Nätverka med familjemedlare 20 oktober

SFM bjuder in till digital nätverksträff 20 oktober. Denna gång gästas vi av advokat Tove Sander som kommer att reflektera runt sina olika roller i rättsprocesser runt vårdnad, boende och umgänge. I vissa fall är hon partsombud för ena föräldern och i andra fall tar hon uppdrag som medlare från tingsrätten, för att hjälpa föräldrarna att hitta en gemensam samförståndslösning på sin konflikt.

Tove Sander kommer att reflektera över sina olika roller, vad de innebär för henne samt hur hon påverkats som ombud av att hon även arbetar som medlare och vice versa.

Tove Sander verkar som advokat i Stockholm sedan 2014 och har arbetat med medling sedan 2019. Hon har dessförinnan arbetat i 15 år som fritidsledare och har därifrån stor erfarenhet av att samtala med såväl barn och ungdomar som med tonårsföräldrar.

Kvällen innebär också möjlighet till gemensamma reflektioner, tankar och frågor runt detta ämne tillsammans med Tove Sander och SFM

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzbqnSYrevHYfkMJPdCispyya_mOm5NLMxYpGUSL58amOUyQ/viewform?usp=sf_link

Nätverksträff Aktivt lyssnande i Stockholm13 september

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff i Stockholm.

Förmågan att uppmärksamt, fokuserat, och utan förutfattade meningar lyssna på andra människor är en helt avgörande förmåga för den som medlar i konflikter. Men aktivt lyssnande kan vara svårt – och forskning visar att övning ger färdighet. 

SFM arrangerar därför en praktiskt inriktad färdighetsträning av aktivt lyssnande, med psykologen och fredsforskaren Karen Brounéus. Karen Brounéus är en ledande forskare inom studier av försoningsprocesser efter inomstatliga konflikter, tränare i mindfulness, och har under flera år undervisat i aktivt lyssnande, inom ramen för bland annat kursen Negotiation and Mediation in Practice (Uppsala Universitet). 

Under workshopen kommer vi att få öva oss praktiskt i färdigheten att lyssna aktivt, och reflektera över hur vi kan bli bättre lyssnare. Denna workshop är också en möjlighet att bygga nätverk: att träffa andra med erfarenhet eller intresse av medling och dela erfarenheter.

 Tisdag 13 september, 2022, 17.00-19.00

Lokal: O’Learys, Storgatan 27, Östermalm, Stockholm

Kostnad: 210 (för medlemmar) inkluderar dryck och lättare tilltugg (veg)Sista anmälningsdag: 9 september 2022

Anmäl dig här: Nätverksträff Aktivt lyssnande i Stockholm13 september (google.com)

Anmälan förutsätter att du är medlem i SFM 2022 eller att du väljer att bli medlem (200 kr).
Betalning av medlemsskap  sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.

Kostnad för workshopen (för alla som är medlemmar) är 210 kr och inkluderar dryck och lättare tilltugg (veg). 
Sista anmälningsdag: 8 september 2022.

Betalning av workshop sker genom swish till nr: 123 198 87 65

Nätverksmöte Mindfulness för medlare

Under en kväll i början av maj var vi ett gäng medlare som kopplade upp oss för att prata om vad medlarens egna inre påverkar i och påverkas av medling.

Gert Nilsson Eldrimner, advokat och medlare, lyfte frågorna om behovet av att vara medvetna om att våra egna inre processer, våra personliga erfarenheter och reaktioner kan påverka en medling.

Gert hänvisar bland annat till artikeln ”Implicit bias and the illusion of mediator neutrality” av Carol Izum i Journal of Law and Policy 2010. Hon skriver där bl a “För att upprätthålla neutralitet måste medlare vara medvetna om sina antaganden, fördomar och bedömningar av deltagarna i processen, särskilt i de fall där de har starka reaktioner på en av parterna.” Författaren skriver vidare ”För att uppnå opartiskhet krävs att medlare har insikt i sina egna perspektiv och erfarenheter och (att förstå) vilken inverkan dessa har på deras relation med parterna i medlingen.”

Även sådant som att snegla på track record eller egen dagsform är sådant som kan påverka medlarens arbete bortom formell kompetens och metoder. Vi konstaterar i samtalet att arbetet med två medlare kan, om relationen är öppen och tillitsfull, möjliggöra medvetenhet om olika saker som kan påverka opartiskhet och neutralitet. För dem av oss som mest arbetar ensamma krävs medvetenhet – ”mindfulness”- om minor i vårt inre. Genom att ge oss själva tid till reflektion innan och efter medlingsarbete kan vi kanske bättre få syn på riskerna?

Under senare delen av kvällen talade vi också någon om hur medling påverkar medlaren. Att arbeta inom ett arbetsområde så sprängfyllt av känslor och som kan beröra barn och utsatta i brottsmedling kan vara slitsamt. Hur tar vi hand om oss själva och hur hanterar vi det utan att hårdna eller ta med oss erfarenheterna på ett skadligt sätt i fortsatt arbete? Nina Stenbom berättade om Per Isdal, psykolog och grundare av ATV (Alternativ till vold) som länge arbetat med våld och övergrepp som brukar säga att ”Alla behöver hitta sin lägereld”. Var finner vi vägar att bearbeta och fylla på med förtröstan och lugn? Vi talar om möjligheter till handledning och röster lyftes angående möjlighet för föreningen att kanske titta vidare på frågan att kanske kunna samordna något sådant i framtiden.

Förhoppningsvis fick kvällens deltagare några nya tankar att suga på runt sin egen person och medlingsarbetet. Vi tackar alla som deltog i samtalet!

Nätverksträff: Mindfulness för medlare… och hur överlever man med förnuftet i behåll som medlare?

3 maj kl 18.30-20.00, online via Teams.
På SFMs nätverksträffar möts vi för erfarenhetsutbyte, dialog och inspiration. Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna.

Anmälningslänk (Sista anmälningsdag 29 april)

Hur mycket vi än funderar över vad medlaren har för utbildning eller metod så är det otvivelaktigt så att medlaren som person har en avgörande betydelse för medlingen.

Vi är vårt eget viktigaste redskap. Har vi koll på detta redskap och hur tar vi hand om det?

Hur stor medvetenhet har vi om vad vi tar med oss in i medlingen? Hur påverkar våra värderingar? Har vi koll på våra fördomar? Hur hanterar vi begrepp som partiskhet?

Så här skriver medlaren Gert Nilsson Eldrimner om den här oerhört spännande frågan: Ladda ner dokumentet här.

Här finns också en artikel i ämnet, se särskilt Gerts markeringar

En annan dimension av frågan om medlaren som person är vad medlingen gör med oss? Arbetet som medlare är ofta ett ensamarbete fyllt av starka känslor hos dem vi möter. Vad gör vi med de tankar och känslor som uppkommer i arbetet? Vad gör vi med känslor av oro för utsatta barn, frustration eller sorg?

Koppla upp på nätverksmöte den 3 maj och låt oss prata vidare tillsammans om dessa viktiga och spännande ämnen!

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Kom ihåg att du behöver vara medlem för det nya versksamhetsåret 2022. Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se). Det går inte att betala med faktura.

Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott – för brottsmedlare i Sveriges kommuner

SFMs Brottsmedlargrupp i samarbete med forskare Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson bjuder in till: Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott – för brottsmedlare i Sveriges kommuner.

Datum: 6 april

Tid: kl. 10-12

Plats: Digitalt via Teams

SFMs Brottsmedlargrupp, tillsammans med forskarna Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson, bjuder nu in alla kommuners ansvariga medlare med anledning av brott till ett två timmars digitalt diskussionsforum. Detta för att utbyta erfarenheter, tankar och åsikter om hur det är ordnat med medling med anledning av brott i landet.

Forskarna Lottie och Maritha har tidigare skrivit flera forskningsrapporter och debattartiklar om medling med anledning av brott i Sverige och arbetar nu, bland annat, med att sammanställa ett av kapitlen till en antologi om medling. Det kapitel de skriver handlar om medling med anledning av brott och de önskar nu komma i kontakt med Dig som arbetar med medling idag för att vi yrkesverksamma ska få bidra med en tydlig lägesrapport och samtidsbild av medling i realiteten. Forskarna vill veta hur just Du upplever arbetet med medling efter brottshändelser.

Om du önskar delta och inte fått inbjudan via din mail, ta kontakt med SFM´s brottsmedlargrupp genom brottsmedling@s-f-m.se

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte

Tisdagen den 5 april 2022 kl 18.00 – 20.00 Teams

Anmälningslänk

Sista anmälningsdag 31 mars

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs senast den 5 mars 2022.

Årsmötets agenda

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas

BARNETS RÖST – hur fångar vi upp den i medlingsprocessen? Nätverksträff för familjemedlare 3 februari 2022.

En kväll för tankeutbyte om hur vi som medlare kan göra verklighet av barnets rätt att inkluderas i frågor som rör deras liv och ge dem möjlighet att komma till tal.

I digital form möttes ca 25 personer med olika yrken och med gemensamt intresse för frågor om hur vi inom medlingen kan fylla barnkonventionens ord med handling. Det stod snart klart att det finns en vilja att lyssna på barn men samtidigt stor respekt för komplexiteten i begrepp som barnperspektiv och barns vilja och en viss rädsla för att gå in i barnsamtal inom ramen för medling.

Vi enades om att barnsamtal ska ge barnet rätt att informeras om vad medling betyder och varför den sker. Men därutöver är det viktigt att betänka att det är en rätt att komma till tals som barnet väljer om det vill utnyttja. Kanske vill barnet skicka med medlaren frågor till föräldrarna som kan vara till hjälp för de vuxna att påminnas om frågor som är viktiga för barnet? Vi var många som upplevt att barnens röst i medlingen gjort det tydligt för föräldrarna hur deras konflikt upplevts av barnen. Detta kan bli det som gör att de slutligen förstår att det är dags att söka lösningar och lämna tvisten bakom sig.

Samtalen böljade under aftonen mellan rent konkreta frågor som vid vilken ålder, var, när i processen etc till mer övergripande frågor om barnsamtalens syfte och om samtalen till och med kan vara till skada för ett barn? Vi kunde också konstatera att barnsamtalen får ett annat och komplicerat syfte vid verkställighetsmedlingar där barnens inställning ofta ska redovisas till rätten. Kan vi och bör vi lämna ut barnens uttalanden efter de korta kontakter vi hunnit ha och hur kan vi bedöma deras uttalanden i relation till om hinder för verkställighet föreligger?

Som så ofta kunde vi konstatera att tankeutbytet under kvällen varit berikande och givit nya infallsvinklar. Förhoppningsvis gick några av oss vidare med modet att möta barn förutsättningslöst och öppet för samtal inom medlingen!

En framgångsrik Medlingens dag 2021

Medlingens Dag genomfördes framgångsrikt den 26 november i Stockholm. Intresset var stort, med många deltagare, både nya medlemmar och andra som varit med längre. Medlingens Dag är en unik möjlighet att skapa nya kontakter mellan personer i Sverige som är aktiva som medlare på olika nivåer och i olika sammanhang.

Dagen gav möjlighet till fördjupning och förståelse om olika konflikter – inklusive vårdnadstvister, partnervåld, motsättningar mellan religiösa grupper – och exempel på hur medlare har verkat (eller kan verka) för att få till stånd mer konstruktiva lösningar på sådana motsättningar.

Det var särskilt intressant att se de specifika utmaningar som medlare möter i olika konfliktsammanhang. Bristen på medlingsutbildning och systematisk metodutveckling, bristen på institutionellt stöd i juridiska processer, att konfliktparter ofta vänder sig senare (snarare än tidigare) till medlare, maktobalans och risken för våld och mer sublima former av förtryck och kontroll (inklusive föräldraalienation) var bara några av de utmaningar som togs upp under dagen.

Medling är en viktig konfliktlösningsmetod som är underutnyttjad i Sverige. Potentialen är stor för att utveckla medlingen som ett sätt att få till stånd mer konstruktiva sätt att hantera konflikter. Användningen av medling oavsett om det är mellan vårdnadshavare, partner, grupper, grannar, elever, stater eller rebellgrupper ser väldigt olika ut, men själva medlingsprocessen har stora likheter oavsett vilken nivå den sker på. I grunden handlar det om att hjälpa parterna att själva finna lösningar på sina egna konflikter, genom att skapa mer konstruktiv kommunikation och lägga grunden för både ökad förståelse och framåtblickande överenskommelser.