Internationellt EU-projekt: FOMENTO (Främjande av medling i gränsöverskridande arvsfrågor)

I och med ökad rörlighet för europeiska medborgare uppstår fler och fler gränsöverskridande arvsfall. Det är ett viktigt område och en möjlighet för medling. Det tvååriga internationella EU-projektet FOMENTO (Främjande av medling i gränsöverskridande arvsfrågor) –  söker medlare som är villiga att delta i en kort undersökning angående medling och arvsfall inom EU.

Mer information om projektet: http://www.fomentonet.eu

Alla som har någon sorts kontakt med gränsöverskridande arvsfall är välkomna att delta. Undersökningen görs i 6 EU-länder: Italien, Frankrike, Österrike, Tyskland, Polen och Sverige.

Tidsåtgången för att svara på frågor på telefon är ca 30 minuter, samt en enkät, tidsåtgång fem minuter. https://fomento.limequery.com/832261?lang=sv

Kontakta Robert Boch för medverkan: r.boch@mediatorzy.pl

Betala medlemsskap för 2018 med Swish

Det är nu möjligt att betala medlemsskap för 2018 med Swish. Betala direkt så får du spännande nyheter från SFM på mailen i veckan. Swishnummer: 1231988765 (ange ditt namn i meddelanderaden)

Justitiekanslerns (JK) inspektion av Polismyndigheten, lokalpolisområde Sollentuna den 30 och 31 maj 2017

Justitiekanslerns (JK) inspektion av Polismyndigheten, lokalpolisområde Sollentuna den 30 och 31 maj 2017 bifogas här i sin helhet: Diarienr: 2531-17-2.5 / Beslutsdatum: 13 sep 2017. Rapporten finns även att läsa på JK:s hemsida: http://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2017/09/2531-17-25/

På sidan sju i rapporten tar JK upp vad de kom fram till angående medling vid ungdomsbrott. Där framhävs att det verkar finnas en god medvetenhet om medling och att de flesta ungdomar tillfrågas, dock säkerställs detta inte i dokumentation enligt JK. Den kritik som riktas är främst att polisens egna blankett ”medling med anledning av brott” inte används. JK skriver: ”Ur dokumentationssynpunkt, bl.a. med tanke på möjligheterna att följa handläggningen av ärendet, och för att åstadkomma enhetliga rutiner vore det dock bra om det i FAP 483-1 angivna formuläret används.” 

Föreläsningar under RJ week

Samordnare för Medlingsverksamheten på Brottsförebyggande Centrum i Värmland kommer tillsammans med brottsofferjour och socialtjänst att hålla tre föreläsningar den 20-22 november under RJ week. Se programmet HÄR.

Till alla intresserade av ett Fredens Hus i Göteborg

Välkomna till ett möte för att diskutera:


Hur skapar vi ett Fredens Hus i Göteborg?


”Syftet med ett Fredens Hus i Göteborg är att ge ökad kunskap om och träning i konstruktiv konflikthantering på lokal och global nivå med inriktning mot personal, barn och ungdomar i förskola, skola och på fritiden. Också föräldrar och blivande föräldrar är en målgrupp. Verksamheten ska bidra till att skapa den freds- och ickevåldskultur som förespråkas av FN, som utsåg 2001-2010 till ett årtionde för just detta. Ett Fredens Hus ska vara en inspirations- och kunskapskälla.”

Se vidare information i: ”Kallelse till information om Fredens Hus i Göteborg”.

SFM vill tipsa om detta evenemang som är förenlig med vår förenings tematiska prioriteringar; en väg till fred och försoning. SFM anser att det vore väldigt passade med ett Fredens Hus i Göteborg med tanke på de våldsyttringar Göteborg haft de senaste åren. SFM kommer vara representerade på mötet genom styrelseledamot Angeliqué Fors.

Rapport från utbildning: ”Transformative Mediation” och handledning i Berlin

Alexandra Lyckman, SFMs vice ordförande, har i dagarna deltagit i utbildning och handledning i Berlin. Följande kan berättas:

”Vidareutbildning anordnades i Berlin av Mikk e.V. – International Mediation Centre genom ett flertal endagarsseminarier. Jag deltog i seminariet som handlade om transformativ medling med deltagare från hela världen, från Japan till Belgien, Litauen, Danmark och Sverige. Det vi fick lära oss om transformativ medling är att medlaren reflekterar det parterna säger, för att på så sätt öka parternas medvetenhet och förståelse i konflikten. Detta ska leda till en bättre dynamik i dialogen mellan parterna. Mycket intressant, även om vi endast hann bekanta oss med ämnet.

På söndagen deltog jag i en supervision eller handledning, där medlare bytte erfarenheter, fick input och reflektioner. Mycket givande och ett väldigt bra sätt att vidareutvecklas i ett yrke där man till stor del arbetar självständigt. Jag hoppas att detta är något som kan organiseras fler gånger, både i MiKKs regi och kanske i framtiden i Sverige för de familjemedlare som inte har möjlighet till handledning och erfarenhetsutbyte på annat sätt.”  (Alexandra Lyckman)

Artikel i Advokaten: ”Kompetenskrav hos medlare efterlyses”

Tidningen Advokaten har i sitt senaste nr (Nr 6 2017 Årgång 83) en lång artikel ang familjemedling. Advokater, pensionerade domare eller socionomer åtar sig uppdrag som medlare i vårdnadsmål, men att förfarandet har lågt förtroende.

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering, SFM, efterlyser kompetenskrav för medlare i vårdnadstvister och föreslår att kompetens- och lämplighetskrav ska införas i lag. Advokaterna och styrelseledamöterna från SFM Lina Kitti och Ingeborg Bjerlestam har deltagit i arbetet med SFM:s remissyttrande avseende vårdnadsutredningen.

Artikeln i sin helhet läses här. 

 

SFM remissyttrande – Ja till förslag om utveckling av medling i familjemål

Efter att SFM intervjuats angående medlingsförfarandet i den nya vårdnadsutredningen, inbjöds föreningen att yttra sig som remissinstans. SFM välkomnar flera av förslagen om medling i betänkandet Se barnet! men anser i sitt remissyttrande bland annat att utbildningskravet för medlare ska konkretiseras, att sekretess ska gälla och att frågeförbud ska införas.
SFM Remissyttrande