Välkomna till Årsmöte och Medlemsaktivitet 25 april 2018!

Välkomna till Årsmöte och Medlemsaktivitet 25 april 2018!

Årsmöte för medlemmar 16:00-17:00
Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet skickas in senast 15 april. Förslagen skickas till SFM:s hemsida: info@s-f-m.se.

En av årsmötets uppgifter är att välja ny styrelse för det kommande året. Om du har förslag på kandidater (eller själv skulle vilja delta i styrelsens arbete) får du gärna meddela detta. Enklast genom att snarast kontakta valberedningen som består av Gert Nilsson (gert.nilsson@eldrimner.se).

Under årsmötet kommer vi att informera vad som hänt under det gångna året och vår målsättning inför det nya året. En verksamhetsberättelse för det gångna året och nödvändiga bokslutshandlingar kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna vid årsmötet. Se tidigare kallelse, finns tillgänglig på hemsidan www.s-f-m.se.

Fika, medlemsaktivitet samt tillfälle för nätverkande 17:00-19:00
SFM bjuder på smörgås och dryck!

Medlemsaktivitet
”Reparativa processer”
Rörelsen kring Reparativ Rättvisa har en stark förankring inom medling världen över. Dock är tänket inte lika välkänt här i Sverige. Reparativa processer kan användas med stor framgång där parterna har olika behov.
SFM:s ordförande Pia Törnstrand går igenom grundtankarna kring reparativa processer och ger exempel på tillämpningar av dessa.
Vad kan våra olika yrkeskategorier bidra med för att utveckla reparativa processer inom sitt medlingsområde – styrelsen berättar och svarar på frågor.

Plats:
Kristinehovs Malmgård (Kristinehovsgatan 2, 117 29 Stockholm).

Anmäl er till: info@s-f-m.se.
Avgift för icke medlemmar, 200 kronor – sker på SFMs hemsida www.s-f-m.se eller via swish: 1231988765 (skriv ”betalning medlemsavgift” och ditt namn i meddelandefältet).
För att anmäla dig: maila info@s-f-m.se

Hjälp att svara på enkät om nationell samordning behövs för medling vid brott

SFMs styrelseledamot Madeléne Polfors gör en landsomfattande
undersökning/utvärdering om hur medlare vid brott upplever
medlingsverksamheterna och om nationell samordning
för medling vid brott behövs. Målgruppen för undersökningen
omfattar utöver medlare vid brott också andra som i sitt arbete
kommer i kontakt med personer som kan vara aktuella för medling.

”Det har stor betydelse och jag skulle uppskatta mycket om du tar
några minuter till att svara på dessa frågor. Ju fler som svarar
desto bättre underlag får jag att arbeta vidare med.
Alla svar behandlas anonymt.”

Klicka nedan för att komma till undersökningen

➡  Undersökning om nationell samordning för medling vid brott behövs

(Du får gärna sprida länken till alla som kan tänkas beröras!)

Tack på förhand!

Medlingens dag 2018, save the date!

Vi är glada över att meddela att vi nu har datum klart för nästa Medlingens dag. Boka in den 10-11 oktober i kalendern! Temat är: ”Att äga sin egen konflikt – på andra sidan förlåtelsen och om kraften i att mötas”. Du som är medlem får ett rabatterat pris på konferensen.

Mer information om konferensen kommer inom kort.

Workshop och afterwork – Medlarens micro management med Motiverande samtal, MI

Vi bjuder in till Workshop och Afterwork för våra medlemmar under ledning av författaren, medlaren och SFMs styrelseledamot Lina Öhman.
Alla som är intresserade av medling är välkomna.
Ämnet för kvällen är: Medlarens Micro Management med Motiverande samtal, MI. Så kan medlaren använda MI för att göra parterna medvetna om sina egna resurser – för att kunna ta välinformerade beslut.

Den 22 mars kl 18.00 – 20.00, Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm.
Anmälningsavgift 200 kr, inkluderar enkel plockmat och en valfri dryck. Anmälan kan göras på vår hemsida from måndag 12 februari. Sista anmälningsdag 12 mars.

Motiverande samtal
Motiverande samtal (MI, Motivational Interviewing) är en på samarbete grundad klientcentrerad form av vägledning för att locka fram och stärka motivation till förändring.
Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod i syfte att stödja förändring av problembeteenden inom främst hälso- och livsstilsområden.
Målet är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att genomföra en förändring. Detta kan ställas i kontrast till ett mer konfronterande förhållningssätt där klienten blir tillsagd vad hen bör göra. MI har under de senaste 25 åren vuxit fram ur kliniskt arbete och forskning och sprids idag över världen i allt snabbare takt.

Mer info om MI:
https://www.miqagruppen.org/ommi

Kallelse årsmöte och medlemsaktivitet

SFMs årsmöte kommer att äga rum den 25 april kl 16.00 och efterföljas av en medlemsaktivitet kl 17.00 – 18.30. Mer info om medlemsaktiviteten kommer inom kort.

Dagordning

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas.

Ett samtal om medling i familjemål och familjerättstvisterna som ökar i domstolarna

”Den 2.2.2018 träffade jag och min kollega riksdagsledamoten Eva Solberg,
talesperson för familjerättsfrågorna inom Moderatkvinnorna, för att prata om medling i
familjemål. Och familjerättstvisterna som ökar i domstolarna. Eva var mycket
intresserad av vad vi som verksamma medlare har för synpunkter och önskemål. Vi pratade om den nya vårdnadsutredningen ”Se barnet!”, utbildnings- och
lämplighetskrav för medlare, en plattform för förmedling av medlare samt finansiering genom försäkringsbolagens rättsskydd och statens rättshjälp, så att man slipper
stämma i domstol för att kunna få finansiering av medling.”

(Alexandra Lyckman, Advokat och SFMs vice ordförande)

Internationellt EU-projekt: FOMENTO (Främjande av medling i gränsöverskridande arvsfrågor)

I och med ökad rörlighet för europeiska medborgare uppstår fler och fler gränsöverskridande arvsfall. Det är ett viktigt område och en möjlighet för medling. Det tvååriga internationella EU-projektet FOMENTO (Främjande av medling i gränsöverskridande arvsfrågor) –  söker medlare som är villiga att delta i en kort undersökning angående medling och arvsfall inom EU.

Mer information om projektet: http://www.fomentonet.eu

Alla som har någon sorts kontakt med gränsöverskridande arvsfall är välkomna att delta. Undersökningen görs i 6 EU-länder: Italien, Frankrike, Österrike, Tyskland, Polen och Sverige.

Tidsåtgången för att svara på frågor på telefon är ca 30 minuter, samt en enkät, tidsåtgång fem minuter. https://fomento.limequery.com/832261?lang=sv

Kontakta Robert Boch för medverkan: r.boch@mediatorzy.pl

Betala medlemsskap för 2018 med Swish

Det är nu möjligt att betala medlemsskap för 2018 med Swish. Betala direkt så får du spännande nyheter från SFM på mailen i veckan. Swishnummer: 1231988765 (ange ditt namn i meddelanderaden)