Justitiekanslerns (JK) inspektion av Polismyndigheten, lokalpolisområde Sollentuna den 30 och 31 maj 2017

Justitiekanslerns (JK) inspektion av Polismyndigheten, lokalpolisområde Sollentuna den 30 och 31 maj 2017 bifogas här i sin helhet: Diarienr: 2531-17-2.5 / Beslutsdatum: 13 sep 2017. Rapporten finns även att läsa på JK:s hemsida: http://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2017/09/2531-17-25/

På sidan sju i rapporten tar JK upp vad de kom fram till angående medling vid ungdomsbrott. Där framhävs att det verkar finnas en god medvetenhet om medling och att de flesta ungdomar tillfrågas, dock säkerställs detta inte i dokumentation enligt JK. Den kritik som riktas är främst att polisens egna blankett ”medling med anledning av brott” inte används. JK skriver: ”Ur dokumentationssynpunkt, bl.a. med tanke på möjligheterna att följa handläggningen av ärendet, och för att åstadkomma enhetliga rutiner vore det dock bra om det i FAP 483-1 angivna formuläret används.”