Styrelsen

 

Ordförande – Pia Törnstrand

 

Pia1

Jag lämnade skolans värld 2002 för att börja arbeta med och implementera medling med anledning av brott i Stockholms stad. De senaste 12 åren har det varit min arbetsuppgift att utveckla, samordna och medla på heltid. Mina dagliga samarbetsparters har varit polisen, stödcentrum, åklagare och kriminalvård.

Från den 1 januari 2015 har jag kastat mig loss från min tjänst inom Stockholm stad och kommer satsa på min egen firma. Jag är aktiv inom utbildning, föreläsning, medling och konflikthantering där jag åtar mig uppdrag av alla de slag. Jag har sedan flera år varit handledare för olika medlingsverksamheter. Jag håller utbildning i medling ca två gånger per år och är en flitig föreläsare på polishögskolan. Mina utbildningar hittar du här: www.piatornstrand.se
Jag har kontinuerligt sedan 2015 arbetat som konsultmedlare åt stödcentrum Nordväst, vilket inneburit att jag avlastat dem i alla deras medlingsärenden gällande brott.

År 2004 blev jag invald i SFM styrelse och mellan 2006 och 2014 har jag haft förtroendet att vara ordförande. Att vara med i SFM innebär en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen inom medling, vilket är viktigt för mig. Det genererar också många och intressanta kontakter både här hemma och ute i världen vilket är fantastiskt inspirerande. Jag bor i Tyresö tillsammans med min sambo på en liten gård med hästar, hund, katt, höns och en massa bin.

 


Vice ordförande – Alexandra Lyckman

Lyckman

Jag är advokat med huvudsaklig inriktning på familjerätt och medling, med särskild specialisering på den internationella familjejuridiken. Jag tror på samförståndslösningar och försöker hitta sådana när det är möjligt, både som medlare och när jag företräder klienter som ombud i tvister. Det tror jag leder till långsiktiga och hållbara överenskommelser mellan parterna.

Våren 2014 var jag på en internationell familjerättskonferens i Haag som anordnades av organisationen LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction). Många av deltagarna arbetade som medlare. Det blev då klart för mig att vi i Sverige ligger långt efter när det gäller medling. På konferensen inbjöds jag att delta i en kurs om medling i barnbortförandefall och internationella vårdnadstvister. Så hösten 2014 genomgick jag en 50 timmar lång utbildning i Cross-border Family Mediation i Berlin. Därefter har mitt intresse för medling och hur medlingsinstitutet kan utvecklas i Sverige fortsatt att växa. Andra länder, både i och utanför Europa, tillämpar medling i stor utsträckning inom alla typer av familjerättstvister. Det bör vi sträva efter även i Sverige.

Jag deltar regelbundet i vidareutbildningar och konferenser om medling och försöker dela med mig av kunskapen om medling och alternativ konfliktlösning i Sverige genom att medverka i föreläsningar, hålla kurser och genom mitt engagemang inom SFM med bl a nätverksträffar. Intresset för medling ökar i Sverige och genom min medverkan i SFM har jag möjlighet att driva särskilda frågor, såsom kompetensutveckling av medlare och enhetliga medlingsmetoder.


Ledamot – Lena Feuk

Lena1

Jag är advokat med specialisering inom den s k humanjuridiken. Det gäller brottmål – både som målsägandebiträde för barn och vuxna, särskild företrädare för barn och offentlig försvarare för unga lagöverträdare och vuxna – och har tidigare arbetat länge och mycket med familjerätt.

Parallellt med min advokatverksamhet håller jag utbildningar för advokater, poliser, åklagare, domare, juridikstuderande samt övriga professioner som arbetar med barn. Kurserna handlar oftast om advokatens uppdrag för brottsoffer – samt om  familjerättsliga och andra juridiska frågor gällande utsatta barn, samt LVU-mål.

Fr o m år 2014 är jag också förordnat integritetsskyddsombud i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Innan jag tog min juristexamen var jag fr o m år 1971 en av dem som bildade föreningen BRIS/Barnens Rätt I Samhället där jag varit styrelseledamot fr o m starten 1972 fram till 1986. Under de senare åren var jag ordförande eller vice ordförande. Det var här jag fick min ’visionära’ inriktning – d v s att inte bara arbeta med enskilda ärenden, utan att också försöka arbeta mer övergripande med påverkan genom debatt, opinionsbildning, utbildning, lagstiftning och andra mer praktiska åtgärder för att förbättra samhällets åtgärder för människor i svårigheter.

Att vara med i SFM ser jag som ett väldigt viktigt, utmanande och spännande arbete för att vidareutveckla konstruktiva åtgärder inom de frågor jag arbetar med inom den juridisk verksamhet.


Ledamot, Hemsideansvarig – Lina Öhman

Lina Öhman bild 2Jag arbetar på MIQA-gruppen, Karolinska Institutet, där jag är projektsamordnare för forskningsprojekt rörande MI (Motiverande samtal).
Har fil.kand i Internationella relationer med inriktning på konflikthantering.

Arbetar även i företaget Förhandlarna&Medlarna (Förhandlarna – Clementson & Norman AB) – ett av Sveriges äldsta företag inom området, specialiserat på utbildning och fortbildning i förhandling och praktisk konflikthantering inom privat och offentlig sektor.

Tillsammans med Jan Norman har jag skrivit boken ”Medling och andra former av konflikthantering”, utgiven på Iustus förlag. Boken är kurslitteratur vid flera universitet i Sverige, som har inriktning mot konflikthantering – juridiska fakulteter, HR-utbildningar med flera utbildningsområden.
Vi har även skrivit kompendiet ”Förhandling – kamp eller samarbete”, tillsammans med Viveca Clementson.

Sedan 10 år tillbaka är jag verksam som styrelseledamot och ansvarig för marknadsföring och rekrytering av medlemmar inom SFM. Jag har ett stort intresse för att skapa samförstånd mellan människor, på alla nivåer i samhället och med målsättningen att skapa mervärden för alla parter. Jag anser att SFM fyller en viktig funktion i att sprida Medlingens fana och ge utrymme för nätverkande mellan olika yrkesgrupper inom konflikthantering.

Jag är särskilt intresserad av parters förmåga att hitta lösningar på sina egna problem och att byta fokus från konfrontation och konkurrerande intressen till samarbete och parternas gemensamma sökande efter en kreativ lösning. Att bli sedd, hörd, bekräftad och att få vara delaktig i det som sker, är grundläggande behov hos alla människor och har en läkande effekt på många problem. Medling exempelvis har en potential att ge människor en ökad känsla av effektivitet, tillväxt och kontroll över sina liv. Medlaren, som coach, möjliggör en större öppenhet och acceptans för personen på andra sidan bordet. Det ger förutsättningar för att hitta kreativa och varaktiga överenskommelser och för parterna att växa som människor.


Ledamot – Sara Nyström

Sara1Sedan min socionomexamen år 2007 har jag arbetat med ungdomar och brott. Jag var tidigare ansvarig för Medlingsverksamheten vid Uppsala Kommun där jag arbetade med medling efter brott och konflikt och arbetar nu som medlare vid Sigtuna kommun. Jag är även utbildad ART-instruktör och har läst grundutbildning i psykoterapeutisk metod (Steg 1) på Karolinska Institutet.

Jag ser medling som en fantastisk möjlighet för människor att frivilligt mötas, bli starkare och klarare och att komma vidare i livet. Att sitta med i styrelsen för SFM ger mig möjlighet att inspirera och inspireras i frågor rörande konflikthantering och medling i Sverige.


Sekreterare – Lina Kitti

Lina Kitti

Jag arbetar som advokat på Lebenberg Advokatbyrå och är särskilt inriktad på nationell- och internationell arvs- och familjerätt. Jag har tidigare arbetslivserfarenhet från bland annat förvaltningsdomstol, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg och Barn- och Elevombudet. Jag har under mitt yrkesliv uteslutande arbetat med humanjuridiska frågor.

Jag biträder föräldrar i vårdnadstvister, där medling kan förekomma. Samförståndslösningar mellan föräldrar i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är, förutom när det av omständigheterna i det särskilda fallet framstår som olämpligt, ofta det bästa för barnet. Det finns ett behov av kompetenta och utbildade medlare i vårdnadsmål.

Under hösten 2016 deltog jag i en medlingsutbildning (50 timmar) genom organisationen MiKK e. V. (International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction) i Berlin med fokus på medling i gränsöverskridande vårdnadstvister och vid fall av olovligt bortförda barn.

Jag är med i SFM för att utbyta erfarenheter kring medling och bidra till det viktiga syftet att utveckla och sprida medling som konflikthanteringsmetod i Sverige.


Ledamot – Madeléne Polfors

Polfors

Jag är jurist. Mitt intresse för medling väcktes när jag läste
kursen ”Victimology”, vilket fick mig att utbilda mig vidare i
”Medling” och ”Förhandling” vid Luleå tekniska universitet. Jag anser att samtal- och dialogbaserad medling är ett underutnyttjat verktyg vid konfliktlösningar sett till vad det kan få för positiva
effekter.

SFM är en viktig plattform för alla som arbetar med eller är
intresserade av medling och konflikthantering, därför är jag
oerhört glad att få vara del i styrelsens och SFM:s framtida arbete för att bidra till att öka kunskapen samt användandet av medling inom olika områden. Som
styrelseledamot vill jag stå för ett nytänkande och prioritera frågor som rör medling där det finns outforskade områden samt utvecklingsmöjligheter. Just nu arbetar jag med att ta fram projektförslag som syftar till vidareutveckling av medlingsverksamheten i Sverige, då jag anser att en utvidgad medlingsverksamhet skulle kunna ge stora
vinster för alla parter och samhället.

Jag har min bakgrund i föreningslivet med projektledningsansvar och
ledarskapsutbildningar. Från tidig ålder har jag arbetat aktivt med att säkerställa
rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. Mitt engagemang inom
välgörenhet upptar stor del av mitt liv och jag strävar efter att vara den skillnaden jag ser som önskvärd i samhället. Kortfattat skulle jag säga att empati och framåtanda speglar vem jag är.


Ledamot – Emmelie Michael

Emmelie

Jag är utbildad socionom och har tidigare arbetat som myndighetsutövande socialsekreterare för barn och unga. Jag tog över medlingsverksamheten i Uppsala kommun under 2016 och har sedan dess arbetat uteslutande med medling med anledning av brott eller konflikt. Jag har på min relativt korta tid som medlare stött på en del utvecklingsområden gällane brottsmedling, där jag tror och hoppas att SFM kan ha en stor påverkan för att göra det bättre. Tillsammans kan vi förhoppningsvis göra skillnad. SFM är en viktig plats för alla som har ett intresse av medling av olika slag, där jag känner att jag kan utbyta erfarenheter och utvecklas i sammanhang med andra som brinner för samma ämne. Jag är därför glad över att få vara en del av SFM:s styrelse.


Suppleant – Ylva Myhrberg

Jag är ordinarie domare i Norrtälje tingsrätt sedan år 2001. Jag är specialiserad på familjerätt och ingår i ett nätverk i Stockholmsområdet för domare inom humanjuridiken. Jag är också ämnesansvarig för de familjerättsliga målen och ärendena på min tingsrätt. Jag har varit ämnesansvarig för den familjerättsliga utbildningen inom Domstolsakademin i sex år men har nyligen hoppat av det uppdraget. Jag har dock kvar mina kursledaruppdrag inom akademin och utbildar domare bl.a. vad gäller hur man kan uppnå hållbara samförståndslösningar i mål om vårdnad, boende och umgänge. Som domare i tingsrätt arbetar jag också med samförståndslösningar i mål om vårdnad, boende och umgänge samt med förlikning i dispositiva tvistemål. Jag tycker om att jobba med människor och särskilt roligt är det om man kan hjälpa till med att hitta lösningar på de problem/konflikter som de är inblandade i.


Kassör – Ingeborg Bjerlestam

Jag arbingeborg-404x504etar som advokat på Lebenberg Advokatbyrå med särskild inriktning på familjerätt och arvsrätt. Jag har tidigare arbetslivserfarenhet från bland annat domstol.

En stor del av mitt arbete som ombud går ut på att biträda mina klienter i förhandlingar och ingåendet av överenskommelser. Överenskommelser är i flera fall att föredra istället för en process i domstol. Med medling och samförståndslösningar i ett så tidigt skede som möjligt i en tvist kan man nämligen enligt min uppfattning uppnå mer hållbara lösningar.

Jag ser fram emot att utveckla och sprida medling som konflikthanteringsmetod i Sverige