Succé för Medlingens dag!

Medlingens dag den 24/4 var en succé både för arrangörerna och för deltagarna. De ca 220 deltagarna fick verkligen ”Hopp om att mötas när man inte vill träffas”.

Jan Norman gav tillsammans med Larry Fong deltagarna en en mycket positiv och informativ start på dagen. En start som skickade delatagarna i fullt samspråk med varandra ut till de olika workshoparna. Workshopar med engagerade och diskussionsvilliga föreläsare och deltagare som sporrade varandra vidare till nya höjder.

Dagen avslutades med att Karin Sten Madsen verkligen visade på att det i de tyngsta tillfällena i ens liv, kan finnas hopp. Inte bara att mötas när man inte vill mötas utan även för att gå vidare och utvecklas!

Läs mer under fliken ”Medlingens dag”.

Medlemsaktivitet och Årsmöte

Enligt god tradition kommer SFM att erbjuda sina medlemmar en intressant och tankeväckande eftermiddags föreläsning som en liten försmak inför Medlingens dag i kombination med årsmötet!

Denna gång kommer Kickis Älgamo polis som för tillfället är verksam som utredare för Stockholms stad, med ansvar för en kartläggning om det hedersrelaterade våldets omfattning och karraktär .

Kickis ska prata om medling i bla svåra hederskonflikter, om vikten av att se till helheten i konflikten, vad som är möjligt och hur man bör tänka i en hederskonflikt. Vad är det för krafter som sätts igång! Konflikten har ingen geografisk gräns – därav behöver samhällets vyer och kompetes vidgas!

Dagen avslutas med årsmöte där dagordningen har stadgeenligt utseende. Frågor som önskas behandlas skall vara ordföranden tillhanda senast den 23/3.

Arbetsmöte styrelsen

Den 23-24/3 hade styrelsen för SFM tillsammans med representanter från RMVB ett arbetsmöte där bland annat ett eventuellt samgående mellan föreningarna diskuterades. Detta på initiativ av RMVB. Sista planeringen kring Medlingensdag, SFM:s medlemsaktivitet och årsmötet fanns också på dagordningen.

Konferensrapport av Nadira Nilsson

Alla som har läst och utövat medling vet svårigheten med att vara opartisk. Detta är något en medlare måste vara enligt lagen. Den 25 April 2007 hade Svenskt Forum För Medling en konferans som berörde just denna punkt.

Opartiskhet- vad är det?
• Är det möjligt att vara fullständigt opartisk?
• Är det nödvändigt?
• Hur förhåller man sig till lögnen och de positiva eller negativa känslor en klient väcker hos en själv?
• Är självutvärdering vägen till opartiskhet och hur bär man sig åt i så fall?
Den fulla rapporten finns att läsa här!

Skolmedlings projektet i Norrbotten utvärderat

Kommunförbundet Norrbottens projekt Medling i Skolan är nu utvärderat av Malin Forsman och Anna Nilsson. De båda har gått Utbildningsprogrammet för Sociologi på Luleå Tekniska Universitet. Resultatet visade att det finns ett behov av ett konflikthanteringsprogram och att skolmedlingsprojektet har fungerat som ett verktyg för att hantera konflikter i skolorna.

Utvärderingen fastställer att elever, per-sonal och föräldrar är positiva till medling i skolan. De elever som fått möjligheten att utbilda sig i elevmedling upplevs ha fått bättre självkänsla och utvecklat en större respekt gentemot andra individer. De är också väldigt positiva till skolmedling som verktyg och vill gärna få chansen att använda sina kunskaper.

Projektet fortsätter ett år till. Fram till idag har 118 norrbottensskolor medverkat i det utbildningspro-gram som projektet ger. En särskild satsning görs nu på gymnasienivå där de medverkande skolorna håller på att utforma en nationell 100 poängskurs för att på så sätt föra in skolmedling permanent i gymnasieskolans verksamhet. För hela utvärderingen, se: http://www.bd.komforb.se/kansliet/arkiv/projekt/medling/Medling_rapport.pdf

Skolmedlare försvarade sin avhandling

Projektet Medling i Skolan har utarbetats och letts av Linda Marklund. Den 15 juni försvarade hon en licentiatavhandling i Uppsala och den avhandlingen bygger till stor del på det empiriska material som skolmedlingsprojektet gett. Licentiatavhandling kan laddas ner från Uppsala universitets hemsida.