Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte 22 april (Anmälningslänk)

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte!

Den 22 april 2020 Kl 17.30 på Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, Stockholm, Södermalm.

Anmälningslänk

Efter årsmötet bjuder SFM medlemmarna på enklare förtäring och samkväm.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs. 24 mars. Anmälan kommer upp på hemsidan inom kort.

Hjärtligt välkomna!

Vi tar tacksamt emot anmälan till mötet.

Årsmötets agenda

* 1.Val av ordförande för årsmötet

* 2. Val av sekreterare för årsmötet

* 3. Mötets behöriga utlysande

* 4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport

* 5. Revisorns revisionsberättelse

* 5. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

* 6. Fastställande av medlemsavgift

* 7. Behandling av budget och verksamhetsplan

* 8. Behandling av inkomna medlemsförslag

* 9. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter

*10. Val av valberedning

*11. Val av revisor

*12. Mötet avslutas.