Save the date (digitala nätverksträffar för medling vid brott)

Nätverksträffarna är till för att vara ett forum för att dela erfarenheter och också komma åt medlingens ”kärna”. Nätverksträffarna syftar till att ge en bild, inspiration och kunskap av vad medling vid brott är, nerven i det. Det kan också vara ett tema där polis och socialtjänst kan få mer kunskap om vad medling vid brott egentligen är. 

Nätverksträff:

”Min mest minnesvärda medling, vad hände egentligen i det slutna medlingsrummet?”
Anmälningslänk

Datum: 10/2 Kl. 18.00-20.00

Nätverksträff:

”Översynen av brottsmedlingen i Sverige- vad gör vi nu?”

Datum: 27/4 kl. 18.00-20.00
Anmälningslänk

Förlängd anmälningstid till Medlingens dag

Ny sista anmälningsdag till Medlingens dag är fredag 19 november! Anmäl dig här: https://lnkd.in/eqnpkzfS

Vi är många som i våra yrkesroller utmanas med konflikter. Oavsett om du är polis, pedagog, personalvetare, jurist, beteendevetare, socionom, psykolog eller på annat sätt arbetar i möten med människor, är det viktigt att ha bra verktyg för att hantera en infekterad konflikt. Vilka bakomliggande faktorer kan försvåra konflikten och vilka oanade möjligheter kan finnas för konfliktlösning? Välkommen till en dag av fördjupad kunskap, inspiration och nya möten. Alla som är intresserade av medling är varmt välkomna!

Program Medlingens dag!

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering är stolta över att anordna Medlingens dag!
Som medlare möter vi ofta personer som befinner sig i tvist med hög konfliktnivå. Vilka bakomliggande faktorer kan försvåra konflikten och vilka oanade möjligheter kan finnas för konfliktlösning? Välkommen till en dag av fördjupad kunskap, inspiration och nya möten. Vi är många som i våra yrkesroller utmanas med konflikter. Oavsett om du är polis, pedagog, personalvetare, jurist, beteendevetare, socionom, psykolog eller på annat sätt arbetar i möten med människor, är det viktigt att ha bra verktyg för att hantera en infekterad konflikt.

Alla som är intresserade av medling är varmt välkomna!


ANMÄL DIG HÄR

Plats: Klara Strand konferensanläggning, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 2460 kr (inkl lunch och fika)
Tid: 26 november, 8.30 – 17.00
Anmälan: Sista anmälningsdag 6 november

Shilan Caman – Våld i nära relationer
Shilan Caman är beteendevetare och forskare som har arbetat inom rättspsykiatrin under många år, men som numera arbetar med brott i nära relationer på Polismyndigheten. Som anknuten forskare vid Karolinska Institutet bedriver hon forskning om olika typer av våld, med huvudsakligt fokus på partnervåld. Som ett led i att bidra till utveckling av förebyggande arbete mot partnervåld är hon även verksam som styrelseledamot på Manscentrum. På sin fritid driver hon en populärvetenskaplig podcast vid namn Det Mörka Psyket tillsammans med rättspsykiatern Katarina Howner, en podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden.
Shilans huvudsakliga forskningsområden är upprepat och dödligt partnervåld, med särskilt fokus på vad som kännetecknar gärningspersonerna och omständigheterna för brotten. Hon har även intervjuat män som utövat partnervåld för att få en djupare inblick i hur de själva resonerar kring sitt våldsutövande, och vad som motiverar en beteendeförändring.
Shilan vill lyfta behovet av förståelse för olika typer av gärningspersoner och olika typer av partnervåld, samt utmaningar och aspekter att ha i åtanke när vid mötet med såväl våldsutsatta som våldsutövare.

Peter Weiderud – Religion i konflikt och fredsbyggande
Journalist och diplomat som arbetar med konfliktfrågor på FN-enheten på UD, som särskild rådgivare för religion i konflikt och fredsbyggande.
Har under snart 40 år arbetat i gränslandet mellan religion och konflikt, som generalsekreterare och ordförande för Kristna fredsrörelsen, talskrivare för utrikesministern, utrikeschef för Svenska kyrkan, utrikespolitisk chef för Kyrkornas Världsråd, ordförande för Broderskapsrörelsen/socialdemokrater för Tro och Solidaritet och chef för Sveriges dialoginstitut i Alexandria. Har arbetat med den religiösa dialogen i Cypernkonflikten sedan 2009.
Hur kan religion bli en del av lösningen snarare än del av problemet i konflikt?

Anna Lytsy och Christina Bergenstein – Barn som tvingas välja bort en förälder
Anna Lytsy, frilansjournalist och författare med över 25 års erfarenhet.
Christina Bergenstein, brottmåls- och familjerättsadvokat sedan 20 år, delägare i Advokatfirman SSW.
Föräldraalienation innebär att ett barn tar avstånd från en förälder, utan att det finns några sakliga skäl för avståndstagandet, som sker på grund av den andra förälderns påverkan. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är psykisk barnmisshandel. Föräldraalienation tar också mycket stora resurser i anspråk hos framför allt socialtjänsten och i domstolarna.
Det finns avsevärd kunskap om föräldraalienation, men ytterst begränsad sådan i Sverige, trots ett mycket stort behov av främst identifikations- och interventionsredskap.
Anna Lytsy och Christina Bergenstein kommer att tala utifrån sin bok ”Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter”, utgiven på Norstedts Juridik 2019.

Annika Rejmer – Vem hamnar i svåra tvister?
Fil. dr i rättssociologi, docent, Juridiska institutionen Uppsala universitet.
Hennes forskningsområden är rättssociologi, normer som samhälleliga styrmedel samt familje-, social- och straffrätt med särskilt fokus på socialtjänstens och domstolarnas handläggning av barnrelaterade frågor.
Annika har under lång tid följt vilka föräldrar vi finner i vårdnadstvister och hur tvisterna påverkar barnen. Hon ger oss under Medlingens dag en inblick i vad hon funnit och vad hon i sin aktuella forskning om medling ser som fördelar och risker med medling.
Forskning visar att långvariga och djupa föräldrakonflikter innebär stora påfrestningar för barn. Den psykiska ohälsan har ökat hos barn de senaste åren. Enligt BRIS rör ca en fjärdedel av de kontakter de har med barn samtal där barnen beskriver att de mår dåligt och känner oro på grund av familj och familjekonflikter. Många gånger innebär en tvist i domstol en långvarig känslomässig påfrestning för barn, enligt en rapport avseende projektet High-conflict families of divorce, finansierat av Vetenskapsrådet. Annika Rejmer påvisar också att barn som varit utsatta för långa tvister har kraftigt förhöjd risk att utveckla psykisk ohälsa.
Även föräldraförmågan påverkas av att befinna sig i dessa långvariga tvister. Enligt tidigare nämnda studie uppger 60 procent av föräldrar i vårdnadstvister att de lider av konstant eller daglig stress på grund av vårdnadstvisten. Därutöver uppger 40 procent att de lider av nedstämdhet, oro, sömnproblem och 25 procent att de lider av ångest eller depression, symptom som de relaterar till tvisten.

Internationell forskning visar sedan flera år att medling i mål om vårdnad, boende och umgänge som sätts in i ett tidigt skede leder till att konflikten kan läggas åt sidan snabbare. Det var bland annat därför som en ny bestämmelse i föräldrabalken om förfarandet infördes genom vårdnadsreformen 2006. Hur har det lyckats?

Tack till medverkande vid nätverksträffen 6/10

Nätverksträffen gällande medling med anledning av brott som gick av stapeln igår
innehöll givande diskussioner och goda erfarenhetsutbyten.

Vi började kvällen med att lyssna till Emmelie Michael, medlare vid Uppsala Medlingsverksamhet. Hon höll en kortare presentation i vilken det lyftes hur medling går till, var ärenden främst inkommer ifrån samt funderingar kring: 

 • Åklagarnas rättsPM har upphävts
 • Socialstyrelsen verkar ha tappat bort medling?
 • IVO vill inte genomföra tillsyn
 • Politiken är ointresserad
 • Hur nå polis, socialtjänst och ev. skola på bästa vis?
 • Lottie Wahlins avslutande tankar om vad som behöver göras för att få fart på
  medlingen igen, från föregående nätverksträff som SFM höll, nämndes: 

 • Ett politiskt intresse
 • Nationell samordnare
 • Ökad kunskap inom rättsväsendet, skola, kommuner och allmänhet
 • Medling på schemat på universitet och högskolor
 • Medieintresse
 • och såklart SAMVERKAN
 • Efter detta följde intressanta diskussioner medlare emellan. Bland annat delande av rutiner, tips på hur att öka ärendeinflödet och hur att göra för att få igång bästa
  samverkan. 

  En inspirerande och viktig kväll för oss som är intresserade av medling med anledning av brott.

  Frågan kring åklagarnas RättsPM

  Frågan kring åklagarnas RättsPM 2013:8 kom att aktualiseras vid Lottie Wahlins föreläsning på SFM:s nätverksträff. Detta då RättsPM har upphävts enligt åklagarna, vilket är olyckligt i och med att det var ett tydligt och strukturerat dokument som även medlare kunde hänvisa till. Lottie ställde frågan till åklagarnas utvecklingscentrum och fick svar: 

  RättsPM om medling upphävdes (tillsammans med flera andra produkter) för några år sedan i samband med en översyn av floran av interna styrdokument inom myndigheten. Syftet var att underlätta arbetet med att hålla gällande styrdokument aktuella, att underlätta för åklagarna att överblicka styrdokumenten och att koncentrera styrdokumenten till att avse de för Åklagarmyndigheten mest centrala arbetsuppgifterna samt områden där behovet av ledning var störst. 

  Någon ändring i synsättet på åklagarens roll i samband med medling är inte
  avsedd. 

  Vidare förklarar Kammaråklagare vid åklagarnas Utvecklingscentrum: 

  Av lagen om medling följer att åklagaren i egenskap av förundersökningsledare ska samverka med medlingsverksamheten i frågan om (när) det är lämpligt att medlingsmöte äger rum. 

  Åklagaren är skyldig att beakta den unge misstänktes vilja att medla i samband med beslut i fråga om åtal ska ske. Om den unge vill medla kan det innebära att denne i större utsträckning får så kallad straffvarning enligt 16-17 §§ lagen om unga lagöverträdare istället för att åtalas. 

  Om åtal ändå sker ska åklagaren vidarebefordra information om medling till domstolen, som kan beakta detta när de bestämmer påföljd (vilket kan leda till att en ungdom som medlar kan få en mildare påföljd än denne annars skulle ha fått). 

  Åklagaren bör också dels inom ramen för förundersökningar som denne leder verka för att medling kommer till stånd (genom att ge direktiv om detta, dels inom ramen för samverkan med polisen och socialtjänsten informera om reglerna om medling så att verksamheten fungerar väl även i de utredningar där åklagaren inte är förundersökningsledare). 

  Tack till alla som medverkade

  SFM tackar de medverkande på nätverksträffen “Medling vid brott – fördelar utifrån ett brottsofferperspektiv” med Lottie Wahlin. 

  En härlig samling medlingsintresserade från Luleå i norr till Varberg i söder samlades under kvällen för att ta del av Lotties gedigna erfarenhet och forskning inom området.  

  Lottie tog oss igenom medlingens historia i Sverige som startade 1987 fram till hur det ser ut i dag. 

  2002-Medlingslagen kom. 

  2003–2007-Uppdrag till BRÅ att utveckla medlingen. 

  2008-Medlingen blev ett kommunalt obligatorium.   

  Vid Socialstyrelsens översyn 2012 kan man se att karaktären på medlingsärendena ändrats. Det har gått mot allvarligare brott, äldre gärningspersoner och fler brott mot person jämfört med hur det var under BRÅ’s uppdragstid.  Lottie presenterade även resultaten från studien ”Medling vid brott; en enhetlig svensk modell?” från 2016. Studien visar b la på att medling vid brott minskar i Sverige. Och att medlingens karaktär har gått från att vara ideologisk till att användas mer som en åtgärd.  

  Vi fick också ta del av forskningsresultat kring de goda resultat som medlingen ger för gärningspersonen kring minskade återfall, minskad stigmatisering och ett ökat förtroende för rättsväsendet. Även för den brottsutsatta visar forskning på vinster med medling; de är mindre rädda, arga och mer nöjda, det minskar PTSD symtom och främjar läkningen.  

  Slutligen delgav Lottie sina tankar om vad som behöver göras för att få fart på medlingen igen. Det behövs; ett politiskt intresse, nationell samordnare, ökad kunskap inom rättsväsendet, skola, kommuner och allmänhet, medling på schemat på universitet och, medieintresse och såklart samverkan.  

  Under och efter föreläsningen lämnades utrymme till reflektioner och frågor. Engagemanget var stort och många tankar lyftes. Precis som det ska vara när temat engagerar.  

  Stärkta ska vi nu fortsätta vårt arbete med att få fart på medling i Sverige igen! 

  Missa inte! SFM Online nätverksträff 22 september med föreläsaren Lottie Wahlin: Medling vid brott- fördelar utifrån ett brottsofferperspektiv

  Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff
  online.

  22 september 2021 kl. 17:30 – 19:30 ca, Via Zoom.
  Anmäl dig här: Nätverksträff 22 september
  Sista anmälningsdag 20/9.

  Föreläsare för kvällen är Lottie Wahlin. Hennes bakgrund är: Fil.dr. i sociologi och har arbetat med forskning och utredning inom det kriminologiska fältet sedan 1990. Mellan år 2003 och 2007 arbetade hon med Brottsförebyggande rådets medlingsuppdrag, där hon främst ansvarade för kvalitetsutveckling av medling i landet. Lottie forskar om medling och är medförfattare till flera forskningsrapporter och artiklar. Hon arbetar också som lektor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. (Länk till Lottie Wahlin och Eleonore Linds hemsida med information om höstens utbildning som de erbjuder → https://medlarutbildning.com/om)

  Lottie Wahlin beskriver nätverksträffens innehåll enligt följande:

  ”Medling vid brott är ett kommunalt obligatorium att erbjuda unga. Trots detta har
  aktiviteten sjunkit betänkligt. Jag kommer att presentera några resultat från våra
  tidigare forskningsstudier vad gäller bl.a. metod, omfattning och medlarroller samt några resultat om medlingens nytta utifrån internationell forskning. Jag avslutar med några punkter om vad som kan behövas för att få fart på den svenska
  medlingsaktiviteten.”

  Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli
  medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
  (maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
  Det går inte att betala med faktura.