagman, föreläser under rubriken ”Kalmarmodellen”.
Conny, lagman i Kalmar tingsrätt, och Jan Hultman har tillsammans utarbetat den framgångsrika ”Kalmarmodellen”. En metod som lett till anmärkningsvärt framgångsrika resultat i svåra vårdnadstvister.

Jan Hultman
Socionom, föreläser under rubriken ”Kalmarmodellen”.
Jan är en föregångsman när det gäller medling i familjerättsliga sammanhang. I grunden socionom med bl.a. erfarehet som socialchef i Malmö. Jan Hultman har varit den drivande kraften när det gäller att hitta former för utvecklingen av medlingen metodologiskt. Han har också ett omfattande kontaktnät med beslutsfattare.

Lottie Wahlin,

Fil. Dr i sociologi. Föreläser under rubriken ”Medling till nytta för vem?”

Lottie har forskat om medling vid brott och arbetade med det regeringsuppdrag som Brå hade att implementera medling vid brott under fem år. Nu utbildar hon medlare och föreläser om medling vid brott.

Lottie Wahlin kommer att berätta om resultaten av en genomförd studie om medling vid brott: ”Till nytta för brottsoffret?”. Undersökningen genomfördes av Maritha Jacobsson, Tommy Andersson och Lottie Wahlin vid Umeå universitet och med stöd av Brottsofferfonden. Undersökningen är indelad i tre delstudier: brottsoffrens motivation och syfte med att delta i medling, hur medling betraktas i rättssystemet samt medlarnas roll och medlingsstil. Studien har genomförts med ett brottsofferfokus. Resultaten visar medlingens komplexitet och belyser de problem som finns och kan med fördel användas som en ansats till såväl vidare forskning som diskussionsunderlag bland medlare, i utbildning och i rättsväsendet.

Linda Marklund

Jur.dr. Föreläser under rubriken: ”Hur reparativt är medling?”

Medling vid brott har sin grund i den reparativa rättvisan. Vad är då reparativ rättvisa och hur definieras den? Vilka olika former av reparativ rättvisa finns det? Hur kan man bedöma om och hur reparativ medlingen är? Hur reparativ är din medlingsverksamhet? Detta är några av de frågeställningar som Linda avser att försöka besvara under detta seminarie utifrån hennes avhandlingsarbete.

Linda disputerade vid Uppsala universitet våren 2011 med avhandlingen ”Ett brott – två processer, Medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen”. Har även skrivit licentiatavhandlingen ”Skolmedling i teori och praktik” som grundar sig på det länsövergripande skolmedlingsprojektet i Norrbotten under åren 2004-2009. Linda har även varit regional samordnare för medling vid brott i Norrbotten och är verksam som medlare. Vidare har hon varit styrelserepresentant för SFM under fem år och hon är för närvarande med i BOJ:s styrelse dels på det lokala planet i Luleå och på riksplanet. Linda har under många år undervisat i medling och juridik vid flera universitet.

Olof Semb
Psykolog och brottsofferforskare föreläser under rubriken “Vikten av ett aktivt erbjudande till brottsutsatta”

Tidiga stödinsatser faller under kategorin Sekundär Prevention i traumasammanhang. Tidiga och aktiva insatser antas förebygga en negativ utveckling för brottsutsatta. Brottsutsatta efterfrågar själva ett aktivt erbjudande om stöd och uppföljning och brottsutsatta som tidigt erbjudits psykologisk behandling verkar klara sig bättre än de som inte fått samma erbjudande. Behovet av stöd kan dock variera, främst då ett relativt litet antal utsatta kan sägas lida av svårare posttraumatiska besvär. Olof kommer att prata om behovet av Tidiga Interventioner, där Medling kan vara en sådan insats, vid brott med utgångspunkt från sin egen avhandling och från internationell forskning.

Olof disputerade våren 2011 med avhandlingen ”Distress after Criminal Victimization: Quantitative and Qualitative Aspects in a Two-Year Perspective” (Ohälsa efter våldsbrott: Kvantitativa och kvalitativa aspekter I ett tvåårsperspektiv) och arbetar vid Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för psykiatri vid Umeå Universitet. Olof undervisar på Läkarutbildningen i Umeå i Medicinsk Psykologi samt på Internationella programmet för Kris och Konflikthantering samt på kurser i Katastrofmedicin.


Therese Jönsson
Therese Jönsson från Folke Bernadotte Akademin föreläser under rubriken “Dialog och medling – en väg till fred och försoning”.

Therese Jönsson har arbetat som handläggare på konfliktförebyggandeprogrammet, Folke Bernadotteakademin sedan 2006. Folke Bernadotteakademin är en svensk myndighet under UD med uppgift att stärka Sveriges civila fredsinsatser genom utbildning, rekrytering samt forskning och utveckling. Thereses ansvarsområden innefattar konceptutveckling, kapacitetsbyggande och policyarbete inom dialog, medling och försoning. Hon har medverkat i dialog och medlingsinitiativ som handläggare, facilitator och medlare. Therese har tidigare bl. a. arbetat med försoning i Rwanda och kapacitetsbyggande i Uganda och DR Kongo. Hon har en magisterutbildning i freds- och konfliktstudier från Uppsala universitet.

Ali Javahari,

Familjevägledare, föreläser under rubriken ”kommunikation i mångkulturella miljöer”.Ali talar om utmaningar och möjligheter i det mångkulturella samhället. Vad skiljer och vad förenar i synen på familjen, myndigheter, psykisk hälsa, språkets betydelse, hemlandets påverkan på våra invandrare trots flera år i exil m.m. Ali arbetar som integrationssekreteare på ett invandrartätt område i Västerås och har även fungerat som ungdomsmedlare, handledare för personal på flyktingboende och KOMET utbildare.