SFM Årsmöte 14/4 2016

SFMs årsmöte kommer 2016 att äga rum den 14/4. Vi återkommer med en kallelse inkluderad mer specifik information kring tid och plats för mötet.

ÅRSMÖTET

En av årsmötets uppgifter är att välja ny styrelse för det kommande året. Om du har förslag på kandidater (eller rent av själv skulle vilja delta i styrelsens arbete) får du gärna kontakta valberedningen som består av Malin Oljeljund (malin.oljelund@stockholm.se) och Linda Marklund (linmar@live.se).

Under årsmötet kommer vi att ta upp vad som hänt under det gångna året och vår målsättning inför det nya året. En verksamhetsberättelse för det gångna året och nödvändiga bokslutshandlingar kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet ska vara ordförande Lena Feuk tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet, d v s senast den 14/3 -16 Förslag skickas till henne (lena@feuk.se) eller till SFM info@s-f-m.se.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande (årsmötet ska hållas före april månads utgång och kallelse skickas ut sex veckor före årsmötet)
4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas

Varmt välkomna!