SFM tackar de medverkande på nätverksträffen ”Var ska vårdnadstvister avgöras och av vem?”

Det var roligt att se att det digitala formatet inte bara ska ses som ett nödvändigt ont på grund av corona utan faktiskt möjliggjorde goda samtal mellan engagerade personer från skilda professioner och olika landsändar!
Kvällen inleddes med att Jens Lindborg och Sebastian Wejedal som skrivit debattartikeln ”Barn far illa när tingsrätter avgör tvister om barn” berättade om bakgrunden till artikeln och sina reflektioner på temat.
Också Kristina Tollbäck, en av författarna till en av replikerna till artikeln, närvarande under nätverksträffen.
Diskussionen fokuserade bland annat på lämpligheten i att socialtjänsten är beslutfattare i barnmål samtidigt som de har i uppdrag att erbjuda föräldrarna samarbetssamtal. För att öka förutsättningarna för föräldrarna att komma överens inom ramen för medling konstaterades det att det finns ett behov av att separera medlingsfunktionen från beslutsfattande. Det betonades att socialtjänstens familjerätt behöver avsätta gott om tid för att lära känna barnet för att kunna beskriva barnet och dess samspel med föräldrarna och för att därigenom utreda barnets behov och vilja.
Det uttrycktes också att det finns ett behov av att representanter från socialtjänsten närvarar under huvudförhandlingen för att ge rätten uppdaterad information avseende barnets situation. Det konstaterades att kompetensen inom socialtjänsten i olika kommuner är ojämn, och att det behövs en utveckling av den kommunala familjerättsverksamheten. Ett förslag som togs upp är att familjerätten blir en mer självständig organisation, med ett större geografiskt upptagningsområde, som har mer resurser än idag. Diskussionen handlade också om hur man på bästa sätt får fram barnens behov och vilja. Det uttrycktes att det kan bli problematiskt om för många aktörer kommer i kontakt med barnen inom ramen för föräldrarnas konflikt.

Medlingskollegiet – nytt kollegium för advokater

Utdrag från Advokaten.se: ”Medlingskollegiet ska bli ett forum för advokater och biträdande jurister med intresse för medling. Det nya advokatkollegiet håller sitt första möte, digitalt, i mars. Medlingskollegiet ska omfatta intresserade advokater och biträdande jurister i hela Sverige och i Advokatsamfundets utlandsavdelning, inom alla verksamhetsområden, familjerätt, affärsjuridik och straffrätt.”

Läs mer här

 

 

Idag kl 17.00 – 18.00 hålls SFMs årsmöte online – välkommen!

Du kan fortfarande anmäla dig: https://forms.gle/j4WQwf4A3ZS3vVEq6

Vi arbetar efter följande agenda
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Mötets behöriga utlysande
Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
Revisorns revisionsberättelse
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift
Behandling av budget och verksamhetsplan
Behandling av inkomna medlemsförslag
Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
Val av valberedning
Val av revisor
Val av revisor
Mötet avslutas.
Varmt välkommen,
SFM

SFM Online nätverksträff 23 mars: Var ska vårdnadstvister avgöras och av vem?

SFM Online nätverksträff 23 mars: Var ska vårdnadstvister avgöras och av vem?

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff online.
Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna.
23 mars 2021 kl. 18.00 – 19:30 ca, Via Zoom.
Anmälningslänk:
Sista anmälningsdag 21/3

En diskussionskväll med utgångspunkt i artikeln ”Barn far illa när tingsrätter avgör tvister om barn” av Jens Lindborg och Sebastian Wejedal som publicerades på DN-debatt den 10 januari 2021. Författarna till debattartikeln kommer att närvara och få möjlighet att utveckla sitt resonemang och svara på frågor från deltagarna.

Läs debattartikeln här:
”Barn far illa när tingsrätter avgör tvister om barn” – DN.SE

Frågan om var och vem som ska avgöra vårdnadstvister har åter hamnat på tapeten genom debattartikeln. Med ett ökat antal vårdnadstvister är frågan ständigt aktuell och intressant. Ämnet berör flera aktörer inom exempelvis socialtjänsten, advokatkåren och rättsväsendet. SFM ser fram emot att under denna diskussionskväll få ta del av olika yrkesgruppers perspektiv.
Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr).
Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.
Se även replikerna på artikeln:

Lagrådsremiss ”Ett stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister”

Efter en lång period av tystnad har det börja hända saker gällande lagändringsförslaget och utredning ”Se barnet!” SOU 2017:6. Av regeringens hemsida framgår att en av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts. En annan huvuduppgift har varit att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål. Detta var 2017 och många har undrat vad som hänt med utredningen. Nu har lagrådsremissen ”Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister” överlämnats av regeringen till Lagrådet.

Här kan du läsa lagrådsremissen i sin helhet

Avsnitt 9 handlar om medling i mål om vårdnad, boende och umgänge.

Särskilda avsnitt behandlar medlarens kunskap och kompetens, sekretess och frågeförbud samt barnets delaktighet i medlingsförfarandet.

Slutsatserna i remissen är att det ska framgå av lagen att en medlare ska ha relevant utbildning och yrkeserfarenhet och vara lämplig för uppdraget. SFM förordade en konkretisering av kraven. Regeringens bedömning är dock att medlare själva bör ansvara för sin utbildning och kompetensutveckling

Regeringens förslag: Sekretess ska gälla hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som en part har lämnat till en medlare vid medling i ett mål där medlare utsetts enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken, om parten har gjort förbehåll om det. För uppgift i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst sjuttio år. Medlare som utsetts enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken ska få höras som vittnen om vad som anförtrotts dem vid medlingen eller vad de erfarit i samband med medlingen, endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det. Den tystnadsplikt som följer av sekretessbestämmelsen för medlare ska ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Vidare föreslås i lagrådsremissen att sekretess ska gälla hos domstol för uppgift som en part har lämnat till en medlare, om parten har gjort förbehåll om det. Positivt är att det nu föreslås att medlare ska få höras som vittnen om vad som anförtrotts dem vid medlingen eller vad de erfarit i samband med medlingen, endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det.

Den föreslagna portalparagrafen om barnets rätt till information och rätt att komma till tals (se avsnitt 6.2) enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken. Det innebär att barnets rätt att komma till tals och barnets rätt till information ska gälla även för samtal vid medling och det blir medlarens uppgift att se till att detta uppfylls inom ramen för medlingsförfarandet.

Vad tycker ni om lagrådsremissens förslag och bedömningar, hör gärna av er info@s-f-m.se
Eller kommentera under inlägget på vår Facebooksida 

SFM Online nätverksträff 5 maj: Medling vid brott – framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff online.
5 maj 2021 kl. 17:30 – 19:30 ca, Via Zoom. Anmäl dig här: https://forms.gle/unC4bKWuAaHxDAyW8
Vissa kommuner har fått stänga ner sina medlingsverksamheter medan andra har fått medlingen att blomstra under rådande pandemi. Vad har varit framgångsfaktorerna och fallgroparna?
Lyssna till Calle Rönnbäck, samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour, som berättar om ett nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan. Det nya förfarandet som innebär att Uppsala ungdomsjour erbjuder skolor att remittera till medlingsverksamheten direkt (istället för att vänta på att ungdomar under 21 år erbjuds medling vid polisförhör) har genererat i många nya medlingsärenden. “Det är elevernas arbetsmiljö och viktigt att kunna lösa dessa konflikter tidigt”, säger Calle Rönnbäck.
Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr).
Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.