Vill du vara med och bidra till ökad kunskap om barns delaktighet i medling?

Just nu pågår en enkätundersökning om barns rätt och möjligheter att komma till tals i medling enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken. Resultatet kommer att ligga till grund för en masteruppsats vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, samt för ett kapitel om medling och barns rättigheter i vårdnadstvister i en bok om medling och barns rättigheter som kommer att ges ut av Norstedts juridik.

https://forms.gle/ZLXWSTMaHUd7KzjW8

Mot bakgrund av den pågående debatten om barns rätt och möjligheter att komma till tals i vårdnadsrelaterade tvister är syftet att samla in kunskaper från yrkesverksamma som har att tillämpa dem aktuella rättsreglerna. Medlares erfarenheter och reflektioner kan bidra till en bättre förståelse för hur barns delaktighet i medling fungerar i en praktisk kontext.
Alla svar kommer att behandlas så att respondenternas anonymitet bevaras och resultatet av enkäten kommer att presenteras på gruppnivå. Det kommer alltså inte vara möjligt att spåra enskilda respondenters svar.
Om du arbetar med familjemedling och vill delta i undersökningen, eller du har några frågor, är du varmt välkommen att skicka ett mail till hannah@finlay.nu. Enkäten tar cirka tio minuter att besvara. Din medverkan hade varit oerhört värdefull!