Socialstyrelsens uppdaterade handbok för socialtjänsten

Socialstyrelsen har uppdaterat handboken för socialtjänsten och SFM har varit en av de tillfrågade i detta arbete. Handboken ”Barn och unga som begår brott” samt
kunskapsstödet ”Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende” har nu publicerats. Handboken, kunskapsstödet och Socialstyrelsens allmänna råd (HSLF-FS 2019:30) om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare finns samlat här: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-och-unga-i-socialtjansten/unga-som-begar-brott/ Där kan ni också beställa materialet om så önskas.

Den 12 februari 2020 webbsände Socialstyrelsen ett frukostseminarium: ”Barn och unga i riskzon för att begå brott – kan socialtjänsten göra mer?” För er som missade seminariet kan i efterhand se det här: https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/frukostseminarium-barn-och-unga-i-riskzon-for-att-bega-brott–kan-socialtjansten-gora-mer/

Afterwork och nätverksträff om familjemedling 3 mars (anmälningslänk)

Kvällens gäst är Anna Flodin, Rådman vid Stockholms tingsrätt med engagemang i familjerättsligt arbete och tidigare engagerad i SFM.

Länk till anmälan

Vi träffas under trevliga former, samtalar om kvällens ämne och utbyter erfarenheter om familjemedling i allmänhet

Vad är domarens  förväntan på medlingen, vad önskar sig domaren av medlaren, finns det en debatt domare emellan om medlingens styrkor och svagheter i familjemålen? Har synen på medling förändrats? Detta och säkert mycket mer får vi chans att prata med Anna om under kvällen!

3/3 kl 17.30 – 19.30. Hornsgatan 82. Tunnelbana: Zinkensdam eller Mariatorget. Anmälan: www.s-f-m.se (anmälningsformulär kommer upp inom kort).

Medling är en beprövad metod mot ungdomsbrott, debatt i Svenska Dagbladet

Forskarna Lottie Wahlin (fil dr, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet) och Maritha Jacobsson (docent, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet)
frågar i en debattartikel i Svenska Dagbladet varför inga politiker intresserar sig för de brottsförebyggande metoder som redan finns och som skulle kunna utvecklas,
exempelvis medling?

”Det tycks således som att det saknas åtgärder för att förebygga och hantera
ungdomskriminalitet. Men det stämmer inte. Socialtjänsten har möjlighet att agera. Medling är ett bra exempel på en åtgärd för att hantera ungdomskriminalitet,
förebygga vidare brott och stötta parterna, särskilt brottsoffren, efter en
brottshändelse.”

”Vi behöver således inte uppfinna hjulet igen utan kan använda de metoder som
redan finns: som är beprövade, beforskade och lagstiftade (i medlingslagen,
socialtjänstlagen och lagen om unga lagöverträdare). Medling ersätter dessutom inte den vanliga rättsprocessen, utan är ett komplement, så ingen behöver oroa sig för att den unge rånaren ska slippa undan.”

Se hela artikeln här:

https://www.svd.se/beprovade-metoder-finns-mot-ungdomsbrott

Konferens om konfliktlösning som metod för att minska ungdomsbrottslighet

SFM har tidigare rapporterat om Fryshusets olika initiativ för att öka kompetensen i konfliktlösning och medling. Målsättningen är att öka kunskapen och engagemanget för demokrati och fredsbyggande. Nu arrangerar Fryshuset en konferens med tema konfliktlösning som metod för att minska ungdomsbrottslighet. Idag på rapport ges ett inslag om detta som du kan se här:

Rapport, SVT Play

”De konfliktlinjer som skapar problem kan inte ordnas upp av Fryshuset, av polisen
eller socialarbetare. Det krävs en gemensam insats”, säger Colin Craig, en av
freds- och konflikthanterarna i inslaget.

Tidningen ”Svensk Polis” skriver om Medling

Tidningen Svensk Polis skriver om unga som rånar unga och hur processen kan se ut.  I artikeln redogörs bland annat för medling. SFM glädjer sig åt att medling getts stort utrymme i texten.

Det är en välskriven och intressant artikel som du kan läsa i sin helhet här:

Tidningen Svensk Polis

Nedan presenteras delar av artikeln:

Poliserna Anna Eriksson och Ann Nyberg tror på medling mellan gärningspersoner och brottsutsatta. Brottet är begånget, skadan är skedd men det är ändå bra att
reflektera över hur framtiden ska gestalta sig.

Intervjuad i artikeln är också SFMs ledamot Emmelie Michael som berättar allmänt om medling, hur det går till men också om olika upplevelser från genomförda medlingar.

Hon berättar bland annat om ett fall när en kille hotade en tjej med ett pistolliknande föremål. Tjejen visste inte att det ”bara” var en replika och blev väldigt rädd medan han tyckte att det var en struntsak. I medlingen kunde han förstå hennes rädsla och säga förlåt. Och tjejen kände att hon kunde ta emot hans ursäkt.

– Syftet är att minska negativa följder av ett brott för båda parter. Gärningspersonen ska kunna ta ansvar för sin del samtidigt som det är ett stöd för den brottsutsatta som får möjlighet att möta den som har begått brottet. Medling är ett annorlunda avslut än en rättsprocess. Som brottsutsatt får man möjlighet att ställa sina egna frågor till
gärningspersonen. Då är det ingen åklagare eller advokat som ställer frågorna,
säger Emmelie Michael.

Hon berättar vidare om en misshandel på en skola mellan två killar. Den ena killen blev skallad av den andra. Båda var nervösa inför medlingen. När de skulle säga hej då efter samtalet tog de varandra i handen och gav varandra en ryggdunk.

– Det kändes som en lättnad, säger Emmelie Michael.

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte 22 april (Anmälningslänk)

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte!

Den 22 april 2020 Kl 17.30 på Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, Stockholm, Södermalm.

Anmälningslänk

Efter årsmötet bjuder SFM medlemmarna på enklare förtäring och samkväm.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs. 24 mars. Anmälan kommer upp på hemsidan inom kort.

Hjärtligt välkomna!

Vi tar tacksamt emot anmälan till mötet.

Årsmötets agenda

* 1.Val av ordförande för årsmötet

* 2. Val av sekreterare för årsmötet

* 3. Mötets behöriga utlysande

* 4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport

* 5. Revisorns revisionsberättelse

* 5. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

* 6. Fastställande av medlemsavgift

* 7. Behandling av budget och verksamhetsplan

* 8. Behandling av inkomna medlemsförslag

* 9. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter

*10. Val av valberedning

*11. Val av revisor

*12. Mötet avslutas.

Nätverksträff om Familjemedling 3 mars på restaurang häktet

Kvällens gäst är Anna Flodin, Rådman vid Stockholms tingsrätt med engagemang i familjerättsligt arbete och tidigare engagerad i SFM.

Vi träffas under trevliga former, samtalar om kvällens ämne och utbyter erfarenheter om familjemedling i allmänhet

Vad är domarens  förväntan på medlingen, vad önskar sig domaren av medlaren, finns det en debatt domare emellan om medlingens styrkor och svagheter i familjemålen? Har synen på medling förändrats? Detta och säkert mycket mer får vi chans att prata med Anna om under kvällen!

Anmälningsavgiften är 200 kr för medlemmar (270 kr för icke-medlemmar) och inkluderar enkel plockmat och en valfri dryck.

3/3 kl 17.30 – 19.30. Hornsgatan 82. Tunnelbana: Zinkensdam eller Mariatorget. Anmälan: www.s-f-m.se (anmälningsformulär kommer upp inom kort).

Vad behövs för stöd för att medlingen ska utvecklas?

”Sammanfattningsvis har vissa behov betonats vara viktiga för att
medlingsverksamheten ska kunna utvecklas. Det som uttrycks behövas är:

  • Ökat stöd: från nationell nivå till lokal nivå.
  • Ökad tillsyn: för att bidra till rättssäkerhet och kvalitetssäkring.
  • Utbildning av medlare: möjliggör kvalitetssäkring och likriktning.
  • Utveckling av samverkan: mellan berörda instanser. Erfarenhetsutbyte men också så att ärenden faktiskt förmedlas.
  • Vidare forskning och information: om medling i stort, men även kring reglering och vad de olika myndigheterna ansvarar för.”

Detta beskrivs i: Medling med anledning av brott i Skåne län:
En kunskapssammanställning och teoretisk genomgång av medling med anledning av brott, med särskilt fokus på Skåne.
Utgiven av Länsstyrelsen Skåne författad av Linda Hjort, kriminologistudent (Handledare: Annika Wågsäter och Ida Rosengren).

Se hela arbetet här:

Medling med anledning av brott