2014 års vårdnadsutredning

2014 års vårdnadsutredning har kontaktat SFM för att överlägga angående familjemedlingens utveckling i Sverige och för att inhämta SFMs synpunkter.

SFM har lämnat synpunkter ang familjemedling ang bland annat behörighetskrav. SFM har framhållit att det är ett problem att medlare utses i ett sent skede i rättsprocessen, i ett tidigt skede har parterna inte hunnit förstöra sin relation i så hög utsträckning, det underlättar även för barnen att processen inte drar ut på tiden, och att medlare därför bör utses så tidigt som möjligt.

SFM anser även att det bör finns något lagstadgade ang sekretess för familjemedlare. Det vore även bra med anmälningsskyldighet för medlare, då de får uppfattningen att barn kan fara illa.

Det är viktigt att barn har rätt att komma till tals under medlingen, och att en medlare då måste ha kunskap om barnsamtal. och att det behöver finnas etiska riktlinjer för medlingen.