Enkätsvar angående vad SFM ska fokusera på i framtiden

SFM skickade tidigare ut en enkät för att ta reda på vad befintliga och nya medlemmar efterfrågar så att vi tillsammans kan bidra till att utveckla föreningen.

Den typ av medling som medlemmar överlägset är mest intresserade av är familjemedling och medling vid brott. Därefter finns ett visst intresse för medling och konflikthantering i stort såsom grannmedling, arbetslivsmedling, internationell medling, medling i skolan, medling i samhällskonflikter och kommersiell medling.

Medlemmar önskar helst att få nyheter och tips, särskilt tips på vidareutbildningar. Annat som nämns som önskemål av medlemskapet är: regelbundna nätverksträffar, medlingens dag, kontaktlista till landets medlare och digitalt forum för medlemmar. Medlemsrabatt och förtur vid nätverksträffar, medlingens dag och andra aktiviteter som anordnas av SFM nämns också. Medlemmar önskar också: att få vara med och utveckla medlingen i Sverige, att det ska ges möjlighet att vid event kunna följa med på länk för de som bor längre bort, att det ska ges tips på hur man kan erhålla uppdrag och komma in i medlingsuppdragen från domstol alternativt andra ställen.

Medlemmarna anser att SFM ska arbeta särskilt med vidareutbildning, kompetenskrav och kvalitetssäkring av medlare och sprida kunskap om medling. Därefter verka för nationell samordning av medling och föra dialog med politiker. Annat som medlemmar lyfter är: digitala nätverk för medlemmar, bedriva forskning om medling och sprida debatt, lyfta fram barnens situation, föra dialog med poliser och domstolar.

På frågan var i Sverige medlemmar önskar ha nätverksträff är svaren att det ska vara geografiskt utspritt över hela landet. Majoriteten av de som svarat på enkäten är intresserade av nätverksträffar online. Tankar och idéer angående nätverksträffar online som framkom i enkätsvaren är: att det ger fler möjlighet att delta, att det fungerar toppen och är bra under coronatider, att det är bättre om vi träffas fysiskt men i dessa tider är online det näst bästa, att det är bra med funktion av föreläsningar och mindre grupper (till exempel Zoom med Breakout rooms). Tankar på ämnen till nätverksträffar som framkom i enkätsvaren är: inspiration och tips på hur man bygger upp en brottsmedlingsverksamhet i en mindre kommun när det bara är en liten del av många arbetsuppgifter samt hur man kan aktivera och engagera samverkansparter (polis) för ett gott samarbete, handledning av nya medlare, beskrivning av medlingsläget (intresse för medling nationellt & internationellt), medlingsmetoder, lyfta fram barnen, hur man ska skriva sammanfattning av uppdraget och vad vetenskapen bidrar med.

Föreningen skapas av medlemmarna och på frågan om det finns något du önskar engagera dig i/bidra till inom föreningen inkom många kreativa svar och det märks att SFM har engagerade medlemmar som vill vara med och utveckla medlingen i Sverige. Medlemmar kan bland annat bidra med utbildning exempelvis: berätta om medborgardialog och samhällsmedling, barnmål i domstol, barnperspektiv och barn i fokus, ledande roller i arbetslivet och hur tvister kan lösas där, nya infallsvinklar som kombinerar medlarrollen med yrket advokat, hur kulturkrockar såväl nationellt och internationellt kan hanteras, medling vid grova brott, lyssna kurs, medling i skola, familjemedling på olika språk och sprida kunskap om innebörden av familjemedling på olika språk.

Tack till er som tog er tid att svara på enkäten! Vill du vara med och bidra med din kompetens och har intresse att utveckla SFM? Kanske kan du hålla ett föredrag och delge dina erfarenheter på en av SFM:s kommande event? Kontakta:  info@s-f-m.se

Skulle du vilja vara en del av SFMs styrelse finns en möjlighet att föreslå dig själv eller annan till styrelsearbete inför årsmötet den 10 mars, kontakta valberedningen och kontaktperson Pia Törnstrand på mejl: pia@qvarfordt.se

 

 

SFMs ordförande Alexandra Lyckman

Advokat Alexandra Lyckman är sedan 2020 Svenskt Forum för Medlings ordförande. Alexandra är delägare på Insulander Lindh Advokatbyrå och hon är särskilt inriktad på familjerätt och brottmål. Hon har specialiserat sig på den internationella familjerätten och medling. Alexandra tror på samförståndslösningar och försöker hitta sådana när det är möjligt, både som medlare och när hon företräder klienter som ombud i tvister.
Alexandra är född i Berlin och talar tyska som modersmål. Hon har mångårig erfarenhet av att handskas med de svårigheter som kan uppstå på grund av skillnader i kultur och lagar.
Våren 2014 var hon på en internationell familjerättskonferens i Haag som anordnades av organisationen LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction). Många av deltagarna arbetade som medlare och det blev då klart för henne att vi i Sverige ligger långt efter när det gäller medling. På konferensen inbjöds hon att delta i en kurs om medling i barnbortförandefall och internationella vårdnadstvister och hösten 2014 genomgick hon en utbildning och träning i Cross-border Family Mediation genom organisationen MiKK i Berlin.
Därefter har hennes intresse för medling fortsatt att växa. Andra länder, både i och utanför Europa, tillämpar medling i stor utsträckning inom alla typer av familjerättstvister. Det tycker hon att vi bör vi sträva efter även i Sverige.
Alexandra deltar regelbundet i vidareutbildningar och konferenser om medling och försöker dela med sig av kunskapen om medling och alternativ konfliktlösning i Sverige genom att medverka i föreläsningar, hålla kurser och genom sitt engagemang inom SFM. Intresset för medling ökar i Sverige och genom sin medverkan i SFM anser hon att hon har möjlighet att driva särskilda frågor som hon anser viktiga såsom kompetensutveckling av medlare och enhetliga medlingsmetoder.
Läs mer om Alexandra samt den övriga styrelsen: http://www.s-f-m.se/om-sfm/styrelsen/

Artikel om familjemedling i tidsskriften Advokaten

SFMs sekreterare Lina Kitti (bild), ordförande Alexandra Lyckman samt vice ordförande Anna Hellron Wikström, samtliga advokater och medlare, blir intervjuade i tidskriften Advokaten ”Medling i vårdnadsmål. Bra metod som behöver kvalitetssäkras”: https://www.advokaten.se/…/bra-metod-som-behover…/
Artikeln berör att medling i familjemål kan ge goda resultat med barnet i centrum. Men ingen vet egentligen riktigt hur mycket det används, vilken kompetens medlarna har eller vilka metoder som används.
”Som partsbiträde i vårdnadsmål har jag sett hur de målen ofta kan bli väldigt infekterade och pågå under lång tid. Det är tydligt att processen sällan har någon positiv inverkan. Domstolen är sällan ett bra forum för att hitta lösningar i vårdnadsfrågor.” säger Lina Kitti.
Fördelarna med medling är enligt advokaterna många. Dels att överenskommelser som träffas i samförstånd blir mer hållbara och därmed bättre för barnen. Dels att parterna också får möjlighet att börja kommunicera igen, kanske efter år av tystnad och bråk.
Det allra bästa är när medlingen kan inledas tidigt i en konflikt, påpekar advokaterna. Tyvärr kommer medlarna i dag ofta in sent i processen.

SR P4 Uppland: ”Nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan”

Det är väl värt att lyssna på intervjun i P4 Uppland på Sveriges Radio med Calle Rönnbäck, samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour. Intervjun och artikeln finns här.

Temat är brottsförebyggande och visar framgångsfaktorer vid medling vid brott såsom ett: ”Nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan”. Kontentan i intervjun sammanfattas i artikeln med att: ”Skolungdomar som begår brott ska få hjälp i ett tidigare skede då Uppsala ungdomsjour erbjuder skolor att remittera till medlingsverksamheten direkt. Ungdomar under 21 år erbjuds annars bara medling vid polisförhör.”

”Det är elevernas arbetsmiljö och viktigt att kunna lösa sådana här konflikter tidigt”, säger Calle Rönnbäck samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour.

Det nya förfarandet innebär många nya medlingsärenden per vecka. SFM ser det som ett föredömligt sätt att arbeta med medling vid brott och rekommenderar fler kommuner att ta efter och inspireras av Uppsala ungdomsjours arbete. Kanske kan detta förfarande vara en av lösningarna på brottsmedlingens nedåtgående spiral med mindre inflöde av medlingsärenden som flera andra kommuner vittnat om?

Kunskapsutbyte med MFoF – den statliga kunskapsmyndigheten för familjerätt och föräldrastöd

I november tog utredarna Rebecca Berg och Gunilla Cederström på MFoF kontakt med SFM för att höra om våra tankar om olika medlingsstilar och medlingsmodeller. Det visade sig att MFoF arbetar med att ta fram utbildningsmaterial för socialnämndernas samarbetssamtal inom en familjerättslig kontext. Ambitionen tycktes vara att deras material så småningom ska vara tillgängligt på MFoFs hemsida och troligen innehålla såväl texter som filmer om olika medlingsstilar och annat som kan utgöra ett verksamhetsstöd för de kommunala familjerätterna.
 
SFM och utredarna möttes på ett digitalt möte den 23 november där vi samtalade om frågor rörande medling och likheter och olikheter mellan de samtal som förs på de kommunala familjerätterna och de medlingssamtal som kan följa efter domstolsbeslut av fristående medlare. Det var ett tankeutbyte präglat av respekt och nyfikenhet och som pekade på att kunskap och struktur många gånger är viktigare än vilken specifik medlingsmodell som används. Vi kunde också konstatera att nyfiken och delad kunskap som alltid är löftesrikt och spännande och SFM hoppas få fortsätta kontakten med MFoF om frågor som berör medling.
 
Ett besök på MFoFs hemsida rekommenderas för den som inte redan brukar ta en titt där. Där finns en hel del kunskap i familjerättsliga frågor och myndigheten erbjuder också utbildningar. Just nu erbjuds t ex en utbildning den 12 februari för aktörer inom föräldraskapsstöd.
 
https://www.mfof.se

Kallelse till årsmöte 10 mars

Kallelse till SFM årsmöte online den 10 mars kl 17.00 – 18.00

Anmälningslänk: https://forms.gle/j4WQwf4A3ZS3vVEq6

Vi arbetar efter följande agenda

Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Mötets behöriga utlysande
Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
Revisorns revisionsberättelse
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift
Behandling av budget och verksamhetsplan
Behandling av inkomna medlemsförslag
Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
Val av valberedning
Val av revisor
Val av revisor
Mötet avslutas.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet.

Varmt välkommen,

SFM

Se dokument för förslag på stadgeändringar inför årsmötet:
SFM Ändring Stadgar 210120