Posts By: Madeléne

”Medling är inget mesigt kompromissande”

Sydsvenskan uppmärksammar att medlarproffset Eric M Runesson, ledamot av
Svenska Akademien och justitieråd i Högsta domstolen, fyller 60 år. I intervjun med
Runesson, som utgör underlag för artikeln, får han bland annat besvara frågan:
”Apropå medling – vad är viktigast att tänka på?”

Runesson svarar: – Rent generellt börjar man en medling med att vara en aktiv lyssnare. Det kan innebära att man omformulerar det en part har sagt. Då får talaren ett kvitto på att någon har hört. Det blir en mer effektiv färd framåt än om parterna bara ska framhålla sin mening. Målet måste ju vara ett förnuftigt handhavande av konflikten. Det är nog kärnan. Ibland är det klokast att konflikten biläggs, ibland att ta den till en ny nivå. Allt kan inte lösas med en kram. Medling på det sättet är inget mesigt
kompromissande. Det är en kvalitetssäkringsprocess. När den är klar kan det bästa vara att “go to war,” så ser jag på det.

Läs hela artikeln här: Sydsvenskan

Medlingsrutin i Region Jönköping

SFM vill sprida goda exempel i landet som förhoppningsvis kan hjälpa och inspirera andra kommuner i deras arbete med medling, ta därför del av Region Jönköpings Medlingsrutin här →

Medlingsrutin

Effektiv medling vid skilsmässor, enligt finsk modell?

Nu lyfts röster från föräldrar att de önskar att få effektiv medling vid skilsmässor. Flera föräldrar uppger att de inte är helt nöjda med de samarbetssamtal som erbjuds runt om i kommunerna. Sydsvenskan skriver om detta i en artikel där Christina Olsson
generalsekreterare för organisationen Makalösa föräldrar intervjuas. ”Hon är orolig för att antalet vårdnadstvister ökar vid skilsmässor. För barnens skull vill hon att Sverige ska testa en finsk modell med tidig och tydlig medling mellan föräldrar som bråkar.” Det innebär bland annat att paren ska få hjälp av såväl en jurist och en psykolog där dialogen har fokus på att finna lösningar. Det är ingen som blir vinnare vid utdragna tvister; inte föräldrarna, inte barnen och inte samhället beskriver Olsson.

 

Läs hela artikeln här: Sydsvenskan

 

Kanske har vi i Sverige en del att lära om effektiv medling vid skilsmässor av Finland, eller vad tror ni? En försöksverksamhet som testar medling vid skilsmässor enligt finsk modell i olika kommuner hade kanske varit önskvärt? Det är något att klura över!

Riksdagspolitiker intresserar sig för medling

SFM vill sprida goda exempel som görs på medlingens områden och gläds åt de många goda initiativ Lucas Seiron och Vändpunkten, som ansvarar för medling i Jönköping och Habo kommun, gör.

Lucas Seiron berättar:

“I samhällsdebatten idag förekommer det mycket diskussioner kring ungdomar och därför så har Vändpunkten haft kontakt med två riksdagspolitiker som sitter i justitieutskottet för att prata om ungdomars situation i samhället. Mattias Ingesson (KD) tog själv kontakt med Vändpunkten i slutet av februari och sedan så har Vändpunkten kontaktat Carina Ödebrink (S) som kom på besök i början av mars. Samtalen berörde ungdomskriminalitet och ungdomsutsatthet i stort, men stort fokus blev på medling vid brott. Samtal fördes kring att ha medlingssamordnare på både regional- och nationellnivå, varför det blir allt färre medlingar och att bara ungefär hälften av alla Sveriges kommuner erbjuder medling fastän det är en lagstadgad verksamhet.

Det blev bra och givande diskussioner med både Mattias Ingesson och Carina Ödebrink som hade flera tankar kring hur de skulle kunna lyfta medlingsfrågan på riksdagsnivå. Vändpunkten kommer ha fortsatt kontakt med dem båda i framtiden för att följa upp utvecklingen.”

SVT Nyheter: “Gärningsmän ställs öga mot öga med offret: Effektiv metod”

I Uppsala startade medlingsverksamheten för över 25 år sedan och nu satsas
ytterligare resurser på det beprövade arbetssättet. “Fler medlingar mellan
gärningsmän och offer. Det är en av delarna i en kraftsamling som ska till för att stävja den ökade ungdomskriminaliteten i Uppsala.” I reportaget beskrivs positiva effekter av medling vid brott. “Enligt enkäter som Socialtjänsten gjort är både offer och förövare nöjda efteråt.” Medlingen ska också utökas för att ”(…) kunna ske på skolor med hjälp av utbildad socialtjänstpersonal på plats.”

En utökning av medlingsverksamheten i Uppsala ser SFM som mycket positivt.

Se hela artikeln och reportaget här:

SVT Nyheter, Uppsala

 

Pressmeddelande från Uppsala kommun: “Medlingssamtal kan vara ett sätt att gå vidare efter ett brott”

♦ Pressmeddelande från Uppsala kommun ♦

Ett medlingssamtal kan vara till hjälp i bearbetningen av brottshändelsen och har visat sig vara uppskattat av både brottsutsatt och gärningsperson (den genomsnittliga skattningen är 9/10). Socionomen och medlaren Calle Rönnbäck säger att: “Medling är en av få insatser som erbjuds brottsoffret. Rättsväsendet har annars i princip främst fokus på gärningspersonen och att den personen ska få sitt straff. Medlaren är med som stöd i samtalet. Det är de unga som styr samtalet och bestämmer vem eller vilka som ska vara med.”

Se hela pressmeddelandet här:

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/medlingssamtal-kan-vara-ett-satt-att-ga-vidare-efter-ett-brott/

SFM uppmanar fler kommuner att ge information om medling på sina hemsidor, det är trots allt en lagstadgad skyldighet att kunna erbjuda medling vid brott.

Socialstyrelsens uppdaterade handbok för socialtjänsten

Socialstyrelsen har uppdaterat handboken för socialtjänsten och SFM har varit en av de tillfrågade i detta arbete. Handboken “Barn och unga som begår brott” samt
kunskapsstödet “Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende” har nu publicerats. Handboken, kunskapsstödet och Socialstyrelsens allmänna råd (HSLF-FS 2019:30) om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare finns samlat här: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-och-unga-i-socialtjansten/unga-som-begar-brott/ Där kan ni också beställa materialet om så önskas.

Den 12 februari 2020 webbsände Socialstyrelsen ett frukostseminarium: “Barn och unga i riskzon för att begå brott – kan socialtjänsten göra mer?” För er som missade seminariet kan i efterhand se det här: https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/frukostseminarium-barn-och-unga-i-riskzon-for-att-bega-brott–kan-socialtjansten-gora-mer/