Medlingens dag

Eftersom medling är relativt nytt i Sverige är behovet av att träffas, utbyta erfarenheter samt bredda kompetensen stor.
Till Medlingens dag kommer alla de som på något vis berörs av, arbetar med, eller är intresserade av medling. Exempelvis medlare, advokater, åklagare, socialarbetare, poliser, personalansvariga och skolhälsopersonal. Medlingens dag skall hålla en så hög standard att den känns aktuell för många olika yrkesgrupper.

Ett brottsförebyggande arrangemang

Medlingens dag kan ses som både ett brottsförebyggande arrangemang och ett arrangemang till gagn för de brottutsatta. Genom att sammanföra flera aktörer som på olika sätt arbetar med medling blir det fler individer i samhället som via medlingen har möjlighet att få till självhjälp i arbetet med att lösa redan uppkomna konflikter, och förhindra att konfliktspiralen eskalerar. Vidare ökar möjligheten för den enskilde brottsutsatte att få hjälp till självhjälp i arbetet med att minska de känslomässiga negativa konsekvenserna av det brott de utsatts för.

Historik

Mellan 2005-2007 arrangerades Medlingens dag i Brås regi. Detta utifrån det regeringsuppdrag som Brå hade angående att utveckla medling med anledning av brott i Sverige. Efter att detta uppdrag upphörde i december 2007 upphörde även kontinuiteten av tidigare en årligt återkommande Medlingens dag.

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering ställde sig då beredda att försöka axla ansvaret för att föra traditionen vidare och år 2008 genomförde SFM den första medlingens dag. Då sponsrade av Socialstyrelsen, Stockholms stad och i samverkan med Sveriges Domstolar och Polismyndigheten.

Konferensen med rubriken ” Hopp om att mötas när vi inte vill träffas” besöktes av 210 deltagare. Det var en kraftansträngning för styrelsen och andra frivilliga att arrangera ett så stort event, vilket gjorde att vi beslutade att genomföra medlingens dag vart annat år.

År 2010 genomfördes Medlingens dag med temat ”Det våras för medlingen”, som gick av stapeln i Stockholm. Denna gång utan något som helst bidrag.

År 2012 Genomförde vi medlingens dag i Karlstad tillsammans med Brottsförebyggande centrum i Värmland. Temat var då ” Medling, Vinna – Vinna”

En möjlighet att knyta kontakter

Genom att vid ett arrangemang som Medlingens dag erbjuda gemensamma föreläsningar och workshop till en så vid grupp som möjligt, breddas, fördjupas och utvecklas kunskapen om medling som konflikthanteringsmetod. Vidare innebär detta att det ger möjlighet för deltagarna att knyta nya nätverk utifrån ett medlingsperspektiv.

Ett svar på ”Medlingens dag”

  1. Vi, dvs medlarverksamheterna i Jönköpingslän, undrar lite över hur det kommer arrangeras runt Medlingensdag. Kommer det finnas bord eller dyl utanför själva plenissalen och i så fall finns det möjlighet att få ”hyra” in sig på en del av ett sådant bord?

Lämna ett svar