Vad behöver en person som blivit inblandad i en konflikt?

Det kan vara viktigt att innan man går in i en medlarroll fundera igenom och känna efter vad en person som hamnat i en akut konflikt är i behov av. Ofta är man i en sådan situation upprörd och befarar att man kan gå miste om något som är viktigt för en genom motpartens blockering. Upprördheten försätter en i ett mentalt tillstånd där man tänker i termer av det värsta tänkbara scenariot, vilket ytterligare späder på upprördheten. Oron och ilskan inför vad som kan komma att hända är större ju mer oklart det är hur frågan kommer att hanteras och avgöras. I ett sådant läge kan konflikter eskalera mycket snabbt, eftersom parterna försöker skaffa sig ett taktiskt övertag för att rusta sig om de värsta farhågorna skulle besannas. Därför kan medlaren få en viktig funktion genom att bara finnas till. Att det finns en livs levande medlare förmedlar till konfliktparterna att situationen inte är helt kaotisk och oberäknelig, utan det finns en opartisk person som vill att problemen får en konstruktiv lösning. Medlaren bör alltså lägga omsorg vid att ge så mycket klarhet och struktur som möjligt till konflikten. Det kan göras genom att vara mycket tydlig vad gäller medlarens roll och genom att vara noga med att specificera arbetsgången. Helst bör man också så tidigt som möjligt kunna tala om vad som händer om medlingen misslyckas.

Det är också viktigt att förmedla att en medling inte innebär att man avstår från vissa handlingsalternativ (annat än under medlingens gång) eller att medlaren till varje pris vill förmå parterna att acceptera en samförståndslösning. Detta kan man göra t.ex. genom att under eventuella förberedande samtal be parterna att också tala med en advokat om det skulle vara aktuellt, eller att genom att på ett öppet sätt diskutera för- och nackdelar med handlingsstrategier som inte bygger på samförstånd med motparten. Om parterna känner att de inte kommer att trängas in i något som minskar deras handlingsförmåga kan de slappna av och öppna sig för de möjligheter en medling eventuellt kan medföra.

En person i en konflikt behöver:

• Känna att det är någon som verkligen lyssnar

• Känna att det finns en procedur för att hantera problemen

• Få tydlig information om vad som händer

• Få klara besked om medlarens roll och lojaliteter

• Känna frihet att själv välja handlingsalternativ.

Lämna ett svar