Från skam till stolthet

Vi vill uppmärksamma en otroligt intressant uppsats vid namn ”Från skam till stolthet” skriven av Cecilia Walmark. Arbetet ägnas åt att närmare studera vad som sker i interaktionen mellan brottsutsatt och gärningsperson under ett medlingsmöte. 

Uppsatsens syfte är att söka förståelse för hur gärningspersoners skam kan minska under medlingsmötet. Flera tidigare studier har fokuserat på att förstå vilken betydelse emotionen skam har för gärningspersonens framtida beteende. Få har däremot ägnats åt att se medlingsmötet som en interaktionsprocess. I det här arbetet integreras emotionsteori med interaktionsteori, vilket innebär att vi kan få förståelse för både varför och hur skam kan förändras.

Från skam till stolthet 

”Insamling av empiri har skett genom tre semistrukturerade intervjuer med verksamma medlare. De har beskrivit ett antal olika medlingsmöten som de minns väl. För att tolka och förstå gärningspersonens skam används Thomas Scheffs och Suzanne Retzingers teoretiska modell. För att tolka och förstå hur gärningspersonens skam kan förändras används Randall Collins teori om interaktionsritualer.

Analysen visar för det första att en interaktionsritual som är framgångsrik kan förklara hur gärningspersonens skam kan bytas mot stolthet och emotionell energi. För det andra visar den att de flesta medlingsmöten har möjlighet att utvecklas likt framgångsrika interaktionsritualer. Den visar också att deltagarnas gemensamma fokus och delgivande av känslor som är utmärkande för en interaktionsritual, inte bara förklarar hur skam kan förändras. Det kan även förklara hur brottsutsatt och gärningsperson kan försonas. Slutligen visar ett medlingsmöte att brottsutsatt och gärningsperson kan finna andra vägar att stärka de sociala banden mellan sig och förändra skam till stolthet.”