Till alla intresserade av ett Fredens Hus i Göteborg!

Välkomna till ett möte för att diskutera:


• Hur skapar vi ett Fredens Hus i Göteborg?


”Syftet med ett Fredens Hus i Göteborg är att ge ökad kunskap om och träning i konstruktiv konflikthantering på lokal och global nivå med inriktning mot personal, barn och ungdomar i förskola, skola och på fritiden. Också föräldrar och blivande föräldrar är en målgrupp. Verksamheten ska bidra till att skapa den freds- och ickevåldskultur som förespråkas av FN, som utsåg 2001-2010 till ett årtionde för just detta. Ett Fredens Hus ska vara en inspirations- och kunskapskälla.”

Se vidare information i: ”Kallelse till information om Fredens Hus i Göteborg”.

SFM vill tipsa om detta evenemang som är förenlig med vår förenings tematiska prioriteringar; en väg till fred och försoning. SFM anser att det vore väldigt passade med ett Fredens Hus i Göteborg med tanke på de våldsyttringar Göteborg haft de senaste åren. SFM kommer vara representerade på mötet genom styrelseledamot Angeliqué Fors.

Rapport från utbildning: ”Transformative Mediation” och handledning i Berlin

Alexandra Lyckman, SFMs vice ordförande, har i dagarna deltagit i utbildning och handledning i Berlin. Följande kan berättas:

”Vidareutbildning anordnades i Berlin av Mikk e.V. – International Mediation Centre genom ett flertal endagarsseminarier. Jag deltog i seminariet som handlade om transformativ medling med deltagare från hela världen, från Japan till Belgien, Litauen, Danmark och Sverige. Det vi fick lära oss om transformativ medling är att medlaren reflekterar det parterna säger, för att på så sätt öka parternas medvetenhet och förståelse i konflikten. Detta ska leda till en bättre dynamik i dialogen mellan parterna. Mycket intressant, även om vi endast hann bekanta oss med ämnet.

På söndagen deltog jag i en supervision eller handledning, där medlare bytte erfarenheter, fick input och reflektioner. Mycket givande och ett väldigt bra sätt att vidareutvecklas i ett yrke där man till stor del arbetar självständigt. Jag hoppas att detta är något som kan organiseras fler gånger, både i MiKKs regi och kanske i framtiden i Sverige för de familjemedlare som inte har möjlighet till handledning och erfarenhetsutbyte på annat sätt.”  (Alexandra Lyckman)

Artikel i Advokaten: ”Kompetenskrav hos medlare efterlyses”

Tidningen Advokaten har i sitt senaste nr (Nr 6 2017 Årgång 83) en lång artikel ang familjemedling. Advokater, pensionerade domare eller socionomer åtar sig uppdrag som medlare i vårdnadsmål, men att förfarandet har lågt förtroende. För att höja förtroendet för medling föreslås att kompetens- och lämplighetskrav ska införas i lag.

Artikeln i sin helhet läses här. 

 

SFM remissyttrande – Ja till förslag om utveckling av medling i familjemål

Efter att SFM intervjuats angående medlingsförfarandet i den nya vårdnadsutredningen, inbjöds föreningen att yttra sig som remissinstans. SFM välkomnar flera av förslagen om medling i betänkandet Se barnet! men anser i sitt remissyttrande bland annat att utbildningskravet för medlare ska konkretiseras, att sekretess ska gälla och att frågeförbud ska införas.
SFM Remissyttrande

 

Var tredje kommun utan medlingssamtal

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/var-tredje-kommun-utan-medlingssamtal

SFM ser mycket allvarligt på att många kommuner inte erbjuder medling. Vi ser åter igen behovet av en nationell samordning gällande medling i Sverige. Det är en fråga som ständigt är aktuell och som vi konstant arbetar med från SFM:s håll. Medling är ett verksamt instrument för både unga gärningspersoner och de personer som blir utsatta för brott, möjligheten till medling bör öka istället för minska. Det är viktigt att frågan lyfts och SFM ser positivt på att det skrivs om medling. Vi hoppas på att en nationell samordning kan ordnas för att säkerställa att medling erbjuds och blir av.

Afterwork för medlare 8 juni 2017

Afterwork för medlare

Svenskt forum för Medling och Konflikthantering bjuder in till nätverksträff och afterwork under ledning av advokat och familjemedlare Alexandra Lyckman.
Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna.

Alexandra LyckmanTorsdag 8 juni 2017 kl 18.30 – 20.30 ca
Restaurang Häktet, Hornsgatan 82 Stockholm.
Anmälan HÄR
Anmälningsavgiften är 200 kr och inkluderar enkel plockmat och en valfri dryck.

 

 

 

Ämnet för kvällen:

10 riktlinjer för familjemedling

En internationell grupp av medlare har enats om och sammanfattat huvudprinciper för medling i internationella familjerättsliga medlingar. ISS, International Social Service har distribuerat principerna som ska kunna användas över hela världen. Principerna överensstämmer med riktlinjerna som lämnats av Europarådet, EU och Haagkonferensen.

De tio huvudprinciperna som de anser bör gälla vid familjemedling:
http://ifm-mfi.org/sites/ default/files/CHARTER/ENGLISH/ IFM%20Charter_ENG.pdf

·         Efter vilka grundprinciper jobbar vi som familjemedlare?

·         Vad kan vi kräva av parterna som deltar i medling och vad kan de kräva av oss?

Sprid gärna inbjudan till ditt nätverk:
Inbjudan till Afterwork Familjemedling

 

Banner Häktet

Rapport från konferens: Advanced Training for International Child Abduction Lawyers

SFMs styrelseledamot Alexandra Lyckman var på konferensen ”Advanced Training for International Child Abduction Lawyers”:

Advanced Training for International Child Abduction Lawyers” anordnades för andra gången av LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction” i samarbete med Medlingsorganisationer i Nederländerna och i Tyskland. Konferens hölls i Berlin den 26-27.1.2017, med föreläsningar och workshops som handlar bl a om hur man kan samverka genom bl a medling i barnbortförandeärenden och internationella familjemål. Föreläsningar och seminarledare var dels yrkesverksamma, tjänstemän från centralmyndigheter, EU-parlamentet och Haag-konferensen. I konferensen deltog advokater, medlare, socialarbetare samt specialister. Representerade på konferensen var även ISS (International Social Service) som nyligen presenterade riktlinjer för de tio huvudprinciperna som bör gälla vid familjemedling:

http://ifm-mfi.org/sites/ default/files/CHARTER/ENGLISH/ IFM%20Charter_ENG.pdf