SFM Online nätverksträff 23 mars: Var ska vårdnadstvister avgöras och av vem?

SFM Online nätverksträff 23 mars: Var ska vårdnadstvister avgöras och av vem?

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff online.
Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna.
23 mars 2021 kl. 18.00 – 19:30 ca, Via Zoom.
Anmälningslänk:
Sista anmälningsdag 21/3

En diskussionskväll med utgångspunkt i artikeln ”Barn far illa när tingsrätter avgör tvister om barn” av Jens Lindborg och Sebastian Wejedal som publicerades på DN-debatt den 10 januari 2021. Författarna till debattartikeln kommer att närvara och få möjlighet att utveckla sitt resonemang och svara på frågor från deltagarna.

Läs debattartikeln här:
”Barn far illa när tingsrätter avgör tvister om barn” – DN.SE

Frågan om var och vem som ska avgöra vårdnadstvister har åter hamnat på tapeten genom debattartikeln. Med ett ökat antal vårdnadstvister är frågan ständigt aktuell och intressant. Ämnet berör flera aktörer inom exempelvis socialtjänsten, advokatkåren och rättsväsendet. SFM ser fram emot att under denna diskussionskväll få ta del av olika yrkesgruppers perspektiv.
Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr).
Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.
Se även replikerna på artikeln:

Lagrådsremiss “Ett stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister”

Efter en lång period av tystnad har det börja hända saker gällande lagändringsförslaget och utredning ”Se barnet!” SOU 2017:6. Av regeringens hemsida framgår att en av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts. En annan huvuduppgift har varit att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål. Detta var 2017 och många har undrat vad som hänt med utredningen. Nu har lagrådsremissen ”Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister” överlämnats av regeringen till Lagrådet.

Här kan du läsa lagrådsremissen i sin helhet

Avsnitt 9 handlar om medling i mål om vårdnad, boende och umgänge.

Särskilda avsnitt behandlar medlarens kunskap och kompetens, sekretess och frågeförbud samt barnets delaktighet i medlingsförfarandet.

Slutsatserna i remissen är att det ska framgå av lagen att en medlare ska ha relevant utbildning och yrkeserfarenhet och vara lämplig för uppdraget. SFM förordade en konkretisering av kraven. Regeringens bedömning är dock att medlare själva bör ansvara för sin utbildning och kompetensutveckling

Regeringens förslag: Sekretess ska gälla hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som en part har lämnat till en medlare vid medling i ett mål där medlare utsetts enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken, om parten har gjort förbehåll om det. För uppgift i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst sjuttio år. Medlare som utsetts enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken ska få höras som vittnen om vad som anförtrotts dem vid medlingen eller vad de erfarit i samband med medlingen, endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det. Den tystnadsplikt som följer av sekretessbestämmelsen för medlare ska ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Vidare föreslås i lagrådsremissen att sekretess ska gälla hos domstol för uppgift som en part har lämnat till en medlare, om parten har gjort förbehåll om det. Positivt är att det nu föreslås att medlare ska få höras som vittnen om vad som anförtrotts dem vid medlingen eller vad de erfarit i samband med medlingen, endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det.

Den föreslagna portalparagrafen om barnets rätt till information och rätt att komma till tals (se avsnitt 6.2) enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken. Det innebär att barnets rätt att komma till tals och barnets rätt till information ska gälla även för samtal vid medling och det blir medlarens uppgift att se till att detta uppfylls inom ramen för medlingsförfarandet.

Vad tycker ni om lagrådsremissens förslag och bedömningar, hör gärna av er info@s-f-m.se
Eller kommentera under inlägget på vår Facebooksida 

SFM Online nätverksträff 5 maj: Medling vid brott – framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff online.
5 maj 2021 kl. 17:30 – 19:30 ca, Via Zoom. Anmäl dig här: https://forms.gle/unC4bKWuAaHxDAyW8
Vissa kommuner har fått stänga ner sina medlingsverksamheter medan andra har fått medlingen att blomstra under rådande pandemi. Vad har varit framgångsfaktorerna och fallgroparna?
Lyssna till Calle Rönnbäck, samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour, som berättar om ett nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan. Det nya förfarandet som innebär att Uppsala ungdomsjour erbjuder skolor att remittera till medlingsverksamheten direkt (istället för att vänta på att ungdomar under 21 år erbjuds medling vid polisförhör) har genererat i många nya medlingsärenden. “Det är elevernas arbetsmiljö och viktigt att kunna lösa dessa konflikter tidigt”, säger Calle Rönnbäck.
Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr).
Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.

Önskar du att vara en del av SFMs styrelse?

Inför årsmötet den 10 mars finns det möjlighet för dig att föreslå dig själv eller annan till styrelsearbete. Kontakta valberedningen och kontaktperson Pia Törnstrand, pia@qvarfordt.se

 

Enkätsvar angående vad SFM ska fokusera på i framtiden

SFM skickade tidigare ut en enkät för att ta reda på vad befintliga och nya medlemmar efterfrågar så att vi tillsammans kan bidra till att utveckla föreningen.

Den typ av medling som medlemmar överlägset är mest intresserade av är familjemedling och medling vid brott. Därefter finns ett visst intresse för medling och konflikthantering i stort såsom grannmedling, arbetslivsmedling, internationell medling, medling i skolan, medling i samhällskonflikter och kommersiell medling.

Medlemmar önskar helst att få nyheter och tips, särskilt tips på vidareutbildningar. Annat som nämns som önskemål av medlemskapet är: regelbundna nätverksträffar, medlingens dag, kontaktlista till landets medlare och digitalt forum för medlemmar. Medlemsrabatt och förtur vid nätverksträffar, medlingens dag och andra aktiviteter som anordnas av SFM nämns också. Medlemmar önskar också: att få vara med och utveckla medlingen i Sverige, att det ska ges möjlighet att vid event kunna följa med på länk för de som bor längre bort, att det ska ges tips på hur man kan erhålla uppdrag och komma in i medlingsuppdragen från domstol alternativt andra ställen.

Medlemmarna anser att SFM ska arbeta särskilt med vidareutbildning, kompetenskrav och kvalitetssäkring av medlare och sprida kunskap om medling. Därefter verka för nationell samordning av medling och föra dialog med politiker. Annat som medlemmar lyfter är: digitala nätverk för medlemmar, bedriva forskning om medling och sprida debatt, lyfta fram barnens situation, föra dialog med poliser och domstolar.

På frågan var i Sverige medlemmar önskar ha nätverksträff är svaren att det ska vara geografiskt utspritt över hela landet. Majoriteten av de som svarat på enkäten är intresserade av nätverksträffar online. Tankar och idéer angående nätverksträffar online som framkom i enkätsvaren är: att det ger fler möjlighet att delta, att det fungerar toppen och är bra under coronatider, att det är bättre om vi träffas fysiskt men i dessa tider är online det näst bästa, att det är bra med funktion av föreläsningar och mindre grupper (till exempel Zoom med Breakout rooms). Tankar på ämnen till nätverksträffar som framkom i enkätsvaren är: inspiration och tips på hur man bygger upp en brottsmedlingsverksamhet i en mindre kommun när det bara är en liten del av många arbetsuppgifter samt hur man kan aktivera och engagera samverkansparter (polis) för ett gott samarbete, handledning av nya medlare, beskrivning av medlingsläget (intresse för medling nationellt & internationellt), medlingsmetoder, lyfta fram barnen, hur man ska skriva sammanfattning av uppdraget och vad vetenskapen bidrar med.

Föreningen skapas av medlemmarna och på frågan om det finns något du önskar engagera dig i/bidra till inom föreningen inkom många kreativa svar och det märks att SFM har engagerade medlemmar som vill vara med och utveckla medlingen i Sverige. Medlemmar kan bland annat bidra med utbildning exempelvis: berätta om medborgardialog och samhällsmedling, barnmål i domstol, barnperspektiv och barn i fokus, ledande roller i arbetslivet och hur tvister kan lösas där, nya infallsvinklar som kombinerar medlarrollen med yrket advokat, hur kulturkrockar såväl nationellt och internationellt kan hanteras, medling vid grova brott, lyssna kurs, medling i skola, familjemedling på olika språk och sprida kunskap om innebörden av familjemedling på olika språk.

Tack till er som tog er tid att svara på enkäten! Vill du vara med och bidra med din kompetens och har intresse att utveckla SFM? Kanske kan du hålla ett föredrag och delge dina erfarenheter på en av SFM:s kommande event? Kontakta:  info@s-f-m.se

Skulle du vilja vara en del av SFMs styrelse finns en möjlighet att föreslå dig själv eller annan till styrelsearbete inför årsmötet den 10 mars, kontakta valberedningen och kontaktperson Pia Törnstrand på mejl: pia@qvarfordt.se

 

 

SFMs ordförande Alexandra Lyckman

Advokat Alexandra Lyckman är sedan 2020 Svenskt Forum för Medlings ordförande. Alexandra är delägare på Insulander Lindh Advokatbyrå och hon är särskilt inriktad på familjerätt och brottmål. Hon har specialiserat sig på den internationella familjerätten och medling. Alexandra tror på samförståndslösningar och försöker hitta sådana när det är möjligt, både som medlare och när hon företräder klienter som ombud i tvister.
Alexandra är född i Berlin och talar tyska som modersmål. Hon har mångårig erfarenhet av att handskas med de svårigheter som kan uppstå på grund av skillnader i kultur och lagar.
Våren 2014 var hon på en internationell familjerättskonferens i Haag som anordnades av organisationen LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction). Många av deltagarna arbetade som medlare och det blev då klart för henne att vi i Sverige ligger långt efter när det gäller medling. På konferensen inbjöds hon att delta i en kurs om medling i barnbortförandefall och internationella vårdnadstvister och hösten 2014 genomgick hon en utbildning och träning i Cross-border Family Mediation genom organisationen MiKK i Berlin.
Därefter har hennes intresse för medling fortsatt att växa. Andra länder, både i och utanför Europa, tillämpar medling i stor utsträckning inom alla typer av familjerättstvister. Det tycker hon att vi bör vi sträva efter även i Sverige.
Alexandra deltar regelbundet i vidareutbildningar och konferenser om medling och försöker dela med sig av kunskapen om medling och alternativ konfliktlösning i Sverige genom att medverka i föreläsningar, hålla kurser och genom sitt engagemang inom SFM. Intresset för medling ökar i Sverige och genom sin medverkan i SFM anser hon att hon har möjlighet att driva särskilda frågor som hon anser viktiga såsom kompetensutveckling av medlare och enhetliga medlingsmetoder.
Läs mer om Alexandra samt den övriga styrelsen: http://www.s-f-m.se/om-sfm/styrelsen/