Enkätsvar angående vad SFM ska fokusera på i framtiden

SFM skickade tidigare ut en enkät för att ta reda på vad befintliga och nya medlemmar efterfrågar så att vi tillsammans kan bidra till att utveckla föreningen.

Den typ av medling som medlemmar överlägset är mest intresserade av är familjemedling och medling vid brott. Därefter finns ett visst intresse för medling och konflikthantering i stort såsom grannmedling, arbetslivsmedling, internationell medling, medling i skolan, medling i samhällskonflikter och kommersiell medling.

Medlemmar önskar helst att få nyheter och tips, särskilt tips på vidareutbildningar. Annat som nämns som önskemål av medlemskapet är: regelbundna nätverksträffar, medlingens dag, kontaktlista till landets medlare och digitalt forum för medlemmar. Medlemsrabatt och förtur vid nätverksträffar, medlingens dag och andra aktiviteter som anordnas av SFM nämns också. Medlemmar önskar också: att få vara med och utveckla medlingen i Sverige, att det ska ges möjlighet att vid event kunna följa med på länk för de som bor längre bort, att det ska ges tips på hur man kan erhålla uppdrag och komma in i medlingsuppdragen från domstol alternativt andra ställen.

Medlemmarna anser att SFM ska arbeta särskilt med vidareutbildning, kompetenskrav och kvalitetssäkring av medlare och sprida kunskap om medling. Därefter verka för nationell samordning av medling och föra dialog med politiker. Annat som medlemmar lyfter är: digitala nätverk för medlemmar, bedriva forskning om medling och sprida debatt, lyfta fram barnens situation, föra dialog med poliser och domstolar.

På frågan var i Sverige medlemmar önskar ha nätverksträff är svaren att det ska vara geografiskt utspritt över hela landet. Majoriteten av de som svarat på enkäten är intresserade av nätverksträffar online. Tankar och idéer angående nätverksträffar online som framkom i enkätsvaren är: att det ger fler möjlighet att delta, att det fungerar toppen och är bra under coronatider, att det är bättre om vi träffas fysiskt men i dessa tider är online det näst bästa, att det är bra med funktion av föreläsningar och mindre grupper (till exempel Zoom med Breakout rooms). Tankar på ämnen till nätverksträffar som framkom i enkätsvaren är: inspiration och tips på hur man bygger upp en brottsmedlingsverksamhet i en mindre kommun när det bara är en liten del av många arbetsuppgifter samt hur man kan aktivera och engagera samverkansparter (polis) för ett gott samarbete, handledning av nya medlare, beskrivning av medlingsläget (intresse för medling nationellt & internationellt), medlingsmetoder, lyfta fram barnen, hur man ska skriva sammanfattning av uppdraget och vad vetenskapen bidrar med.

Föreningen skapas av medlemmarna och på frågan om det finns något du önskar engagera dig i/bidra till inom föreningen inkom många kreativa svar och det märks att SFM har engagerade medlemmar som vill vara med och utveckla medlingen i Sverige. Medlemmar kan bland annat bidra med utbildning exempelvis: berätta om medborgardialog och samhällsmedling, barnmål i domstol, barnperspektiv och barn i fokus, ledande roller i arbetslivet och hur tvister kan lösas där, nya infallsvinklar som kombinerar medlarrollen med yrket advokat, hur kulturkrockar såväl nationellt och internationellt kan hanteras, medling vid grova brott, lyssna kurs, medling i skola, familjemedling på olika språk och sprida kunskap om innebörden av familjemedling på olika språk.

Tack till er som tog er tid att svara på enkäten! Vill du vara med och bidra med din kompetens och har intresse att utveckla SFM? Kanske kan du hålla ett föredrag och delge dina erfarenheter på en av SFM:s kommande event? Kontakta:  info@s-f-m.se

Skulle du vilja vara en del av SFMs styrelse finns en möjlighet att föreslå dig själv eller annan till styrelsearbete inför årsmötet den 10 mars, kontakta valberedningen och kontaktperson Pia Törnstrand på mejl: pia@qvarfordt.se