Konferensrapport av Nadira Nilsson

Alla som har läst och utövat medling vet svårigheten med att vara opartisk. Detta är något en medlare måste vara enligt lagen. Den 25 April 2007 hade Svenskt Forum För Medling en konferans som berörde just denna punkt.

Opartiskhet- vad är det?
• Är det möjligt att vara fullständigt opartisk?
• Är det nödvändigt?
• Hur förhåller man sig till lögnen och de positiva eller negativa känslor en klient väcker hos en själv?
• Är självutvärdering vägen till opartiskhet och hur bär man sig åt i så fall?
Den fulla rapporten finns att läsa här!

Skolmedlings projektet i Norrbotten utvärderat

Kommunförbundet Norrbottens projekt Medling i Skolan är nu utvärderat av Malin Forsman och Anna Nilsson. De båda har gått Utbildningsprogrammet för Sociologi på Luleå Tekniska Universitet. Resultatet visade att det finns ett behov av ett konflikthanteringsprogram och att skolmedlingsprojektet har fungerat som ett verktyg för att hantera konflikter i skolorna.

Utvärderingen fastställer att elever, per-sonal och föräldrar är positiva till medling i skolan. De elever som fått möjligheten att utbilda sig i elevmedling upplevs ha fått bättre självkänsla och utvecklat en större respekt gentemot andra individer. De är också väldigt positiva till skolmedling som verktyg och vill gärna få chansen att använda sina kunskaper.

Projektet fortsätter ett år till. Fram till idag har 118 norrbottensskolor medverkat i det utbildningspro-gram som projektet ger. En särskild satsning görs nu på gymnasienivå där de medverkande skolorna håller på att utforma en nationell 100 poängskurs för att på så sätt föra in skolmedling permanent i gymnasieskolans verksamhet. För hela utvärderingen, se: http://www.bd.komforb.se/kansliet/arkiv/projekt/medling/Medling_rapport.pdf

Skolmedlare försvarade sin avhandling

Projektet Medling i Skolan har utarbetats och letts av Linda Marklund. Den 15 juni försvarade hon en licentiatavhandling i Uppsala och den avhandlingen bygger till stor del på det empiriska material som skolmedlingsprojektet gett. Licentiatavhandling kan laddas ner från Uppsala universitets hemsida.

Medling vid brott i Luleå

Från och med 1 januari 2008 blev det obligatoriskt för landets kommuner att kunna erbjuda gärningsmän under 21 år medling. I Norrbotten har man tyvärr fortfarande inte kommit långt med uppbyggnaden av medlingsverksamheter. Därför bjöd Brottsförebyggande rådet, Brå, in till en introduktionskurs/informationsdag i Luleå den 13 mars 2008.

Opartiskhet – vad är det?

Den 25 april 2007 hölls en konferens som behandlade ämnena Opartiskhet och neutralitet:

” Advokater, domare, socialarbetare, medlare och andra – här kommer konferensen för Dig som förväntas förhålla Dig opartisk och neutral samtidigt som Du ska vara empatisk och möta olika känslor hos Dig själv och andra. Kanske är målet inte att vara total opartisk utan kunna vidmakthålla det minimum av opartiskhet som krävs vid varje konkret möte med klient / medling. Kom och lyssna, diskutera och lär kring några etiska problem som ständigt finns med i vårt dagliga arbete. För inbjudan klicka här

Skolmedlingskonferens i Luleå

Den femte nätverkskonferensen för alla som är intresserade av skolmedling hölls i Luleå den 16/3-07. Bland de medverkande fanns bland annat BEO – Lars Arrhenius och medlingssamordnare och elevmedlare från Skolmedlingsprojektet i Norrbotten.