Kallelse till årsmöte 10 mars

Kallelse till SFM årsmöte online den 10 mars kl 17.00 – 18.00

Anmälningslänk: https://forms.gle/j4WQwf4A3ZS3vVEq6

Vi arbetar efter följande agenda

Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Mötets behöriga utlysande
Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
Revisorns revisionsberättelse
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift
Behandling av budget och verksamhetsplan
Behandling av inkomna medlemsförslag
Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
Val av valberedning
Val av revisor
Val av revisor
Mötet avslutas.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet.

Varmt välkommen,

SFM

Se dokument för förslag på stadgeändringar inför årsmötet:
SFM Ändring Stadgar 210120