Posts By: Madeléne

Medling vid brott när parterna är över 21 år

SFM får in specifika förfrågningar från skolor, polis och socialtjänst där det finns parter som vill medla med anledning av brott men där de inte hittar en kommunal medlingsverksamhet som kan ta ärendet och därför kontaktar SFM för råd. 

På sista tiden har det rört fall där parterna är över 21 år. SFM har försökt vara behjälpliga att hitta kommunala medlingsverksamheter som kan åta sig detta.

Det har visat sig finnas en begränsning nämligen åldern. De flesta kontaktade medlingsverksamheterna åtar sig inte ärenden när parterna är över 21 år även då parterna samtyckt till medling. 

SFMs kommentar: 

Kommuner hänvisar ofta till 5 kap 1 c § Socialtjänstlagen (2001:453) där det framgår att kommunerna ska sörja för medling när gärningspersonen är under 21 år. Det förfaller som att flertalet kommuner tolkar detta som att de inte ska verka för medling när parterna är över 21 år vilket vi i SFM anser är olyckligt. Lag (2002:445) om medling med anledning av brott (Medlingslagen) som också Socialtjänstlagen (2001:453) hänvisar till har ingen övre åldersbegränsning när medling får genomföras. Enda åldersbegränsningen är när gärningspersonen är under tolv år och då medling endast får ske om det föreligger synnerliga skäl (5 § 2 st. Medlingslagen). Det torde därför vara fritt fram för kommuner att erbjuda medling även där parterna är över 21 år förutsatt att förutsättningar för medling är uppfyllda enligt Medlingslagen. Ingen gärningsperson och brottsutsatt ska bli tvingade att mötas igen men heller inte bli förvägrade det om de önskar att medla. 

SFM har fått förfrågan hur medlingsverksamheterna ska göra när parterna är över 21 år och bor i olika kommuner, eller om det är fler gärningspersoner som bor i olika kommuner och om det är flera brottsutsatta i olika kommuner. Vem är ansvarig att ta medlingsärendet då? Det behövs förtydligande och en gemensam linje. Det behövs ett forum där medling diskuteras och utvecklas. 

SFM försöker nu få igång en dialog och samarbete över kommungränserna. I sammanhanget vill SFM tacka för god kontakt och snabba besked från eldsjälar i de kommunala medlingsverksamheterna SFM haft kontakt med. Alla tips SFM fått följs upp och kontaktas. SFM kommer när frågan är vidare utredd skriva en nyhet om läget. 

SFM tackar de medverkande på nätverksträffen “Medling vid brott – med fokus på framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet”. 

SFM tackar de medverkande på nätverksträffen “Medling vid brott – med fokus på framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet”.

Det var trevligt att se medlare från olika geografiska platser i det digitala rummet, och att utbyta erfarenheter.
Kvällen inleddes med att Calle Rönnbäck, samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour, berättade om ett nytt förfarande för att nå fram till unga som begår brott i skolan. Kontentan är att det finns fler ingångar än via polisen och socialtjänsten för att få medlingsärenden, tex skolan och fritidsgårdar. Fördelarna är många:

• Fler medlingsärenden!
• Snabbare processer från brott till medling (i de flesta fall)
• Stressreducerande
• Ökad tillgänglighet
• Ökad samverkan och större kontaktnät
• Möjlighet till konsultation
• Stöd till flera

Rönnbäck beskrev hur de arbetar med egna remisser där polisanmälda brott är en ”ribba” för karaktären på ärenden.
Därefter lämnades utrymme för frågor och diskussion med fokus på tips till varandra – medlare till medlare. Rönnbäcks tankar om socialt arbete var en bra utgångspunkter för diskussion: ”Vad säger vi att vi gör? Gör vi det vi säger att vi gör? Gör det någon skillnad?”

SFM Online nätverksträff 5 maj: Medling vid brott – framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff online.

5 maj 2021 kl. 17:30 – 19:30 ca, Via Zoom. Anmäl dig här: https://forms.gle/unC4bKWuAaHxDAyW8

Vissa kommuner har fått stänga ner sina medlingsverksamheter medan andra har fått medlingen att blomstra under rådande pandemi. Vad har varit framgångsfaktorerna och fallgroparna?

Lyssna till Calle Rönnbäck, samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour, som berättar om ett nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan. Det nya förfarandet som innebär att Uppsala ungdomsjour erbjuder skolor att remittera till medlingsverksamheten direkt (istället för att vänta på att ungdomar under 21 år erbjuds medling vid polisförhör) har genererat i många nya medlingsärenden. “Det är elevernas arbetsmiljö och viktigt att kunna lösa dessa konflikter tidigt”, säger Calle Rönnbäck.

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr).

Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65

(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).

Det går inte att betala med faktura.

 

Lagrådsremiss “Ett stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister”

Efter en lång period av tystnad har det börja hända saker gällande lagändringsförslaget och utredning ”Se barnet!” SOU 2017:6. Av regeringens hemsida framgår att en av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts. En annan huvuduppgift har varit att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål. Detta var 2017 och många har undrat vad som hänt med utredningen. Nu har lagrådsremissen ”Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister” överlämnats av regeringen till Lagrådet.

Här kan du läsa lagrådsremissen i sin helhet

Avsnitt 9 handlar om medling i mål om vårdnad, boende och umgänge.

Särskilda avsnitt behandlar medlarens kunskap och kompetens, sekretess och frågeförbud samt barnets delaktighet i medlingsförfarandet.

Slutsatserna i remissen är att det ska framgå av lagen att en medlare ska ha relevant utbildning och yrkeserfarenhet och vara lämplig för uppdraget. SFM förordade en konkretisering av kraven. Regeringens bedömning är dock att medlare själva bör ansvara för sin utbildning och kompetensutveckling

Regeringens förslag: Sekretess ska gälla hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som en part har lämnat till en medlare vid medling i ett mål där medlare utsetts enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken, om parten har gjort förbehåll om det. För uppgift i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst sjuttio år. Medlare som utsetts enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken ska få höras som vittnen om vad som anförtrotts dem vid medlingen eller vad de erfarit i samband med medlingen, endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det. Den tystnadsplikt som följer av sekretessbestämmelsen för medlare ska ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Vidare föreslås i lagrådsremissen att sekretess ska gälla hos domstol för uppgift som en part har lämnat till en medlare, om parten har gjort förbehåll om det. Positivt är att det nu föreslås att medlare ska få höras som vittnen om vad som anförtrotts dem vid medlingen eller vad de erfarit i samband med medlingen, endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det.

Den föreslagna portalparagrafen om barnets rätt till information och rätt att komma till tals (se avsnitt 6.2) enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken. Det innebär att barnets rätt att komma till tals och barnets rätt till information ska gälla även för samtal vid medling och det blir medlarens uppgift att se till att detta uppfylls inom ramen för medlingsförfarandet.

Vad tycker ni om lagrådsremissens förslag och bedömningar, hör gärna av er info@s-f-m.se
Eller kommentera under inlägget på vår Facebooksida 

Önskar du att vara en del av SFMs styrelse?

Inför årsmötet den 10 mars finns det möjlighet för dig att föreslå dig själv eller annan till styrelsearbete. Kontakta valberedningen och kontaktperson Pia Törnstrand, pia@qvarfordt.se