SFMs ordförande Alexandra Lyckman

Advokat Alexandra Lyckman är sedan 2020 Svenskt Forum för Medlings ordförande. Alexandra är delägare på Insulander Lindh Advokatbyrå och hon är särskilt inriktad på familjerätt och brottmål. Hon har specialiserat sig på den internationella familjerätten och medling. Alexandra tror på samförståndslösningar och försöker hitta sådana när det är möjligt, både som medlare och när hon företräder klienter som ombud i tvister.
Alexandra är född i Berlin och talar tyska som modersmål. Hon har mångårig erfarenhet av att handskas med de svårigheter som kan uppstå på grund av skillnader i kultur och lagar.
Våren 2014 var hon på en internationell familjerättskonferens i Haag som anordnades av organisationen LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction). Många av deltagarna arbetade som medlare och det blev då klart för henne att vi i Sverige ligger långt efter när det gäller medling. På konferensen inbjöds hon att delta i en kurs om medling i barnbortförandefall och internationella vårdnadstvister och hösten 2014 genomgick hon en utbildning och träning i Cross-border Family Mediation genom organisationen MiKK i Berlin.
Därefter har hennes intresse för medling fortsatt att växa. Andra länder, både i och utanför Europa, tillämpar medling i stor utsträckning inom alla typer av familjerättstvister. Det tycker hon att vi bör vi sträva efter även i Sverige.
Alexandra deltar regelbundet i vidareutbildningar och konferenser om medling och försöker dela med sig av kunskapen om medling och alternativ konfliktlösning i Sverige genom att medverka i föreläsningar, hålla kurser och genom sitt engagemang inom SFM. Intresset för medling ökar i Sverige och genom sin medverkan i SFM anser hon att hon har möjlighet att driva särskilda frågor som hon anser viktiga såsom kompetensutveckling av medlare och enhetliga medlingsmetoder.
Läs mer om Alexandra samt den övriga styrelsen: http://www.s-f-m.se/om-sfm/styrelsen/