Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister – en kommentar av Dan Engström

Advokaten Dan Engström har precis kommit ut med boken ”Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister – en kommentar”. Boken finns att beställas här.Boken är en lagkommentar till den nyligen antagna svenska medlingslagen. Samtidigt belyser boken institutet särskild medling enligt rättegångsbalken i den reviderade lydelse den samtidigt kommit att få, innebärande bland annat att lagreglerad möjlighet till medling i hovrätt nu införs.Genom antagande av medlingslagen och genom förändringar i bland annat rättegångsbalken genomför Sverige det så kallade medlingsdirektivet i svensk rätt. För att få en överblick över de frågor som kan aktualiseras i samband med medling, såsom jävsfrågor, ansvarsfrågor, frågor rörande offentlighet och sekretess, frågor rörande rättegångskostnader samt rättsskydd i samband med medlingen, omfattar kommentaren till medling enligt rättegångsbalkens regler även frågor som regleras av andra lagar. De förändringar som nu har genomförts löser många av de problem som tidigare har inverkat återhållande på medling i Sverige.Boken belyser och jämför också reglerna för särskild medling enligt rättegångsbalken med Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut samt innehåller en kommenterar såväl till det så kallade Medlingsdirektivet som till det av UNCITRAL under år 2002 framlagda förslaget till modellag under namnet ”Model Law on International Commercial Conciliation.”Boken innehåller i ett avslutande kapitel ett metodavsnitt avsett för den praktiserande medlaren.