Ledamot- Lina Kitti

Jag arbetar som advokat på Lebenberg Advokatbyrå och är särskilt inriktad på nationell- och internationell arvs- och familjerätt. Jag har tidigare arbetslivserfarenhet från bland annat förvaltningsdomstol, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg och Barn- och Elevombudet. Jag har under mitt yrkesliv uteslutande arbetat med humanjuridiska frågor.

Jag biträder föräldrar i vårdnadstvister, där medling kan förekomma. Jag åtar mig även uppdrag som medlare i familjerättsliga tvister. Samförståndslösningar mellan föräldrar i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är, förutom när det av omständigheterna i det särskilda fallet framstår som olämpligt, ofta det bästa för barnet. Det finns ett behov av kompetenta och utbildade medlare i vårdnadsmål.

Under hösten 2016 deltog jag i en medlingsutbildning (50 timmar) genom organisationen MiKK e. V. (International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction) i Berlin med fokus på medling i gränsöverskridande vårdnadstvister och vid fall av olovligt bortförda barn.

Jag är med i SFM för att utbyta erfarenheter kring medling och bidra till det viktiga syftet att utveckla och sprida medling som konflikthanteringsmetod i Sverige.

Lämna ett svar