Familjemedling

Familjemedling kan inte definieras utifrån ett enhetligt begrepp, utan istället genom en så kallad operationell definition. De olika delar av familjemedling beskrivs kortfattat under nedanstående underrubriker.

SAMARBETSSAMTAL

Mellan föräldrar, i konflikt kring sina barn, sker inom ramen av socialtjänsten och då framför allt genom deras familjerättsenheter.

De enskilda föräldrarna kan antingen söka själva eller bli hänvisade genom domstolens försorg.

Speciella regler gäller kring hur samarbetsamtalen skall bedrivas, rapporteras och journalföras.

MEDLING VID VÅRDNADSTVISTER

Dessa sker i domstol och genom förordnande av domstol och är av två slag. Medling vid mål beträffande vårdnad, boende och umgänge samt så kallad ( mera om detta nedan) medling vid mål beträffande verkställighet. Båda typerna är reglerade i föräldrabalken.

Medling vid mål om vårdnad, boende och umgänge

När ett mål om vårdnad, boende och umgänge blir aktuellt genom stämning från ena parten och eventuell motstämning så sker, i ett inledande skede, en muntlig förberedelse i domstolen.

Vid detta tillfälle skall ordföranden i målet domaren, i första hand försöka medla mellan föräldrarna, i syfte att åstadkomma en förlikning Går inte detta kan han hänvisa till samarbetsamtal hos familjerätten, besluta om att socialtjänsten skall inleda en utredning, eventuellt också besluta om, om detta inte har gjorts när stämningen inkommit besluta, att socialtjänsten skall inkomma med ett så kallat snabbyttrande. Slutligen kan det uppdras åt en utomståënde medlare, att med beaktande av vad som är barnets bästa inom, i första hand, fyra veckor försöka åstadkomma en samförståndslösning mellan föräldrarna. En samförståndslösning som kan bekräftas i dom.

Medling ( så kallad) vid verkställighet.

Det är tveksamt om detta är medling och JO har också kallat det så kallad medling. Bland annat på grund av att begreppet inte finns med, i lagtexten. Men också på grund av, att uppdraget till den så kallade medlaren går ut på, att se till det som beslutats i dom, beslut eller avtal beträffande vårdnad, boende och umgänge blir verkställt. Oftast beträffande, att ena föräldern inte följer vad som bestämts beträffande umgänge, men även verkställighet av boende kan komma ifråga. Medlararens uppgift är som sagt, att se till att det följs, men vägen dit kan gå via en metod, som ligger nära metoden vid medling beträffande mål om vårdnad , boende och umgänge. Det är därför som begreppet medling används. Även i detta fallet ges uppdraget normalt till utomstående så kallad medlare.

MEDLING VID FAMILJERÅDGIVNING OCH FAMILJETERAPI

Många familjer väljer, att vända sig till kommunala, landstingsdrivna eller av andra huvudmän bedrivna familjerådgivningsverksamheter när det gäller olika typer av relationsproblem, mellan vuxna, ungdomar och barn. Dessa använder då i många fall medling som metod beträffande konfliktlösningarna.

Familjer och enskilda vänder sig, i allt större utsträckning till familjeterapeuter för stöd och hjälp vid olika typer av problem inom familjen. Särskilt i de fall där man vill ha en diskret handläggning och stöd av sina problem. Familjeterapeuterna gör då ofta rätt omfattande medlingsinsatser, som i vissa fall också kan innebära, att man kommer fram till enskilda avtal med flera lösningar, på den aktuella problematiken.

MEDLING GENOM RELIGIÖST SAMFUND

Vid relationsproblem inom familjen vänder sig många familjer till det religiösa samfund man tillhör Präster, diakoner och imaner gör här ofta en betydelsefull medlingsinsats.

Lämna ett svar