Kallelse årsmöte och medlemsaktivitet

SFMs årsmöte kommer att äga rum den 25 april kl 16.00 och efterföljas av en medlemsaktivitet kl 17.00 – 18.30. Mer info om medlemsaktiviteten kommer inom kort.

Dagordning

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas.