SOU 2017:6 Se barnet!

Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning

Regeringen beslutade i juni 2014 att tillsätta en särskild utredning med uppdrag att utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Utredningens uppgift var bl a att undersöka varför antalet vårdnadsmål i domstolarna ökar och hur föräldrars möjligheter att nå en samförståndslösning kan utvecklas och förbättras. Ett helt avsnitt i utredningen handlar om medlare. Utredningen föreslår att man ska införa kompetens- och lämplighetskrav för medlare och att sekretess ska gälla för uppgift som part lämnat till medlare vid medling om parten gjort förbehåll om det.

SFM lämnade förslag om just detta till utredningen och vi har nu utsetts till remissinstans.

Läs mer här