Seminarier

Medling i svåra vårdnadstvister – Fil dr Annika Rejmer och rådmannen Britt Björkene

Temat för workshopen är ”Konfliktlösning i samband med vårdnadstvister – en genomlysning av samhällets konfliktlösning       genom samarbetssamtal, domarmedling, medling och dom”

Rådmannen Britt Björneke, redovisar sitt uppdrag och sina erfarenheter från Södertörns tingsrätt i ett pågående samarbetsprojekt mellan domstolen och socialtjänsten/familjerätten/ ’Barn i svåra vårdnadsstrider’, där medlingen är ett viktigt redskap.

Annika Rejmer är forskare på rättssociologiska enheten vid Lunds universitet. Rejmers forskningsintresse rör företrädesvis barn och deras föräldrar och spänner över familjerätt, social-, process- och straffrätt. I hennes avhandlingsprojekt studerade hon tingsrätts handläggning av vårdnadstvister utifrån ett rättssociologiskt perspektiv.

Därefter har hon fördjupat och breddat sin forskning genom att studera alternativa konfliktlösningsmetoder på familjerättens område med ett särskilt fokus på familjemedling. Därutöver har Rejmer medverkat i utvärderingen av den nationella försöksverksamheten med Barnahus, det vill säga myndighetssamverkan under ett gemensamt tak i samband med utredning av misstänkta övergrepp mot barn, där hon studerat brottsutredningen.

Barnahus har fått stå modell för försöksverksamheten Projekt Karin, som syftar till att vidareutveckla utredningen av våldsbrott i nära relationer och att ge brottsoffer psykosocialt stöd. Inom ramen Projekt Karin utvärderar Rejmer kvinnors upplevelse av brottsutredningen och det psykosociala stödet. Den utvärderingsforskning som hon bedriver har således ett brottsofferperspektiv som rör barns och kvinnors tillgång till rättsordningen och därmed handlar den också om likabehandling och jämställdhet, frågor som hon också är intresserad av. Rejmer har exempelvis fungerat som koordinator i projektet Hit och ännu längre, som är ett EU projekt som syftade till att hjälpa kvinnliga doktorander vidare i den akademiska karriären.

Etiska dilemman i medling vid brott och i skola – Dr Lottie Wahlin och Jur lic Linda Marklund,

Seminariet kommer att behandla etiska dilemman som kan uppstå vid medling med unga ur både ett praktiskt och ett teoretisk perspektiv. Vilka etiska regler och riktlinjer behöver vi och vilka finns. Därtill kommer den senaste forskningen på området att presenteras.

Linda Marklund har sedan 2002 arbetat med skolmedling i Norrbotten i ett länsövergripande arbete. Detta har sedan 2007 kopplats samman med ett länsövergripande samordningsansvar för medling vid brott för Norrbotten. 
Linda har skrivit licensitat avhandling med titeln ”Skolmedling i teori och praktik”. 
Under 2010 kommer hon att disputera i Uppsala med den prel. titeln: ”Medling vid brott och i rättssystemet i Sverige.”
Linda undervisar även i medling och juridik, främst vid Uppsala och Luleå tekniska universitet.

Lottie Wahlin, Fil dr i sociologi och utbildare.
Lottie Wahlin har de senaste två åren drivit ett forskningsprojekt om medling vid brott, tillsammans med Maritha Jacobsson och Tommy Anderson, vid Umeå universitet. Projektet, ”Till nytta för brottsoffret”, är nu avslutat och resultaten på väg att publiceras. Lottie arbetar nu med utbildning av medlare samt föredrag i ämnet. Under åren 2003-2007 arbetade Lottie med Brottsförebyggande rådets regeringsuppdrag om medling vid brott, där hon hade ansvar för kvalitetssäkringen.

Perspektivvandringar – Hur kan vi tillsammans lösa komplexa samhällsfrågor?
- Pia Andersson forskare/ metodutvecklare

Hur kan skilda perspektiv leda till ökad kunskap och en vidare problemförståelse, istället för ökad polarisering och utdragna konflikter? Komplexa frågor, vare sig det handlar om mellanmänskliga konflikter eller större samhälleliga frågor, innebär ofta att inblandade parter ser på problemfrågorna från skilda — och ibland till synes oförenliga — perspektiv. Det kan innebära att individer och grupper förklarar vad som utgör kärnfrågan inom problemet samt vad som skulle vara lämpliga åtgärder på mycket olika sätt. Under seminariet kommer deltagarna att få ta del av ett metodiskt tillvägagångssätt för att aktivt arbeta med olika perspektiv inom konfliktfyllda problemfrågor. Metoden kallas för The Integral Process for Working on Complex Issues (förkortat till TIP).

Pia Andersson doktorand/metodutvecklare
Pia Andersson är doktorand vid Institutionen för Arbetsvetenskap. Hon har en bakgrund inom konfliktlösning och medling, såväl grannmedling, som medling vid brott. Hon har publicerat två rapporter för Tryggare och Mänskligare Göteborg. Fritidsgården— en plats för samhällsbyggande (Andersson & Jordan, 2007) och Perspektivvandringar (Andersson, 2009).

Transformative Mediation – Core Principles – Joseph P. Folger & Winnie Backlund

An Overview Purpose, Practice and Policy

This session overviews the core goals and practices of transformative mediation as developed and implemented by the Institute for the Study of Conflict Transformation (www.transformativemediation.org). Panelists will discuss the range of conflict settings where the transformative approach to practice is being implemented with special attention to its developing use in family or workplace contexts. Emphasis will be placed on the implications for stakeholder expectations and policy considerations.

Conflict Theories Shapes Conflict Practice – Håkan Kellgren & Joseph P. Folger

Linking Conflict Theory to Conflict Practice: Insights from Theorists Who Conduct Practice

There is over forty years of social science research devoted to understanding conflict processes and conflict dynamics. Many provocative theories and hundreds of research studies are available to explain people’s behavior in conflict and describe how and why conflicts escalate. Should this research and theory form the basis for what we do as conflict interveners? Where do we begin in thinking about the value of this work for our practice? What do we need to know about ourselves in order draw from the insights this work provides? This session will address these important questions in an effort to strengthen conflict intervention work by bridging theory and practice

Lämna ett svar