Suppleant – Isak Svensson

Isak Svensson är professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. Han forskar och
undervisar om internationell medling i väpnade konflikter och folkliga uppror. I hans forskning har Isak Svensson
framförallt studerat den nordiska medlingstraditionen,
partiskhet i medling, och konfliktlösning och religiösa
dimensioner av väpnade konflikter.