Frågan kring åklagarnas RättsPM

Frågan kring åklagarnas RättsPM 2013:8 kom att aktualiseras vid Lottie Wahlins föreläsning på SFM:s nätverksträff. Detta då RättsPM har upphävts enligt åklagarna, vilket är olyckligt i och med att det var ett tydligt och strukturerat dokument som även medlare kunde hänvisa till. Lottie ställde frågan till åklagarnas utvecklingscentrum och fick svar: 

RättsPM om medling upphävdes (tillsammans med flera andra produkter) för några år sedan i samband med en översyn av floran av interna styrdokument inom myndigheten. Syftet var att underlätta arbetet med att hålla gällande styrdokument aktuella, att underlätta för åklagarna att överblicka styrdokumenten och att koncentrera styrdokumenten till att avse de för Åklagarmyndigheten mest centrala arbetsuppgifterna samt områden där behovet av ledning var störst. 

Någon ändring i synsättet på åklagarens roll i samband med medling är inte
avsedd. 

Vidare förklarar Kammaråklagare vid åklagarnas Utvecklingscentrum: 

Av lagen om medling följer att åklagaren i egenskap av förundersökningsledare ska samverka med medlingsverksamheten i frågan om (när) det är lämpligt att medlingsmöte äger rum. 

Åklagaren är skyldig att beakta den unge misstänktes vilja att medla i samband med beslut i fråga om åtal ska ske. Om den unge vill medla kan det innebära att denne i större utsträckning får så kallad straffvarning enligt 16-17 §§ lagen om unga lagöverträdare istället för att åtalas. 

Om åtal ändå sker ska åklagaren vidarebefordra information om medling till domstolen, som kan beakta detta när de bestämmer påföljd (vilket kan leda till att en ungdom som medlar kan få en mildare påföljd än denne annars skulle ha fått). 

Åklagaren bör också dels inom ramen för förundersökningar som denne leder verka för att medling kommer till stånd (genom att ge direktiv om detta, dels inom ramen för samverkan med polisen och socialtjänsten informera om reglerna om medling så att verksamheten fungerar väl även i de utredningar där åklagaren inte är förundersökningsledare).