Lagrådsremiss för att genomföra EUs brottsofferdirektiv

I Sverige finns det ett starkt stöd och ett väl fungerande skydd för brottsoffer. EU har antagit ett direktiv som innebär att brottsoffers rättigheter i unionen stärks ytterligare. I ny lagrådsremiss föreslås de lagändringar som krävs för att genomföra brottsofferdirektivet. Information om lagrådsremissen