Vad behövs för stöd för att medlingen ska utvecklas?

”Sammanfattningsvis har vissa behov betonats vara viktiga för att
medlingsverksamheten ska kunna utvecklas. Det som uttrycks behövas är:

  • Ökat stöd: från nationell nivå till lokal nivå.
  • Ökad tillsyn: för att bidra till rättssäkerhet och kvalitetssäkring.
  • Utbildning av medlare: möjliggör kvalitetssäkring och likriktning.
  • Utveckling av samverkan: mellan berörda instanser. Erfarenhetsutbyte men också så att ärenden faktiskt förmedlas.
  • Vidare forskning och information: om medling i stort, men även kring reglering och vad de olika myndigheterna ansvarar för.”

Detta beskrivs i: Medling med anledning av brott i Skåne län:
En kunskapssammanställning och teoretisk genomgång av medling med anledning av brott, med särskilt fokus på Skåne.
Utgiven av Länsstyrelsen Skåne författad av Linda Hjort, kriminologistudent (Handledare: Annika Wågsäter och Ida Rosengren).

Se hela arbetet här:

Medling med anledning av brott