Kallelse till årsmöte för SFM

Kallelse till årsmöte för SFM

(Svenskt forum för medling och konflikthantering) 2015-03-19

Nu är det åter dags för SFM:s årsmöte. Årsmötet kommer i år att hållas torsdagen den 19 mars 2015 kl. 15.00.

Alla medlemmar kallas härmed till årsmötet som äger rum i en lokal på Södertörns tingsrätt, Björnkullavägen 5 A, 141 51 Huddinge kl. 15.00. Ta pendeltåget till Flemingsberg. Tingsrätten syns direkt från stationen. Gångavstånd 100 m. Det finns begränsad tillgång till parkeringsplatser. Några i anslutning till tågstationen och några utanför tingshuset.

Ni kommer att behöva passera en säkerhetskontroll när ni släpps in i tingsrättens lokaler. Anmäl er i receptionen så slussas ni in – en styrelseledamot är placerad vid entrén.

PROGRAM FÖRE ÅRSMÖTET

Medling är på frammarsch inom flera medlingsområden och under mötet kommer vi att föra en dialog på sammanlagt cirka 1 timma runt hur vi tillsammans kan agera föra att sprida kunskaper och öka intresset för medling. Den dialogen inleds med att sekreteraren i den pågående översynen av 2006 års vårdnadsreform redovisar sitt uppdrag och hur långt man nu kommit med att uppfylla direktiven. I direktiven ingår att utveckla och förbättra möjligheter att nå en samförståndslösning.

ÅRSMÖTET

En av årsmötets uppgifter är att välja ny styrelse för det kommande året. Om du har förslag på kandidater (eller rent av själv skulle vilja delta i styrelsens arbete) får du gärna kontakta valberedningen som består av Malin Oljeljund (malin.oljelund@stockholm.se) och Linda Marklund (linmar@live.se).

Under årsmötet kommer vi att ta upp vad som hänt under det gångna året och vår målsättning inför det nya året. En verksamhetsberättelse för det gångna året och nödvändiga bokslutshandlingar kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet ska vara den nu agerande ordföranden Robert Andersson tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet, d v s senast den 19 februari. Förslag skickas till honom (robert.andersson@kungalv.se) eller till SFM info@s-f-m.se.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande (årsmötet ska hållas före april månads utgång och kallelse skickas ut sex veckor före årsmötet)
4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas

Varmt välkomna!