Nätverksmöte Mindfulness för medlare

Under en kväll i början av maj var vi ett gäng medlare som kopplade upp oss för att prata om vad medlarens egna inre påverkar i och påverkas av medling.

Gert Nilsson Eldrimner, advokat och medlare, lyfte frågorna om behovet av att vara medvetna om att våra egna inre processer, våra personliga erfarenheter och reaktioner kan påverka en medling.

Gert hänvisar bland annat till artikeln ”Implicit bias and the illusion of mediator neutrality” av Carol Izum i Journal of Law and Policy 2010. Hon skriver där bl a “För att upprätthålla neutralitet måste medlare vara medvetna om sina antaganden, fördomar och bedömningar av deltagarna i processen, särskilt i de fall där de har starka reaktioner på en av parterna.” Författaren skriver vidare ”För att uppnå opartiskhet krävs att medlare har insikt i sina egna perspektiv och erfarenheter och (att förstå) vilken inverkan dessa har på deras relation med parterna i medlingen.”

Även sådant som att snegla på track record eller egen dagsform är sådant som kan påverka medlarens arbete bortom formell kompetens och metoder. Vi konstaterar i samtalet att arbetet med två medlare kan, om relationen är öppen och tillitsfull, möjliggöra medvetenhet om olika saker som kan påverka opartiskhet och neutralitet. För dem av oss som mest arbetar ensamma krävs medvetenhet – ”mindfulness”- om minor i vårt inre. Genom att ge oss själva tid till reflektion innan och efter medlingsarbete kan vi kanske bättre få syn på riskerna?

Under senare delen av kvällen talade vi också någon om hur medling påverkar medlaren. Att arbeta inom ett arbetsområde så sprängfyllt av känslor och som kan beröra barn och utsatta i brottsmedling kan vara slitsamt. Hur tar vi hand om oss själva och hur hanterar vi det utan att hårdna eller ta med oss erfarenheterna på ett skadligt sätt i fortsatt arbete? Nina Stenbom berättade om Per Isdal, psykolog och grundare av ATV (Alternativ till vold) som länge arbetat med våld och övergrepp som brukar säga att ”Alla behöver hitta sin lägereld”. Var finner vi vägar att bearbeta och fylla på med förtröstan och lugn? Vi talar om möjligheter till handledning och röster lyftes angående möjlighet för föreningen att kanske titta vidare på frågan att kanske kunna samordna något sådant i framtiden.

Förhoppningsvis fick kvällens deltagare några nya tankar att suga på runt sin egen person och medlingsarbetet. Vi tackar alla som deltog i samtalet!

Nätverksträff: Mindfulness för medlare… och hur överlever man med förnuftet i behåll som medlare?

3 maj kl 18.30-20.00, online via Teams.
På SFMs nätverksträffar möts vi för erfarenhetsutbyte, dialog och inspiration. Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna.

Anmälningslänk (Sista anmälningsdag 29 april)

Hur mycket vi än funderar över vad medlaren har för utbildning eller metod så är det otvivelaktigt så att medlaren som person har en avgörande betydelse för medlingen.

Vi är vårt eget viktigaste redskap. Har vi koll på detta redskap och hur tar vi hand om det?

Hur stor medvetenhet har vi om vad vi tar med oss in i medlingen? Hur påverkar våra värderingar? Har vi koll på våra fördomar? Hur hanterar vi begrepp som partiskhet?

Så här skriver medlaren Gert Nilsson Eldrimner om den här oerhört spännande frågan: Ladda ner dokumentet här.

Här finns också en artikel i ämnet, se särskilt Gerts markeringar

En annan dimension av frågan om medlaren som person är vad medlingen gör med oss? Arbetet som medlare är ofta ett ensamarbete fyllt av starka känslor hos dem vi möter. Vad gör vi med de tankar och känslor som uppkommer i arbetet? Vad gör vi med känslor av oro för utsatta barn, frustration eller sorg?

Koppla upp på nätverksmöte den 3 maj och låt oss prata vidare tillsammans om dessa viktiga och spännande ämnen!

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Kom ihåg att du behöver vara medlem för det nya versksamhetsåret 2022. Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se). Det går inte att betala med faktura.

Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott – för brottsmedlare i Sveriges kommuner

SFMs Brottsmedlargrupp i samarbete med forskare Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson bjuder in till: Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott – för brottsmedlare i Sveriges kommuner.

Datum: 6 april

Tid: kl. 10-12

Plats: Digitalt via Teams

SFMs Brottsmedlargrupp, tillsammans med forskarna Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson, bjuder nu in alla kommuners ansvariga medlare med anledning av brott till ett två timmars digitalt diskussionsforum. Detta för att utbyta erfarenheter, tankar och åsikter om hur det är ordnat med medling med anledning av brott i landet.

Forskarna Lottie och Maritha har tidigare skrivit flera forskningsrapporter och debattartiklar om medling med anledning av brott i Sverige och arbetar nu, bland annat, med att sammanställa ett av kapitlen till en antologi om medling. Det kapitel de skriver handlar om medling med anledning av brott och de önskar nu komma i kontakt med Dig som arbetar med medling idag för att vi yrkesverksamma ska få bidra med en tydlig lägesrapport och samtidsbild av medling i realiteten. Forskarna vill veta hur just Du upplever arbetet med medling efter brottshändelser.

Om du önskar delta och inte fått inbjudan via din mail, ta kontakt med SFM´s brottsmedlargrupp genom brottsmedling@s-f-m.se

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte

Tisdagen den 5 april 2022 kl 18.00 – 20.00 Teams

Anmälningslänk

Sista anmälningsdag 31 mars

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs senast den 5 mars 2022.

Årsmötets agenda

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas

BARNETS RÖST – hur fångar vi upp den i medlingsprocessen? Nätverksträff för familjemedlare 3 februari 2022.

En kväll för tankeutbyte om hur vi som medlare kan göra verklighet av barnets rätt att inkluderas i frågor som rör deras liv och ge dem möjlighet att komma till tal.

I digital form möttes ca 25 personer med olika yrken och med gemensamt intresse för frågor om hur vi inom medlingen kan fylla barnkonventionens ord med handling. Det stod snart klart att det finns en vilja att lyssna på barn men samtidigt stor respekt för komplexiteten i begrepp som barnperspektiv och barns vilja och en viss rädsla för att gå in i barnsamtal inom ramen för medling.

Vi enades om att barnsamtal ska ge barnet rätt att informeras om vad medling betyder och varför den sker. Men därutöver är det viktigt att betänka att det är en rätt att komma till tals som barnet väljer om det vill utnyttja. Kanske vill barnet skicka med medlaren frågor till föräldrarna som kan vara till hjälp för de vuxna att påminnas om frågor som är viktiga för barnet? Vi var många som upplevt att barnens röst i medlingen gjort det tydligt för föräldrarna hur deras konflikt upplevts av barnen. Detta kan bli det som gör att de slutligen förstår att det är dags att söka lösningar och lämna tvisten bakom sig.

Samtalen böljade under aftonen mellan rent konkreta frågor som vid vilken ålder, var, när i processen etc till mer övergripande frågor om barnsamtalens syfte och om samtalen till och med kan vara till skada för ett barn? Vi kunde också konstatera att barnsamtalen får ett annat och komplicerat syfte vid verkställighetsmedlingar där barnens inställning ofta ska redovisas till rätten. Kan vi och bör vi lämna ut barnens uttalanden efter de korta kontakter vi hunnit ha och hur kan vi bedöma deras uttalanden i relation till om hinder för verkställighet föreligger?

Som så ofta kunde vi konstatera att tankeutbytet under kvällen varit berikande och givit nya infallsvinklar. Förhoppningsvis gick några av oss vidare med modet att möta barn förutsättningslöst och öppet för samtal inom medlingen!

En framgångsrik Medlingens dag 2021

Medlingens Dag genomfördes framgångsrikt den 26 november i Stockholm. Intresset var stort, med många deltagare, både nya medlemmar och andra som varit med längre. Medlingens Dag är en unik möjlighet att skapa nya kontakter mellan personer i Sverige som är aktiva som medlare på olika nivåer och i olika sammanhang.

Dagen gav möjlighet till fördjupning och förståelse om olika konflikter – inklusive vårdnadstvister, partnervåld, motsättningar mellan religiösa grupper – och exempel på hur medlare har verkat (eller kan verka) för att få till stånd mer konstruktiva lösningar på sådana motsättningar.

Det var särskilt intressant att se de specifika utmaningar som medlare möter i olika konfliktsammanhang. Bristen på medlingsutbildning och systematisk metodutveckling, bristen på institutionellt stöd i juridiska processer, att konfliktparter ofta vänder sig senare (snarare än tidigare) till medlare, maktobalans och risken för våld och mer sublima former av förtryck och kontroll (inklusive föräldraalienation) var bara några av de utmaningar som togs upp under dagen.

Medling är en viktig konfliktlösningsmetod som är underutnyttjad i Sverige. Potentialen är stor för att utveckla medlingen som ett sätt att få till stånd mer konstruktiva sätt att hantera konflikter. Användningen av medling oavsett om det är mellan vårdnadshavare, partner, grupper, grannar, elever, stater eller rebellgrupper ser väldigt olika ut, men själva medlingsprocessen har stora likheter oavsett vilken nivå den sker på. I grunden handlar det om att hjälpa parterna att själva finna lösningar på sina egna konflikter, genom att skapa mer konstruktiv kommunikation och lägga grunden för både ökad förståelse och framåtblickande överenskommelser.

Välkommen till ett nytt spännande år hos SFM!

SFM vill vara en förening som erbjuder sina medlemmar en plattform för att dela kunskap och tankar om medling och alternativ konflikthantering. Genom att mötas i dialog på nätverksträffar, inspirationsdagar och i andra sammanhang kan vi tillsammans utveckla och utvecklas. Tillsammans kan vi också påverka genom att bli en kraft i det offentliga samtalet om medling, t ex genom att lämna remissvar eller skriva artiklar.

Dags att bli medlem 2022

Vi går nu in i ett nytt verksamhetsår och medlemsavgiften uppgår även i år till 200 kr. Som medlem deltar du kostnadsfritt på våra nätverksträffar samt betalar ett lägre pris i SFM:s arrangemang och konferenser. Du kan betala medlemsavgiften via swish till nr: 123 198 87 65. Uppge där ditt namn och epost i meddelandefältet. Maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se

Tack vare medlemsavgifterna kan vi fortsätta att samla information, ha samtal kring, verka för och påverka i frågor som rör medling. Vi hoppas att du genom föreningen får mer kunskap och nya perspektiv om medling samt möjlighet att uppdatera dig om vad som är på gång inom området.Allt arbete i föreningen sker ideellt. Om du känner att du brinner för något ämne, vill skriva en artikel om medling eller på annat sätt engagera dig, så hör gärna av dig till styrelsen: info@s-f-m.se

Nätverksträff Medling vid brott 27 april: Översynen av brottsmedlingen i Sverige – vad gör vi nu?

27/4 kl. 18.00-20.00, online via Zoom. Alla som är intresserade av medling vid brott är välkomna.

Anmälningslänk

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff online.

Brottsmedlingen har under lång tid varit en eftersatt verksamhet, den används i för liten utsträckning och satsas inte på från nationellt håll. Brottsmedlargruppen i SFM har därför genom en enkätundersökning tagit reda på hur medling i Sverige sett ut under 2021. Vår intention har varit, och är, att få en bild av brottsmedlingens omfattning för att sedan kunna använda underlaget i syfte att arbeta för en nationell samordning och tillsyn av medlingen.

Brottsmedlargruppen vill också veta vilka kommuner som aktivt erbjuder medling för att kunna informera dessa om vår översyn och vårt arbete kring bland annat nationell samordning och tillsyn av medlingen. Vi vill också erbjuda aktiva medlare ett frivilligt kontaktnät med andra medlare för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Just detta nätverksmöte är ett steg i detta led för att försöka hitta vägar att kunna mötas som medlare med anledning av brott.

Under nätverksträffen presenterar vi rykande färska resultat från översynen vi gjort kring omfattningen av brottsmedling i Sverige under 2021. Vi delger också de tankar vi har om fortsatt arbete kring hur översynen ska användas och spridas.
Vi önskar också att ta del av era tankar och idéer kring hur det fortsatta arbetet kan se ut!