Artikel om familjemedling i tidsskriften Advokaten

SFMs sekreterare Lina Kitti (bild), ordförande Alexandra Lyckman samt vice ordförande Anna Hellron Wikström, samtliga advokater och medlare, blir intervjuade i tidskriften Advokaten “Medling i vårdnadsmål. Bra metod som behöver kvalitetssäkras”: https://www.advokaten.se/…/bra-metod-som-behover…/
Artikeln berör att medling i familjemål kan ge goda resultat med barnet i centrum. Men ingen vet egentligen riktigt hur mycket det används, vilken kompetens medlarna har eller vilka metoder som används.
“Som partsbiträde i vårdnadsmål har jag sett hur de målen ofta kan bli väldigt infekterade och pågå under lång tid. Det är tydligt att processen sällan har någon positiv inverkan. Domstolen är sällan ett bra forum för att hitta lösningar i vårdnadsfrågor.” säger Lina Kitti.
Fördelarna med medling är enligt advokaterna många. Dels att överenskommelser som träffas i samförstånd blir mer hållbara och därmed bättre för barnen. Dels att parterna också får möjlighet att börja kommunicera igen, kanske efter år av tystnad och bråk.
Det allra bästa är när medlingen kan inledas tidigt i en konflikt, påpekar advokaterna. Tyvärr kommer medlarna i dag ofta in sent i processen.

SR P4 Uppland: ”Nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan”

Det är väl värt att lyssna på intervjun i P4 Uppland på Sveriges Radio med Calle Rönnbäck, samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour. Intervjun och artikeln finns här.

Temat är brottsförebyggande och visar framgångsfaktorer vid medling vid brott såsom ett: ”Nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan”. Kontentan i intervjun sammanfattas i artikeln med att: ”Skolungdomar som begår brott ska få hjälp i ett tidigare skede då Uppsala ungdomsjour erbjuder skolor att remittera till medlingsverksamheten direkt. Ungdomar under 21 år erbjuds annars bara medling vid polisförhör.”

“Det är elevernas arbetsmiljö och viktigt att kunna lösa sådana här konflikter tidigt”, säger Calle Rönnbäck samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour.

Det nya förfarandet innebär många nya medlingsärenden per vecka. SFM ser det som ett föredömligt sätt att arbeta med medling vid brott och rekommenderar fler kommuner att ta efter och inspireras av Uppsala ungdomsjours arbete. Kanske kan detta förfarande vara en av lösningarna på brottsmedlingens nedåtgående spiral med mindre inflöde av medlingsärenden som flera andra kommuner vittnat om?

Kunskapsutbyte med MFoF – den statliga kunskapsmyndigheten för familjerätt och föräldrastöd

I november tog utredarna Rebecca Berg och Gunilla Cederström på MFoF kontakt med SFM för att höra om våra tankar om olika medlingsstilar och medlingsmodeller. Det visade sig att MFoF arbetar med att ta fram utbildningsmaterial för socialnämndernas samarbetssamtal inom en familjerättslig kontext. Ambitionen tycktes vara att deras material så småningom ska vara tillgängligt på MFoFs hemsida och troligen innehålla såväl texter som filmer om olika medlingsstilar och annat som kan utgöra ett verksamhetsstöd för de kommunala familjerätterna.
 
SFM och utredarna möttes på ett digitalt möte den 23 november där vi samtalade om frågor rörande medling och likheter och olikheter mellan de samtal som förs på de kommunala familjerätterna och de medlingssamtal som kan följa efter domstolsbeslut av fristående medlare. Det var ett tankeutbyte präglat av respekt och nyfikenhet och som pekade på att kunskap och struktur många gånger är viktigare än vilken specifik medlingsmodell som används. Vi kunde också konstatera att nyfiken och delad kunskap som alltid är löftesrikt och spännande och SFM hoppas få fortsätta kontakten med MFoF om frågor som berör medling.
 
Ett besök på MFoFs hemsida rekommenderas för den som inte redan brukar ta en titt där. Där finns en hel del kunskap i familjerättsliga frågor och myndigheten erbjuder också utbildningar. Just nu erbjuds t ex en utbildning den 12 februari för aktörer inom föräldraskapsstöd.
 
https://www.mfof.se

Kallelse till årsmöte 10 mars

Kallelse till SFM årsmöte online den 10 mars kl 17.00 – 18.00

Anmälningslänk: https://forms.gle/j4WQwf4A3ZS3vVEq6

Vi arbetar efter följande agenda

Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Mötets behöriga utlysande
Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
Revisorns revisionsberättelse
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift
Behandling av budget och verksamhetsplan
Behandling av inkomna medlemsförslag
Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
Val av valberedning
Val av revisor
Val av revisor
Mötet avslutas.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet.

Varmt välkommen,

SFM

Se dokument för förslag på stadgeändringar inför årsmötet:
SFM Ändring Stadgar 210120

 

 

“Medling vid ungdomsbrott. En analys av komplexiteten i att mötas.”

Det är roligt att medling är föremål för studier. Nedan kommer ett lästips med värdefulla inputs där studien tangerar flera olika fält så som socialt arbete, kriminologi, viktimologi och sociologi. Det är ett examensarbete för masterexamen i socialt arbete skriven av Helena Hellqvist med rubriken: Medling vid ungdomsbrott. En analys av komplexiteten i att mötas.

Föreläsning om barn som tar avstånd från en förälder

Emellanåt stöter vi som arbetar med familjetvister och verkställighetsmål på situationer där barn tar avstånd från en förälder. Det blir då viktigt att försöka förstå något om dynamiken i barnets avståndstagande, är det ett berättigat avståndstagande utifrån föräldrabrister, handlar det om en ansträngd relation mellan barn och förälder eller har det att göra med den omstridda termen alienation?

Den 15 oktober 2020 höll Michael Saini, professor vid fakulteten för socialt arbete vid University of Toronto en digital heldagsföreläsning anordnad av Familjerättssocionomernas Riksförening, FSR. Saini undervisar i familjemedling på fördjupningsnivå, är styrelseledamot i The Association of Family and Concilliation Courts (AFCC), är redaktionsledamot för Family Court Review och Journal of Divorce and Remarriage och har över 100 publikationer inom området.

Michael Saini var under föreläsningsdagen mån om att förtydliga och fördjupa en del centrala begrepp och perspektiv inom ämnesområdet. Han var också mån om att belysa hur modern forskning närmar sig frågan för att markera avstånd från 80-talets psykiatriska perspektiv och begreppet PAS.

Det neutrala begrepp som nu ofta används på engelska är resist and refuse dynamics -RRD , begreppet beskriver barnets motstånd eller vägran till kontakt utan att låsa fast orsak. Saini redovisade under dagen olika professionellas åsikter och synpunkter samt talade om en del bemötandestrategier och behandlingsalternativ. Han återkom till att man bör vara noga med att skilja på alienerande föräldrabeteenden som kan uppkomma i högkonfliktseparationer och ibland blir ett vapen i vårdnadstvister och mer grundläggande alienerande föräldrabeteenden som kan ha sitt ursprung i personlighetsstörningar eller sjukdom samt vara mycket skadliga för barn. Vissa argumenterar för att de känslomässiga skadorna som barn kan utsättas för bör jämställas med barnmisshandel.

Frågor om RRD är berörande och intressanta. Just nu pågår mycket ny forskning inom ämnesområdet och flera nya böcker har publicerats. SFM bevakar detta och funderar på hur vi kan fördjupa oss i frågan och hoppas på att snart få återkomma i ämnet. Har du tankar hör gärna av dig!

Nina Stenbom, styrelseledamot SFM

Hur påverkas medling av coronapandemin?

Hur påverkas medling av coronapandemin?

2020 har varit ett annorlunda medlingsår där alternativa konfliktlösningsmetoder och kreativiteten har fått extra stort utrymme på flera håll. Medling som promenadmöten, samarbetssamtal som konferenssamtal via telefonen- och helt nya vägar som det inte ens var tal om innan coronapandemin är nu en vardag. Tror ni fördelarna med medling öga mot öga förvinner om medlingen sker digitalt?

SFMs brottsmedlargrupp har kontaktat olika kommuner för att få svar på hur medling vid brott påverkas av coronapandemin. Svaren är inte entydiga. Vissa kommuner har fått stänga ner sina medlingsverksamheter medan andra har fått medlingen att blomstra under rådande pandemi. Hur har de som fått en lyckad utveckling gjort?

Ett exempel är en kommun som under kort tid fått in många nya medlingsärenden i samband med att medlingsverksamheten har gått ut till alla högstadieskolor och erbjudit skolmedling i ärenden som skett i anslutning till skola och där brottet polisanmälts. Detta i ett led att erbjuda medling snabbare i samband med begånget brott. Det är också direkt kopplat till att ungdomsbrotten ökat samt att det har gått ner i åldrarna. Kommunen ser på ärenden i skolmiljö som polisanmälts som prioriterande.

Från andra håll med lyckad utveckling beskrivs att medlingsverksamheterna har fått ökat inflöde av medlingsärenden och att de kommer från polisen. Det goda samarbetet med polisen och ökat inflöde av medlingsärenden framhäver flera medlare är nyckeln för en lyckad medlingsverksamhet.

Coronapandemin är inte över än och vi medlare lär oss ständigt nya verktyg. Hur medling påverkats av coronapandemin är fortfarande för tidigt att säga men det är ett intressant område att undersöka vidare.

Hör gärna av er till SFM och berätta hur er medlingsverksamhet påverkats av pandemin: info@s-f-m.se