Lagrådsremiss ”Ett stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister”

Efter en lång period av tystnad har det börja hända saker gällande lagändringsförslaget och utredning ”Se barnet!” SOU 2017:6. Av regeringens hemsida framgår att en av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts. En annan huvuduppgift har varit att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål. Detta var 2017 och många har undrat vad som hänt med utredningen. Nu har lagrådsremissen ”Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister” överlämnats av regeringen till Lagrådet.

Här kan du läsa lagrådsremissen i sin helhet

Avsnitt 9 handlar om medling i mål om vårdnad, boende och umgänge.

Särskilda avsnitt behandlar medlarens kunskap och kompetens, sekretess och frågeförbud samt barnets delaktighet i medlingsförfarandet.

Slutsatserna i remissen är att det ska framgå av lagen att en medlare ska ha relevant utbildning och yrkeserfarenhet och vara lämplig för uppdraget. SFM förordade en konkretisering av kraven. Regeringens bedömning är dock att medlare själva bör ansvara för sin utbildning och kompetensutveckling

Regeringens förslag: Sekretess ska gälla hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som en part har lämnat till en medlare vid medling i ett mål där medlare utsetts enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken, om parten har gjort förbehåll om det. För uppgift i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst sjuttio år. Medlare som utsetts enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken ska få höras som vittnen om vad som anförtrotts dem vid medlingen eller vad de erfarit i samband med medlingen, endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det. Den tystnadsplikt som följer av sekretessbestämmelsen för medlare ska ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Vidare föreslås i lagrådsremissen att sekretess ska gälla hos domstol för uppgift som en part har lämnat till en medlare, om parten har gjort förbehåll om det. Positivt är att det nu föreslås att medlare ska få höras som vittnen om vad som anförtrotts dem vid medlingen eller vad de erfarit i samband med medlingen, endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det.

Den föreslagna portalparagrafen om barnets rätt till information och rätt att komma till tals (se avsnitt 6.2) enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken. Det innebär att barnets rätt att komma till tals och barnets rätt till information ska gälla även för samtal vid medling och det blir medlarens uppgift att se till att detta uppfylls inom ramen för medlingsförfarandet.

Vad tycker ni om lagrådsremissens förslag och bedömningar, hör gärna av er info@s-f-m.se
Eller kommentera under inlägget på vår Facebooksida