SR P4 Uppland: ”Nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan”

Det är väl värt att lyssna på intervjun i P4 Uppland på Sveriges Radio med Calle Rönnbäck, samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour. Intervjun och artikeln finns här.

Temat är brottsförebyggande och visar framgångsfaktorer vid medling vid brott såsom ett: ”Nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan”. Kontentan i intervjun sammanfattas i artikeln med att: ”Skolungdomar som begår brott ska få hjälp i ett tidigare skede då Uppsala ungdomsjour erbjuder skolor att remittera till medlingsverksamheten direkt. Ungdomar under 21 år erbjuds annars bara medling vid polisförhör.”

”Det är elevernas arbetsmiljö och viktigt att kunna lösa sådana här konflikter tidigt”, säger Calle Rönnbäck samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour.

Det nya förfarandet innebär många nya medlingsärenden per vecka. SFM ser det som ett föredömligt sätt att arbeta med medling vid brott och rekommenderar fler kommuner att ta efter och inspireras av Uppsala ungdomsjours arbete. Kanske kan detta förfarande vara en av lösningarna på brottsmedlingens nedåtgående spiral med mindre inflöde av medlingsärenden som flera andra kommuner vittnat om?

Hur påverkas medling av coronapandemin?

Hur påverkas medling av coronapandemin?

2020 har varit ett annorlunda medlingsår där alternativa konfliktlösningsmetoder och kreativiteten har fått extra stort utrymme på flera håll. Medling som promenadmöten, samarbetssamtal som konferenssamtal via telefonen- och helt nya vägar som det inte ens var tal om innan coronapandemin är nu en vardag. Tror ni fördelarna med medling öga mot öga förvinner om medlingen sker digitalt?

SFMs brottsmedlargrupp har kontaktat olika kommuner för att få svar på hur medling vid brott påverkas av coronapandemin. Svaren är inte entydiga. Vissa kommuner har fått stänga ner sina medlingsverksamheter medan andra har fått medlingen att blomstra under rådande pandemi. Hur har de som fått en lyckad utveckling gjort?

Ett exempel är en kommun som under kort tid fått in många nya medlingsärenden i samband med att medlingsverksamheten har gått ut till alla högstadieskolor och erbjudit skolmedling i ärenden som skett i anslutning till skola och där brottet polisanmälts. Detta i ett led att erbjuda medling snabbare i samband med begånget brott. Det är också direkt kopplat till att ungdomsbrotten ökat samt att det har gått ner i åldrarna. Kommunen ser på ärenden i skolmiljö som polisanmälts som prioriterande.

Från andra håll med lyckad utveckling beskrivs att medlingsverksamheterna har fått ökat inflöde av medlingsärenden och att de kommer från polisen. Det goda samarbetet med polisen och ökat inflöde av medlingsärenden framhäver flera medlare är nyckeln för en lyckad medlingsverksamhet.

Coronapandemin är inte över än och vi medlare lär oss ständigt nya verktyg. Hur medling påverkats av coronapandemin är fortfarande för tidigt att säga men det är ett intressant område att undersöka vidare.

Hör gärna av er till SFM och berätta hur er medlingsverksamhet påverkats av pandemin: info@s-f-m.se

”Medling är inget mesigt kompromissande”

Sydsvenskan uppmärksammar att medlarproffset Eric M Runesson, ledamot av
Svenska Akademien och justitieråd i Högsta domstolen, fyller 60 år. I intervjun med
Runesson, som utgör underlag för artikeln, får han bland annat besvara frågan:
”Apropå medling – vad är viktigast att tänka på?”

Runesson svarar: – Rent generellt börjar man en medling med att vara en aktiv lyssnare. Det kan innebära att man omformulerar det en part har sagt. Då får talaren ett kvitto på att någon har hört. Det blir en mer effektiv färd framåt än om parterna bara ska framhålla sin mening. Målet måste ju vara ett förnuftigt handhavande av konflikten. Det är nog kärnan. Ibland är det klokast att konflikten biläggs, ibland att ta den till en ny nivå. Allt kan inte lösas med en kram. Medling på det sättet är inget mesigt
kompromissande. Det är en kvalitetssäkringsprocess. När den är klar kan det bästa vara att ”go to war,” så ser jag på det.

Läs hela artikeln här: Sydsvenskan

Effektiv medling vid skilsmässor, enligt finsk modell?

Nu lyfts röster från föräldrar att de önskar att få effektiv medling vid skilsmässor. Flera föräldrar uppger att de inte är helt nöjda med de samarbetssamtal som erbjuds runt om i kommunerna. Sydsvenskan skriver om detta i en artikel där Christina Olsson
generalsekreterare för organisationen Makalösa föräldrar intervjuas. ”Hon är orolig för att antalet vårdnadstvister ökar vid skilsmässor. För barnens skull vill hon att Sverige ska testa en finsk modell med tidig och tydlig medling mellan föräldrar som bråkar.” Det innebär bland annat att paren ska få hjälp av såväl en jurist och en psykolog där dialogen har fokus på att finna lösningar. Det är ingen som blir vinnare vid utdragna tvister; inte föräldrarna, inte barnen och inte samhället beskriver Olsson.

 

Läs hela artikeln här: Sydsvenskan

 

Kanske har vi i Sverige en del att lära om effektiv medling vid skilsmässor av Finland, eller vad tror ni? En försöksverksamhet som testar medling vid skilsmässor enligt finsk modell i olika kommuner hade kanske varit önskvärt? Det är något att klura över!

Riksdagspolitiker intresserar sig för medling

SFM vill sprida goda exempel som görs på medlingens områden och gläds åt de många goda initiativ Lucas Seiron och Vändpunkten, som ansvarar för medling i Jönköping och Habo kommun, gör.

Lucas Seiron berättar:

”I samhällsdebatten idag förekommer det mycket diskussioner kring ungdomar och därför så har Vändpunkten haft kontakt med två riksdagspolitiker som sitter i justitieutskottet för att prata om ungdomars situation i samhället. Mattias Ingesson (KD) tog själv kontakt med Vändpunkten i slutet av februari och sedan så har Vändpunkten kontaktat Carina Ödebrink (S) som kom på besök i början av mars. Samtalen berörde ungdomskriminalitet och ungdomsutsatthet i stort, men stort fokus blev på medling vid brott. Samtal fördes kring att ha medlingssamordnare på både regional- och nationellnivå, varför det blir allt färre medlingar och att bara ungefär hälften av alla Sveriges kommuner erbjuder medling fastän det är en lagstadgad verksamhet.

Det blev bra och givande diskussioner med både Mattias Ingesson och Carina Ödebrink som hade flera tankar kring hur de skulle kunna lyfta medlingsfrågan på riksdagsnivå. Vändpunkten kommer ha fortsatt kontakt med dem båda i framtiden för att följa upp utvecklingen.”