Nätverksträff: Mindfulness för medlare… och hur överlever man med förnuftet i behåll som medlare?

3 maj kl 18.30-20.00, online via Teams.
På SFMs nätverksträffar möts vi för erfarenhetsutbyte, dialog och inspiration. Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna.

Anmälningslänk (Sista anmälningsdag 29 april)

Hur mycket vi än funderar över vad medlaren har för utbildning eller metod så är det otvivelaktigt så att medlaren som person har en avgörande betydelse för medlingen.

Vi är vårt eget viktigaste redskap. Har vi koll på detta redskap och hur tar vi hand om det?

Hur stor medvetenhet har vi om vad vi tar med oss in i medlingen? Hur påverkar våra värderingar? Har vi koll på våra fördomar? Hur hanterar vi begrepp som partiskhet?

Så här skriver medlaren Gert Nilsson Eldrimner om den här oerhört spännande frågan: Ladda ner dokumentet här.

Här finns också en artikel i ämnet, se särskilt Gerts markeringar

En annan dimension av frågan om medlaren som person är vad medlingen gör med oss? Arbetet som medlare är ofta ett ensamarbete fyllt av starka känslor hos dem vi möter. Vad gör vi med de tankar och känslor som uppkommer i arbetet? Vad gör vi med känslor av oro för utsatta barn, frustration eller sorg?

Koppla upp på nätverksmöte den 3 maj och låt oss prata vidare tillsammans om dessa viktiga och spännande ämnen!

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Kom ihåg att du behöver vara medlem för det nya versksamhetsåret 2022. Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se). Det går inte att betala med faktura.

Nätverksträff Medling vid brott 27 april: Översynen av brottsmedlingen i Sverige – vad gör vi nu?

27/4 kl. 18.00-20.00, online via Zoom.

Alla som är intresserade av medling vid brott är välkomna.

Anmälningslänk

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff online.

Under nätverksträffen presenterar vi rykande färska resultat från översynen vi gjort kring omfattningen av brottsmedling i Sverige under 2021. Vi delger också de tankar vi har om fortsatt arbete kring hur översynen ska användas och spridas. Vi önskar också att ta del av era tankar och idéer kring hur det fortsatta arbetet kan se ut! Detta är ett öppet tillfälle att diskutera om ni har vidare tankar kring hur brottsmedlingen i Sverige kan utvecklas. 

Brottsmedlingen har under lång tid varit en eftersatt verksamhet, den används i för liten utsträckning och satsas inte på från nationellt håll. Brottsmedlargruppen i SFM har därför genom en enkätundersökning tagit reda på hur medling i Sverige sett ut under 2021. Vår intention har varit, och är, att få en bild av brottsmedlingens omfattning för att sedan kunna använda underlaget i syfte att arbeta för en nationell samordning och tillsyn av medlingen.

Vi vill också erbjuda aktiva medlare ett frivilligt kontaktnät med andra medlare för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Just detta nätverksmöte är ett steg i detta led för att försöka hitta vägar att kunna mötas som medlare med anledning av brott.

Alla som är intresserade av medling är välkomna!

Sista anmälningsdag 25/4.

Zoom-länk till nätverksträffen skickas ut till de som anmält sig en dag innan innan nätverksträffen.

Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott 6 april

SFMs brottsmedlargrupp samt forskare Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson tackar för deltagandet vid förra veckans digitala diskussionsforum angående medling med anledning av brott.

Under två timmar så diskuterades det kring medlingens framgångsfaktorer och fallgropar, arbetet utifrån lagen om medling och förarbeten kring lagen, om ansvaret ska ligga hos kommunerna, samverkan och dess utmaningar samt behovet om nationell samordning.

Vi tog upp rutiner kring ärenden, hur vi arbetar med olika ålderskategorier och utmaningarna kring det, att det krävs politiskt engagemang för att driva medlingsfrågan och också regional drivkraft.

Vi vill också dela med oss av de svar vi fick in från mentifrågorna, där ni själva svarat vad som varit viktigt för er att få diskutera samt också vad ni tog med er från de två timmarna.

Svar i ordmoln
Svar i ordmoln

Stor tack till er alla!

Vill ni dela med er av fler tankar eller har ni kommit på ytterligare saker som ni skulle vilja belysa – maila då:

Lottie: lottie.wahlin@socarb.su.se
Maritha: maritha.jacobsson@soc.uu.se

Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott – för brottsmedlare i Sveriges kommuner

SFMs Brottsmedlargrupp i samarbete med forskare Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson bjuder in till: Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott – för brottsmedlare i Sveriges kommuner.

Datum: 6 april

Tid: kl. 10-12

Plats: Digitalt via Teams

SFMs Brottsmedlargrupp, tillsammans med forskarna Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson, bjuder nu in alla kommuners ansvariga medlare med anledning av brott till ett två timmars digitalt diskussionsforum. Detta för att utbyta erfarenheter, tankar och åsikter om hur det är ordnat med medling med anledning av brott i landet.

Forskarna Lottie och Maritha har tidigare skrivit flera forskningsrapporter och debattartiklar om medling med anledning av brott i Sverige och arbetar nu, bland annat, med att sammanställa ett av kapitlen till en antologi om medling. Det kapitel de skriver handlar om medling med anledning av brott och de önskar nu komma i kontakt med Dig som arbetar med medling idag för att vi yrkesverksamma ska få bidra med en tydlig lägesrapport och samtidsbild av medling i realiteten. Forskarna vill veta hur just Du upplever arbetet med medling efter brottshändelser.

Om du önskar delta och inte fått inbjudan via din mail, ta kontakt med SFM´s brottsmedlargrupp genom brottsmedling@s-f-m.se

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte

Tisdagen den 5 april 2022 kl 18.00 – 20.00 Teams

Anmälningslänk

Sista anmälningsdag 31 mars

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs senast den 5 mars 2022.

Årsmötets agenda

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas

BARNETS RÖST – hur fångar vi upp den i medlingsprocessen? Nätverksträff för familjemedlare 3 februari 2022.

En kväll för tankeutbyte om hur vi som medlare kan göra verklighet av barnets rätt att inkluderas i frågor som rör deras liv och ge dem möjlighet att komma till tal.

I digital form möttes ca 25 personer med olika yrken och med gemensamt intresse för frågor om hur vi inom medlingen kan fylla barnkonventionens ord med handling. Det stod snart klart att det finns en vilja att lyssna på barn men samtidigt stor respekt för komplexiteten i begrepp som barnperspektiv och barns vilja och en viss rädsla för att gå in i barnsamtal inom ramen för medling.

Vi enades om att barnsamtal ska ge barnet rätt att informeras om vad medling betyder och varför den sker. Men därutöver är det viktigt att betänka att det är en rätt att komma till tals som barnet väljer om det vill utnyttja. Kanske vill barnet skicka med medlaren frågor till föräldrarna som kan vara till hjälp för de vuxna att påminnas om frågor som är viktiga för barnet? Vi var många som upplevt att barnens röst i medlingen gjort det tydligt för föräldrarna hur deras konflikt upplevts av barnen. Detta kan bli det som gör att de slutligen förstår att det är dags att söka lösningar och lämna tvisten bakom sig.

Samtalen böljade under aftonen mellan rent konkreta frågor som vid vilken ålder, var, när i processen etc till mer övergripande frågor om barnsamtalens syfte och om samtalen till och med kan vara till skada för ett barn? Vi kunde också konstatera att barnsamtalen får ett annat och komplicerat syfte vid verkställighetsmedlingar där barnens inställning ofta ska redovisas till rätten. Kan vi och bör vi lämna ut barnens uttalanden efter de korta kontakter vi hunnit ha och hur kan vi bedöma deras uttalanden i relation till om hinder för verkställighet föreligger?

Som så ofta kunde vi konstatera att tankeutbytet under kvällen varit berikande och givit nya infallsvinklar. Förhoppningsvis gick några av oss vidare med modet att möta barn förutsättningslöst och öppet för samtal inom medlingen!

Tack till medverkande vid nätverksträffen idag

Dagens nätverksträff hade mycket god uppslutning vilket visar på att det finns ett intresse av att nätverka. Kvällen bjöd på tre huvudtalare med lång medlingserfarenhet som delade med sig av några av sina mest minnesvärda medlingar som övriga deltagare sedan kunde reflektera kring. Det var ett lärorikt möte mellan engagerade medlare och medlingsintresserade från norr till söder i vårt land. Det är fantastiskt vilket utbyte av erfarenheter och inspiration en sådan här nätverksträff kan ge! Ett medskick: den mest minnesvärda ”medlingen” kan också vara ett förmöte. Tack till samtliga deltagare!

Nätverksträff Medling vid brott 10 februari – Min mest minnesvärda medling – Vad hände egentligen i det slutna medlingsrummet?

10/2 Kl. 18.00-20.00, online via Zoom. Alla som är intresserade av medling vid brott är välkomna.

Anmälningslänk

Under denna nätverksträff kommer erfarna medlare att dela med sig av några av sina mest minnesvärda medlingar. Detta kan vara allt ifrån att det var den roligaste, allvarligaste, mest spännande eller bara den som fastnat kvar hos en mest.

Vi vill genom detta tema bjuda på medlingar som vi varit med om! Detta tänker vi ger en utökad förståelse, inspiration och kunskap om medling i praktiken.

Vi hoppas också att ni som deltar på nätverksträffen vill dela med er! Vi vill gärna att ni tänker på någon medling som ni upplever som minnesvärd, som vi kan få ta del av.

Om ni har personer inom er kommun som ni skulle vilja introducera i medling, bjud gärna med dem också. Skicka informationen och länken med anmälan till dem.