Styrelsen

 

Ordförande – Pia Törnstrand

 

Pia1

Jag lämnade skolans värld 2002 för att börja arbeta med och implementera medling med anledning av brott i Stockholms stad. De senaste 12 åren har det varit min arbetsuppgift att utveckla, samordna och medla på heltid. Mina dagliga samarbetsparters har varit polisen, stödcentrum, åklagare och kriminalvård.

Från den 1 januari 2015 har jag kastat mig loss från min tjänst inom Stockholm stad och kommer satsa på min egen firma. Jag är aktiv inom utbildning, föreläsning, medling och konflikthantering där jag åtar mig uppdrag av alla de slag. Jag har sedan flera år varit handledare för olika medlingsverksamheter. Jag håller utbildning i medling ca två gånger per år och är en flitig föreläsare på polishögskolan. Mina utbildningar hittar du här: www.piatornstrand.se
Jag har kontinuerligt sedan 2015 arbetat som konsultmedlare åt stödcentrum Nordväst, vilket inneburit att jag avlastat dem i alla deras medlingsärenden gällande brott.

År 2004 blev jag invald i SFM styrelse och mellan 2006 och 2014 har jag haft förtroendet att vara ordförande. Att vara med i SFM innebär en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen inom medling, vilket är viktigt för mig. Det genererar också många och intressanta kontakter både här hemma och ute i världen vilket är fantastiskt inspirerande. Jag bor i Tyresö tillsammans med min sambo på en liten gård med hästar, hund, katt, höns och en massa bin.

 


Vice ordförande – Alexandra Lyckman

Lyckman

Jag är advokat med huvudsaklig inriktning på familjerätt och medling, med särskild specialisering på den internationella familjejuridiken. Jag tror på samförståndslösningar och försöker hitta sådana när det är möjligt, både som medlare och när jag företräder klienter som ombud i tvister. Det tror jag leder till långsiktiga och hållbara överenskommelser mellan parterna.

Våren 2014 var jag på en internationell familjerättskonferens i Haag som anordnades av organisationen LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction). Många av deltagarna arbetade som medlare. Det blev då klart för mig att vi i Sverige ligger långt efter när det gäller medling. På konferensen inbjöds jag att delta i en kurs om medling i barnbortförandefall och internationella vårdnadstvister. Så hösten 2014 genomgick jag en 50 timmar lång utbildning i Cross-border Family Mediation i Berlin. Därefter har mitt intresse för medling och hur medlingsinstitutet kan utvecklas i Sverige fortsatt att växa. Andra länder, både i och utanför Europa, tillämpar medling i stor utsträckning inom alla typer av familjerättstvister. Det bör vi sträva efter även i Sverige.

Jag deltar regelbundet i vidareutbildningar och konferenser om medling och försöker dela med mig av kunskapen om medling och alternativ konfliktlösning i Sverige genom att medverka i föreläsningar, hålla kurser och genom mitt engagemang inom SFM med bl a nätverksträffar. Intresset för medling ökar i Sverige och genom min medverkan i SFM har jag möjlighet att driva särskilda frågor, såsom kompetensutveckling av medlare och enhetliga medlingsmetoder.


Sekreterare – Lina Kitti

Lina Kitti

Jag arbetar som advokat på Lebenberg Advokatbyrå och är särskilt inriktad på nationell- och internationell arvs- och familjerätt. Jag har tidigare arbetslivserfarenhet från bland annat förvaltningsdomstol, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg och Barn- och Elevombudet. Jag har under mitt yrkesliv uteslutande arbetat med humanjuridiska frågor.

Jag biträder föräldrar i vårdnadstvister, där medling kan förekomma. Samförståndslösningar mellan föräldrar i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är, förutom när det av omständigheterna i det särskilda fallet framstår som olämpligt, ofta det bästa för barnet. Det finns ett behov av kompetenta och utbildade medlare i vårdnadsmål.

Under hösten 2016 deltog jag i en medlingsutbildning (50 timmar) genom organisationen MiKK e. V. (International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction) i Berlin med fokus på medling i gränsöverskridande vårdnadstvister och vid fall av olovligt bortförda barn.

Jag är med i SFM för att utbyta erfarenheter kring medling och bidra till det viktiga syftet att utveckla och sprida medling som konflikthanteringsmetod i Sverige.


Kassör – Ingeborg Bjerlestam

Jag arbingeborg-404x504etar som advokat på Lebenberg Advokatbyrå med särskild inriktning på familjerätt och arvsrätt. Jag har tidigare arbetslivserfarenhet från bland annat domstol.

En stor del av mitt arbete som ombud går ut på att biträda mina klienter i förhandlingar och ingåendet av överenskommelser. Överenskommelser är i flera fall att föredra istället för en process i domstol. Med medling och samförståndslösningar i ett så tidigt skede som möjligt i en tvist kan man nämligen enligt min uppfattning uppnå mer hållbara lösningar.

Jag ser fram emot att utveckla och sprida medling som konflikthanteringsmetod i Sverige

 


Ledamot, Hemsideansvarig – Lina Öhman

Jag arbetar på MIQA-gruppen, Karolinska Institutet, där jag är projektsamordnare för forskningsprojekt rörande MI (Motiverande samtal).
Har fil.kand i Internationella relationer med inriktning på konflikthantering.

Arbetar även i företaget Förhandlarna&Medlarna (Förhandlarna – Clementson & Norman AB) – ett av Sveriges äldsta företag inom området, specialiserat på utbildning och fortbildning i förhandling och praktisk konflikthantering inom privat och offentlig sektor.

Tillsammans med Jan Norman har jag skrivit boken ”Medling och andra former av konflikthantering”, utgiven på Iustus förlag. Boken är kurslitteratur vid flera universitet i Sverige, som har inriktning mot konflikthantering – juridiska fakulteter, HR-utbildningar med flera utbildningsområden.
Vi har även skrivit kompendiet ”Förhandling – kamp eller samarbete”, tillsammans med Viveca Clementson.

Sedan 10 år tillbaka är jag verksam som styrelseledamot och ansvarig för marknadsföring och rekrytering av medlemmar inom SFM. Jag har ett stort intresse för att skapa samförstånd mellan människor, på alla nivåer i samhället och med målsättningen att skapa mervärden för alla parter. Jag anser att SFM fyller en viktig funktion i att sprida Medlingens fana och ge utrymme för nätverkande mellan olika yrkesgrupper inom konflikthantering.

Jag är särskilt intresserad av parters förmåga att hitta lösningar på sina egna problem och att byta fokus från konfrontation och konkurrerande intressen till samarbete och parternas gemensamma sökande efter en kreativ lösning. Att bli sedd, hörd, bekräftad och att få vara delaktig i det som sker, är grundläggande behov hos alla människor och har en läkande effekt på många problem. Medling exempelvis har en potential att ge människor en ökad känsla av effektivitet, tillväxt och kontroll över sina liv. Medlaren, som coach, möjliggör en större öppenhet och acceptans för personen på andra sidan bordet. Det ger förutsättningar för att hitta kreativa och varaktiga överenskommelser och för parterna att växa som människor.


Ledamot – Nina Stenbom

Jag har ägnat nästan hela mitt yrkesliv till arbete inom det familjerättsliga området. Under väldigt många år arbetade jag som familjerättssekreterare i Danderyds kommun och sedan 2015 driver jag tillsammans med en kollega egen verksamhet under namnet Familjeperspektiv AB. I båda dessa verksamheter har jag arbetat med konflikter mellan föräldrar i samband med separationer. Samarbetssamtal och utredningar till domstol i vårdnads-, boende- och umgängestvister var min vardag inom den kommunala verksamheten. Idag arbetar jag bredare men fortfarande oftast med konfliktlösning rörande familjetvister som utgångspunkt. Det betyder att jag idag arbetar med frivilliga samtal med både föräldrar och barn inför, under eller efter en separation. Jag arbetar också som medlare i familjetvister på uppdrag av domstolen.

Jag har under mina år inom den kommunala familjerätten dragit igång en del nätverk för kollegialt samarbete och utveckling. Jag har under många år arbetat med frågor om våld i nära relationer.

Min grundutbildning är en jur kand. Jag har därefter utbildat mig vidare inom framförallt barns behov och relationella frågor. Jag har numera en magister examen i socialt arbete och är familjeterapeut. Jag har gått en uppdragsutbildning på Ersta Sköndals högskola rörande samarbetssamtal och har kortare utbildningar i Family mediation och High conflict families. Jag är utbildad gruppledare för BRIS Skilda världar, en barngruppsverksamhet för barn vars föräldrar har svåra konflikter.

Jag hoppas att jag i SFMs styrelse ska kunna arbeta för att utveckla samarbete mellan olika yrkesgruppers tankar om alternativ konfliktlösning. Genom erfarenhetsutbyte hoppas jag att vi kan förstå varandra bättre och öka kunskapen om medling


Ledamot – Sara Nyström

Sara1Sedan min socionomexamen år 2007 har jag arbetat med ungdomar och brott. Jag var tidigare ansvarig för Medlingsverksamheten vid Uppsala Kommun där jag arbetade med medling efter brott och konflikt och arbetar nu som medlare vid Sigtuna kommun. Jag är även utbildad ART-instruktör och har läst grundutbildning i psykoterapeutisk metod (Steg 1) på Karolinska Institutet.

Jag ser medling som en fantastisk möjlighet för människor att frivilligt mötas, bli starkare och klarare och att komma vidare i livet. Att sitta med i styrelsen för SFM ger mig möjlighet att inspirera och inspireras i frågor rörande konflikthantering och medling i Sverige.


Ledamot – Madeléne Polfors

Jag har bred utbildningsbakgrund med bland annat juridik, medling, viktimologi, förhandling, pedagogik, företagsekonomi och affärsutveckling. Jag har min bakgrund i föreningslivet med projektledningsansvar och
ledarskapsutbildningar. Nu senast har jag läst
”Rekryteringsutbildning för utbildningsledarskap” som
pågick under nio månader och ”Rekryteringsutbildning till skolledaryrket” som pågick under fyra månader.
Konflikthantering i skolan ligger mig extra varmt om hjärtat. I SFM:s regi arbetar jag med att hjälpa skolor i deras förbättringsarbete avseende hur konflikter kan hanteras konstruktivt.

Jag tillhör också SFM:s Brottsmedlargrupp där jag är nätverksansvarig. Vill du att vi kommer till din kommun och håller nätverksträff mejla: info@s-f-m.se.  Vi arbetar aktivt med att hjälpa kommuner att kunna tillgodose lagkravet att kunna erbjuda medling till unga lagöverträdare under 21 år. Vi är också bollplank för vidareutveckling av medlingsverksamheterna och arbetar för att kunna kvalitetssäkra utbildning för medlare. Brottsmedlargruppens huvudsakliga mål är att få till nationell samordning. Är du mer intresserad av ämnet har jag skrivit om:

Brottsmedlingen på utdöende
Gör om gör rätt…
Är nationell samordning brottsmedlingens räddning?

Jag är även författare och varit medförfattare till flera arbeten inom medlingens olika områden. Det finns inget mer kraftfullt än dialog. Styrkan i dialog kan inte nog
understrykas. Jag arbetar därför nu med att ta fram projektförslag som syftar till
vidareutveckling av medling och konflikthantering i Sverige, då jag anser att utvidgade medlingsverksamheter skulle kunna ge stora vinster för alla inblandade parter och samhället.


Ledamot – Emmelie Michael

Emmelie

Jag är utbildad socionom och har tidigare arbetat som myndighetsutövande socialsekreterare för barn och unga. Jag tog över medlingsverksamheten i Uppsala kommun under 2016 och har sedan dess arbetat uteslutande med medling med anledning av brott eller konflikt. Jag har på min relativt korta tid som medlare stött på en del utvecklingsområden gällane brottsmedling, där jag tror och hoppas att SFM kan ha en stor påverkan för att göra det bättre. Tillsammans kan vi förhoppningsvis göra skillnad. SFM är en viktig plats för alla som har ett intresse av medling av olika slag, där jag känner att jag kan utbyta erfarenheter och utvecklas i sammanhang med andra som brinner för samma ämne. Jag är därför glad över att få vara en del av SFM:s styrelse.


Ledamot – Ingela Torstensson-Hedberg

Jag jobbar som koordinator för Medlingsverksamheten i Nordvästra Skåne. Verksamheten är ett samarbete mellan 9 kommuner, varav Ängelholm är den största och där har jag mitt arbetsrum.

Tjänsten, som är på 50%, innebär kontakt med och resor till de olika kommunernas medlingssamordnare och polis. Rekrytering och utbildning av lekmannamedlare till vår verksamhet.

Föreläsningar ute i kommunerna, för att öka kunskap om och tillgänglighet till Medling.

Har startat upp Medling i skolan.

Jag har dessutom 25% tjänst som utredare och förmedlare av kontaktpersoner / kontaktfamiljer i Ängelholms kommun.

Socionom sedan 1980, har byggt på med sociologistudier 40 p. och steg 1 utbildning i analytisk psykoterapi, Göteborgs Psykoterapiinstitut. Jag är också ridterapeut, dvs använder hästen som rörligt ”underlag” enl. Feldenkraismetoden, men också som mental avslappning. Gick medlarutbildning  2015.

Jag bor på hästgård utanför Ängelholm, där vi bedriver hopphästavel i liten skala.

Ju mer jag lär mig om medling, desto mer blir jag övertygad om att denna metod måste få plats som alternativ till ”hårdare tag”, som så många ser som nödvändigt för att stoppa kriminalitet och konflikt. Genom SFM finns alla möjligheter att tillsammans hitta vägar för att öka förståelse och tillgång till Medling.


Ledamot – Filippa Freijd

Jag är verksam som Kommunikationsansvarig på Almi Företagspartner Skåne. Bakom mig har jag lång erfarenhet som egenföretagare, projektledare, filmproducent, regissör och innovationsrådgivare. I botten har jag en kand. inom Ledarskap och Organisation, samt är utbildad Designteknolog från Business Education College i Köpenhamn.

Intresset för medling, försoning och diplomati har funnits hos mig länge och tagit sig olika uttryck – från filmberättelser till Familje- och Systemiska konstellationsarbeten, till fackligt engagemang med hantering av arbetsplatskonflikter. Jag har gått kurser i medling och förhandling för Jan Norman vid LTU.

Idag arbetar jag för näringslivet med kommunikation och med stort intresse för medarbetar- och organisationsfrågor och konflikthantering. Som aktiv i SFM’s styrelse ser jag möjlighet att kombinera flera av mina intressen som medling, kommunikation, utveckling och bildning. Jag hoppas kunna bidra till spridningen av medling som konflikthanteringsmetod i Sverige och arbeta för att återinföra en nationell samordning för medling.


Suppleant – Anna Hellron Wikström

Anna Hellron Wikström, advokat Insulander Lindh Advokatbyrå.

År 2008 blev jag advokat och arbetar sedan dess huvudsakligen med familjerätt och brottmål. Sedan år 2016 arbetar jag på Insulander Lindh Advokatbyrå. Jag har alltid haft ett intresse för att arbeta med människor och se vilka lösningar som går att hitta i svåra situationer.

Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentlig försvarare och arbetar även med uppdrag som medlare i familjerättsliga tvister på uppdrag från domstolen eller privat. Jag är ombud i familjerättsliga tvister avseende vårdnad om, boende för och umgänge med barn och har stor erfarenhet av parallella processer (brottmål/familjerätt).

I de mål där det är möjligt ser jag stora fördelar i att parterna själva, med medlingens hjälp, hittar långsiktiga och stabila lösningar kring barnen som också kan innefatta ”mjukare” frågor än de som domstolen kan besluta i juridiskt. Jag har nu medlat i ett par år tillsammans med kollegor på byrån med den modell som kallas co-mediation. Vi ser fantastiskt bra resultat som i många fall inte verkade möjliga vid medlingens början. Ser stora utmaningar och möjligheter för medlingen framöver och ser fram emot att vidareutbilda mig ytterligare inom medling.

Vill arbeta för att medling används i större utsträckning än idag och att det framöver ska vara ett vanligare alternativ för föräldrar att privat anlita medlare utan att en tvist i domstol inletts. Tycker också att det är viktigt att utbildningen av medlare utvecklas och att kvaliteten på utförda uppdrag blir jämnare och bättre.


Suppleant – Marina Sundström Höglund

Jag arbetar med medling och ungdomstjänst i Hudiksvall och Nordanstigs kommuner sedan 2007. Hade även medling i Ljusdals kommun under ett år. Arbetade tidigare som lärare på gymnasieskolan. Jag ser medlingen som en fantastisk konflikthanteringsmetod.
Att vara med i SFM känns intressant då det ger nya kontakter att utbyta erfarenheter med och möjligheten att vara med och påverka utvecklingen inom medlingen.