Inbjudan till Panelsamtal och kallelse till SFMs årsmöte

Torsdag den 14 april 2016
14.00 – 16.00 Allmänt program före årsmötet: Panelsamtal
16.00 – 16.30 Fika
16.30 – 18.00 Årsmöte

Plats Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148, Stockholm, T-bana Karlaplan, uppgång Valhallavägen, Buss 1, 4 och 72 hållplats Valhallavägen/Värtavägen

Anmälan Kostnadsfritt för medlemmar, Ickemedlemmar: 315 kr inkl moms. Medlemsavgift/år i SFM är 200 kr. Anmälan och betalning av inträdesavgift, alt. medlemsavgift: www.s-f-m.se

Allmänt program före årsmötet

Panelsamtal om medlingens plats och utrymme i rättsväsendet
14.00 – 16.00

  1. SFM:s styrelse önskar att etiska regler för svenska medlare upprättas och vi vill gärna ha ett aktivt samtal om det.
  2. Medling i familjemål: Ska domstolarna kunna ställa krav på utbildning för medlare som förordnas?
  3. Medling i brottmål: Är vikten av medling känd/erkänd? Kan/bör medlingsresultaten redovisas tydligare i rätten?
    I vilken utsträckning tar samverkansparterna del av/ hänsyn till de dokument som medlingsverksamheterna skickar i pågående ärende. T.ex, inställning och genomförd medling.
    Går det att få till förlängning av tidsfristen? Hur meddelas medlingsverksamheten att ett ärende läggs ner?
  4. En kortare information om samarbete kring brottsmedling som inletts mellan brottsmedlare, åklagare, polis och tingsrätt i Stockholm, Malmö och Göteborg
I panelen
Chefsrådman Marie-Louise Ollén, brottsmedling
Kammaråklagare Jesper Paulander, Norrorts åklagarkammare
Peter Wittboldt, polis och förundersökningsledare
Rådman Britt Björneke, familjemedling
Advokat Alexandra Lyckman, familjemedlare
Angeliqué Fors, brottsmedlare
                                       
Kaffepaus med smörgås och fika 16.00 – 16.30, med möjligheter till nätverkande – direkt efter paneldebatten.

Kallelse till årsmöte för medlemmar
16.30 – 18.00

En av årsmötets uppgifter är att välja ny styrelse för det kommande året. Om du harförslag på kandidater (eller rent av själv skulle vilja delta i styrelsens arbete) får du gärna meddela detta. Enklast genom att snarast kontakta valberedningen som består av Malin Oljeljund malin.oljelund@stockholm.se och Linda Marklund linmar@live.se.

Under årsmötet kommer vi att informera om vad som hänt under det gångna året och vår målsättning inför det nya året. En verksamhetsberättelse för det gångna året och nödvändiga bokslutshandlingar kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna vid årsmötet.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet ska vara ordföranden Lena Feuk tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet, d v s senast den 14 mars 2016.  Förslagen skickas till lena@feuk.se eller till SFM:s hemsida info@s-f-m.se.

Dagordning för årsmötet                                          
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt av ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor

Mötet avslutas

Varmt välkomna!
Styrelsen, www.s-f-m.se