Kallelse till SFM årsmöte den 10 april kl 17.00–18.00

Kallelse till årsmöte den 10 april kl 17.00–18.00

Plats: Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, Södermalm Stockholm.

Efter årsmötet bjuds alla stanna kvar för att nätverka och mingla. SFM bjuder på något enkelt att äta och dryck. Anmälan kommer upp på hemsidan inom kort.

Vi arbetar efter följande agenda

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
 5. Revisorns revisionsberättelse
 6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Behandling av budget och verksamhetsplan
 9. Behandling av inkomna medlemsförslag
 10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Val av revisor
 13. Val av revisor
 14. Mötet avslutas.

OBS! Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet.

Hjärtligt välkommen!

/SFM