Konferens om konfliktlösning som metod för att minska ungdomsbrottslighet

SFM har tidigare rapporterat om Fryshusets olika initiativ för att öka kompetensen i konfliktlösning och medling. Målsättningen är att öka kunskapen och engagemanget för demokrati och fredsbyggande. Nu arrangerar Fryshuset en konferens med tema konfliktlösning som metod för att minska ungdomsbrottslighet. Idag på rapport ges ett inslag om detta som du kan se här:

Rapport, SVT Play

”De konfliktlinjer som skapar problem kan inte ordnas upp av Fryshuset, av polisen
eller socialarbetare. Det krävs en gemensam insats”, säger Colin Craig, en av
freds- och konflikthanterarna i inslaget.

Tidningen “Svensk Polis” skriver om Medling

Tidningen Svensk Polis skriver om unga som rånar unga och hur processen kan se ut.  I artikeln redogörs bland annat för medling. SFM glädjer sig åt att medling getts stort utrymme i texten.

Det är en välskriven och intressant artikel som du kan läsa i sin helhet här:

Tidningen Svensk Polis

Nedan presenteras delar av artikeln:

Poliserna Anna Eriksson och Ann Nyberg tror på medling mellan gärningspersoner och brottsutsatta. Brottet är begånget, skadan är skedd men det är ändå bra att
reflektera över hur framtiden ska gestalta sig.

Intervjuad i artikeln är också SFMs ledamot Emmelie Michael som berättar allmänt om medling, hur det går till men också om olika upplevelser från genomförda medlingar.

Hon berättar bland annat om ett fall när en kille hotade en tjej med ett pistolliknande föremål. Tjejen visste inte att det ”bara” var en replika och blev väldigt rädd medan han tyckte att det var en struntsak. I medlingen kunde han förstå hennes rädsla och säga förlåt. Och tjejen kände att hon kunde ta emot hans ursäkt.

– Syftet är att minska negativa följder av ett brott för båda parter. Gärningspersonen ska kunna ta ansvar för sin del samtidigt som det är ett stöd för den brottsutsatta som får möjlighet att möta den som har begått brottet. Medling är ett annorlunda avslut än en rättsprocess. Som brottsutsatt får man möjlighet att ställa sina egna frågor till
gärningspersonen. Då är det ingen åklagare eller advokat som ställer frågorna,
säger Emmelie Michael.

Hon berättar vidare om en misshandel på en skola mellan två killar. Den ena killen blev skallad av den andra. Båda var nervösa inför medlingen. När de skulle säga hej då efter samtalet tog de varandra i handen och gav varandra en ryggdunk.

– Det kändes som en lättnad, säger Emmelie Michael.

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte 22 april (Anmälningslänk)

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte!

Den 22 april 2020 Kl 17.30 på Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, Stockholm, Södermalm.

Anmälningslänk

Efter årsmötet bjuder SFM medlemmarna på enklare förtäring och samkväm.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs. 24 mars. Anmälan kommer upp på hemsidan inom kort.

Hjärtligt välkomna!

Vi tar tacksamt emot anmälan till mötet.

Årsmötets agenda

* 1.Val av ordförande för årsmötet

* 2. Val av sekreterare för årsmötet

* 3. Mötets behöriga utlysande

* 4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport

* 5. Revisorns revisionsberättelse

* 5. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

* 6. Fastställande av medlemsavgift

* 7. Behandling av budget och verksamhetsplan

* 8. Behandling av inkomna medlemsförslag

* 9. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter

*10. Val av valberedning

*11. Val av revisor

*12. Mötet avslutas.

Nätverksträff om Familjemedling 3 mars på restaurang häktet

Kvällens gäst är Anna Flodin, Rådman vid Stockholms tingsrätt med engagemang i familjerättsligt arbete och tidigare engagerad i SFM.

Vi träffas under trevliga former, samtalar om kvällens ämne och utbyter erfarenheter om familjemedling i allmänhet

Vad är domarens  förväntan på medlingen, vad önskar sig domaren av medlaren, finns det en debatt domare emellan om medlingens styrkor och svagheter i familjemålen? Har synen på medling förändrats? Detta och säkert mycket mer får vi chans att prata med Anna om under kvällen!

Anmälningsavgiften är 200 kr för medlemmar (270 kr för icke-medlemmar) och inkluderar enkel plockmat och en valfri dryck.

3/3 kl 17.30 – 19.30. Hornsgatan 82. Tunnelbana: Zinkensdam eller Mariatorget. Anmälan: www.s-f-m.se (anmälningsformulär kommer upp inom kort).

Vad behövs för stöd för att medlingen ska utvecklas?

“Sammanfattningsvis har vissa behov betonats vara viktiga för att
medlingsverksamheten ska kunna utvecklas. Det som uttrycks behövas är:

  • Ökat stöd: från nationell nivå till lokal nivå.
  • Ökad tillsyn: för att bidra till rättssäkerhet och kvalitetssäkring.
  • Utbildning av medlare: möjliggör kvalitetssäkring och likriktning.
  • Utveckling av samverkan: mellan berörda instanser. Erfarenhetsutbyte men också så att ärenden faktiskt förmedlas.
  • Vidare forskning och information: om medling i stort, men även kring reglering och vad de olika myndigheterna ansvarar för.”

Detta beskrivs i: Medling med anledning av brott i Skåne län:
En kunskapssammanställning och teoretisk genomgång av medling med anledning av brott, med särskilt fokus på Skåne.
Utgiven av Länsstyrelsen Skåne författad av Linda Hjort, kriminologistudent (Handledare: Annika Wågsäter och Ida Rosengren).

Se hela arbetet här:

Medling med anledning av brott

IVO:s ställningstagande till SFM klagomål om medlingsverksamhet

Brottsmedlargruppen i SFM har gjort en kartläggning över hur Sveriges kommuner arbetar med medling vid brott. Den kartläggningen visar på skrämmande siffror. Unga lagöverträdare erbjuds inte medling – vilket är ett lagbrott. Kommunerna ska erbjuda medling, men gör det inte. IVO är tillsynsmyndighet, de har fått uppgifterna från SFM om att så många som 55 kommuner i Sverige svarar att de inte har någon som medlar samt att 78 kommuner svarar inte alls när SFM upprepat kontaktat kommunen. Dessa tillsammans utgör nästan 50% av Sveriges alla kommuner, som alltså inte erbjuder medling eller eventuellt inte har någon medling. SFM har skickat in klagomål till IVO som återkom med följande svar:

Du har skickat in ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om medlingsverksamhet. IVO kommer i nuläget inte att genomföra någon tillsyn av verksamheten. Det beror på att vi i nuläget använder din information som underlag för riskanalyser. Det kan medföra tillsyn inom området som du klagat på längre fram. IVO:s tillsyn ska vara riskbaserad, vi har därför nytta av dina uppgifter. Vi har registrerat dem och kommer att använda dem tillsammans med andra uppgifter för att göra riskanalyser inför kommande tillsyner. Vi prioriterar att genomföra tillsyn där vi bedömer att riskerna för brukare och patienter är stora.”

 

Socialstyrelsens allmänna råd som SFM gav synpunkter på

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering inbjöds av Socialstyrelsen att lämna synpunkter gällande deras förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Dessa allmänna råd behandlar bland annat medling med anledning av brott. Här hittar ni de nya allmänna råden som Socialstyrelsen gjort:

Socialstyrelsens allmänna råd

Här hittar ni även Socialstyrelsens metodguide gällande medling:

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/medling-vid-brott/

Uppdaterad handbok ska komma under våren.

 

Uppdragsutbildning: Grundutbildning i medling vid brott (Stockholms universitet)

Medlingsvänner nu finns en utbildning att längta efter. Det är Stockholms universitet, socialt arbete, som kommer att erbjuda medling vid brott som en uppdragsutbildning. Det är Lottie Wahlin, en medlingslegendar vars forskning vi länkat till här på SFMs hemsida, som håller utbildningen. Information finns här:

Uppdragsutbildning i medling vid brott