Posts By: lina

Vill du vara med och bidra till ökad kunskap om barns delaktighet i medling?

Just nu pågår en enkätundersökning om barns rätt och möjligheter att komma till tals i medling enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken. Resultatet kommer att ligga till grund för en masteruppsats vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, samt för ett kapitel om medling och barns rättigheter i vårdnadstvister i en bok om medling och barns rättigheter som kommer att ges ut av Norstedts juridik.
Mot bakgrund av den pågående debatten om barns rätt och möjligheter att komma till tals i vårdnadsrelaterade tvister är syftet att samla in kunskaper från yrkesverksamma som har att tillämpa dem aktuella rättsreglerna. Medlares erfarenheter och reflektioner kan bidra till en bättre förståelse för hur barns delaktighet i medling fungerar i en praktisk kontext.
Alla svar kommer att behandlas så att respondenternas anonymitet bevaras och resultatet av enkäten kommer att presenteras på gruppnivå. Det kommer alltså inte vara möjligt att spåra enskilda respondenters svar.
Om du arbetar med familjemedling och vill delta i undersökningen, eller du har några frågor, är du varmt välkommen att skicka ett mail till hannah@finlay.nu. Enkäten tar cirka tio minuter att besvara. Din medverkan hade varit oerhört värdefull!

SFM tackar de medverkande på nätverksträffen “Var ska vårdnadstvister avgöras och av vem?”

Det var roligt att se att det digitala formatet inte bara ska ses som ett nödvändigt ont på grund av corona utan faktiskt möjliggjorde goda samtal mellan engagerade personer från skilda professioner och olika landsändar!
Kvällen inleddes med att Jens Lindborg och Sebastian Wejedal som skrivit debattartikeln ”Barn far illa när tingsrätter avgör tvister om barn” berättade om bakgrunden till artikeln och sina reflektioner på temat.
Också Kristina Tollbäck, en av författarna till en av replikerna till artikeln, närvarande under nätverksträffen.
Diskussionen fokuserade bland annat på lämpligheten i att socialtjänsten är beslutfattare i barnmål samtidigt som de har i uppdrag att erbjuda föräldrarna samarbetssamtal. För att öka förutsättningarna för föräldrarna att komma överens inom ramen för medling konstaterades det att det finns ett behov av att separera medlingsfunktionen från beslutsfattande. Det betonades att socialtjänstens familjerätt behöver avsätta gott om tid för att lära känna barnet för att kunna beskriva barnet och dess samspel med föräldrarna och för att därigenom utreda barnets behov och vilja.
Det uttrycktes också att det finns ett behov av att representanter från socialtjänsten närvarar under huvudförhandlingen för att ge rätten uppdaterad information avseende barnets situation. Det konstaterades att kompetensen inom socialtjänsten i olika kommuner är ojämn, och att det behövs en utveckling av den kommunala familjerättsverksamheten. Ett förslag som togs upp är att familjerätten blir en mer självständig organisation, med ett större geografiskt upptagningsområde, som har mer resurser än idag. Diskussionen handlade också om hur man på bästa sätt får fram barnens behov och vilja. Det uttrycktes att det kan bli problematiskt om för många aktörer kommer i kontakt med barnen inom ramen för föräldrarnas konflikt.

Medlingskollegiet – nytt kollegium för advokater

Utdrag från Advokaten.se: “Medlingskollegiet ska bli ett forum för advokater och biträdande jurister med intresse för medling. Det nya advokatkollegiet håller sitt första möte, digitalt, i mars. Medlingskollegiet ska omfatta intresserade advokater och biträdande jurister i hela Sverige och i Advokatsamfundets utlandsavdelning, inom alla verksamhetsområden, familjerätt, affärsjuridik och straffrätt.”

Läs mer här

 

 

Idag kl 17.00 – 18.00 hålls SFMs årsmöte online – välkommen!

Du kan fortfarande anmäla dig: https://forms.gle/j4WQwf4A3ZS3vVEq6

Vi arbetar efter följande agenda
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Mötets behöriga utlysande
Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
Revisorns revisionsberättelse
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift
Behandling av budget och verksamhetsplan
Behandling av inkomna medlemsförslag
Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
Val av valberedning
Val av revisor
Val av revisor
Mötet avslutas.
Varmt välkommen,
SFM

SFM Online nätverksträff 23 mars: Var ska vårdnadstvister avgöras och av vem?

SFM Online nätverksträff 23 mars: Var ska vårdnadstvister avgöras och av vem?

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff online.
Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna.
23 mars 2021 kl. 18.00 – 19:30 ca, Via Zoom.
Anmälningslänk:
Sista anmälningsdag 21/3

En diskussionskväll med utgångspunkt i artikeln ”Barn far illa när tingsrätter avgör tvister om barn” av Jens Lindborg och Sebastian Wejedal som publicerades på DN-debatt den 10 januari 2021. Författarna till debattartikeln kommer att närvara och få möjlighet att utveckla sitt resonemang och svara på frågor från deltagarna.

Läs debattartikeln här:
”Barn far illa när tingsrätter avgör tvister om barn” – DN.SE

Frågan om var och vem som ska avgöra vårdnadstvister har åter hamnat på tapeten genom debattartikeln. Med ett ökat antal vårdnadstvister är frågan ständigt aktuell och intressant. Ämnet berör flera aktörer inom exempelvis socialtjänsten, advokatkåren och rättsväsendet. SFM ser fram emot att under denna diskussionskväll få ta del av olika yrkesgruppers perspektiv.
Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr).
Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.
Se även replikerna på artikeln:

SFM Online nätverksträff 5 maj: Medling vid brott – framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff online.
5 maj 2021 kl. 17:30 – 19:30 ca, Via Zoom. Anmäl dig här: https://forms.gle/unC4bKWuAaHxDAyW8
Vissa kommuner har fått stänga ner sina medlingsverksamheter medan andra har fått medlingen att blomstra under rådande pandemi. Vad har varit framgångsfaktorerna och fallgroparna?
Lyssna till Calle Rönnbäck, samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour, som berättar om ett nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan. Det nya förfarandet som innebär att Uppsala ungdomsjour erbjuder skolor att remittera till medlingsverksamheten direkt (istället för att vänta på att ungdomar under 21 år erbjuds medling vid polisförhör) har genererat i många nya medlingsärenden. “Det är elevernas arbetsmiljö och viktigt att kunna lösa dessa konflikter tidigt”, säger Calle Rönnbäck.
Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr).
Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.

SFMs ordförande Alexandra Lyckman

Advokat Alexandra Lyckman är sedan 2020 Svenskt Forum för Medlings ordförande. Alexandra är delägare på Insulander Lindh Advokatbyrå och hon är särskilt inriktad på familjerätt och brottmål. Hon har specialiserat sig på den internationella familjerätten och medling. Alexandra tror på samförståndslösningar och försöker hitta sådana när det är möjligt, både som medlare och när hon företräder klienter som ombud i tvister.
Alexandra är född i Berlin och talar tyska som modersmål. Hon har mångårig erfarenhet av att handskas med de svårigheter som kan uppstå på grund av skillnader i kultur och lagar.
Våren 2014 var hon på en internationell familjerättskonferens i Haag som anordnades av organisationen LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction). Många av deltagarna arbetade som medlare och det blev då klart för henne att vi i Sverige ligger långt efter när det gäller medling. På konferensen inbjöds hon att delta i en kurs om medling i barnbortförandefall och internationella vårdnadstvister och hösten 2014 genomgick hon en utbildning och träning i Cross-border Family Mediation genom organisationen MiKK i Berlin.
Därefter har hennes intresse för medling fortsatt att växa. Andra länder, både i och utanför Europa, tillämpar medling i stor utsträckning inom alla typer av familjerättstvister. Det tycker hon att vi bör vi sträva efter även i Sverige.
Alexandra deltar regelbundet i vidareutbildningar och konferenser om medling och försöker dela med sig av kunskapen om medling och alternativ konfliktlösning i Sverige genom att medverka i föreläsningar, hålla kurser och genom sitt engagemang inom SFM. Intresset för medling ökar i Sverige och genom sin medverkan i SFM anser hon att hon har möjlighet att driva särskilda frågor som hon anser viktiga såsom kompetensutveckling av medlare och enhetliga medlingsmetoder.
Läs mer om Alexandra samt den övriga styrelsen: http://www.s-f-m.se/om-sfm/styrelsen/

Artikel om familjemedling i tidsskriften Advokaten

SFMs sekreterare Lina Kitti (bild), ordförande Alexandra Lyckman samt vice ordförande Anna Hellron Wikström, samtliga advokater och medlare, blir intervjuade i tidskriften Advokaten “Medling i vårdnadsmål. Bra metod som behöver kvalitetssäkras”: https://www.advokaten.se/…/bra-metod-som-behover…/
Artikeln berör att medling i familjemål kan ge goda resultat med barnet i centrum. Men ingen vet egentligen riktigt hur mycket det används, vilken kompetens medlarna har eller vilka metoder som används.
“Som partsbiträde i vårdnadsmål har jag sett hur de målen ofta kan bli väldigt infekterade och pågå under lång tid. Det är tydligt att processen sällan har någon positiv inverkan. Domstolen är sällan ett bra forum för att hitta lösningar i vårdnadsfrågor.” säger Lina Kitti.
Fördelarna med medling är enligt advokaterna många. Dels att överenskommelser som träffas i samförstånd blir mer hållbara och därmed bättre för barnen. Dels att parterna också får möjlighet att börja kommunicera igen, kanske efter år av tystnad och bråk.
Det allra bästa är när medlingen kan inledas tidigt i en konflikt, påpekar advokaterna. Tyvärr kommer medlarna i dag ofta in sent i processen.