Föreläsning om barn som tar avstånd från en förälder

Emellanåt stöter vi som arbetar med familjetvister och verkställighetsmål på situationer där barn tar avstånd från en förälder. Det blir då viktigt att försöka förstå något om dynamiken i barnets avståndstagande, är det ett berättigat avståndstagande utifrån föräldrabrister, handlar det om en ansträngd relation mellan barn och förälder eller har det att göra med den omstridda termen alienation?

Den 15 oktober 2020 höll Michael Saini, professor vid fakulteten för socialt arbete vid University of Toronto en digital heldagsföreläsning anordnad av Familjerättssocionomernas Riksförening, FSR. Saini undervisar i familjemedling på fördjupningsnivå, är styrelseledamot i The Association of Family and Concilliation Courts (AFCC), är redaktionsledamot för Family Court Review och Journal of Divorce and Remarriage och har över 100 publikationer inom området.

Michael Saini var under föreläsningsdagen mån om att förtydliga och fördjupa en del centrala begrepp och perspektiv inom ämnesområdet. Han var också mån om att belysa hur modern forskning närmar sig frågan för att markera avstånd från 80-talets psykiatriska perspektiv och begreppet PAS.

Det neutrala begrepp som nu ofta används på engelska är resist and refuse dynamics -RRD , begreppet beskriver barnets motstånd eller vägran till kontakt utan att låsa fast orsak. Saini redovisade under dagen olika professionellas åsikter och synpunkter samt talade om en del bemötandestrategier och behandlingsalternativ. Han återkom till att man bör vara noga med att skilja på alienerande föräldrabeteenden som kan uppkomma i högkonfliktseparationer och ibland blir ett vapen i vårdnadstvister och mer grundläggande alienerande föräldrabeteenden som kan ha sitt ursprung i personlighetsstörningar eller sjukdom samt vara mycket skadliga för barn. Vissa argumenterar för att de känslomässiga skadorna som barn kan utsättas för bör jämställas med barnmisshandel.

Frågor om RRD är berörande och intressanta. Just nu pågår mycket ny forskning inom ämnesområdet och flera nya böcker har publicerats. SFM bevakar detta och funderar på hur vi kan fördjupa oss i frågan och hoppas på att snart få återkomma i ämnet. Har du tankar hör gärna av dig!

Nina Stenbom, styrelseledamot SFM