Ny rättspromemoria vägleder åklagaren vid medlingsprocesser

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm har tagit fram en ny RättsPM (2013:08), som ger åklagaren praktisk vägledning vid medling. Syftet med denna promemoria är att åklagarens kunskaper om medling ska öka och att fler medlingar ska komma till stånd. Promemorian beskriver åklagarens roll, vad medling är och vad medling har för plats i straffrättsprocessen.  Även vikten av samverkan betonas. Hela rättpromemorian hittar du på åklagarmyndighetens hemsida: http://www.aklagare.se/Dokumentsamling/RattsPM1/201308-Medling-vid-ungdomsbrott